Jste zde

F7PBZUM2 - Urgentní medicína II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZUM2 Z 2 1P+2C česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Urgentní medicína I. (F7PBZUM1)
Přednášející:
Jan Bříza, Lukáš Handl
Cvičící:
Robert Pleskot
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenta s problematikou urgentní medicíny. Předmět se zabývá diagnostikou, prvotním a neodkladným ošetřením a léčbou náhle vzniklých stavů ohrožující život. Jedná se především o náhlá onemocnění a traumata, jejichž péče začíná přednemocniční neodkladnou péčí bezprostředně na místě jejich vzniku a dále pokračuje během dopravy a přechází v nemocniční neodkladnou péči. Urgentní medicína II zahrnuje multidisciplinární kapitoly v urgentní medicíně.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemné testy.

Požadavky na studenta: minimálně 60 % správných odpovědí v testu.

Zápočet je vázán na aktivní absolvování praktických cvičení - modelových

situací a prokázání znalostí průběžnými testy

Požadavky pro udělení zápočtu:

- aktivní přístup během nácviků ABCDE modelových situací,průběžně průkaz teoretických znalostí zadaných v přípravě. Zahrnují

příčiny, rizikové faktory a okolnosti, anamnestické údaje a příznaky a terapii

těchto stavů v UM: Úrazy hlavy; Hypo a hyperglykémie; CMP; Celotělové křeče;

Epilepsie; SE; Meningitida; Otrava opiáty; Otrava stimulancii; Otrava CO; Mdloba; KPR; Krvácení vnitřní, hypovolemický šok; Anafylaxe; Arytmie;Hyperkalemie; Akutní koronární syndrom; tPNO; Astma bronchiale; CHOPN; Plicní edém; hypertenzní krize; Plicní embolie; Obstrukce HCD;Krvácení vnější; Ochrana páteře; Polytrauma; Vlající hrudník

Osnova přednášek:

1. týden Náhlé příhody břišní, dif. dg. akutních bolestí břicha

2. týden Akutní stavy v neurologii - cévní mozková příhoda, poruchy vědomí, křečové stavy, meningitida, akutní cefalalgie.

3. týden Akutní psychiatrická onemocnění a psychosociální problematika v PNP

4. týden Akutní stavy v pneumologii

5. týden Akutní intoxikace

6-7. týden Akutní stavy v kardiologii a angiologii

8. týden Arytmie v PNP. Kazuistiky z vybraných témat, opakování

9. týden Fyzikálně-chemická traumata - úpal/úžeh, poleptání, popálení, podchlazení, tonutí, elektrotrauma

10. týden CBRN rizika.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

Cvičení se sestávají z modelových situací v reálném čase a rozboru klinických

případů (kasuistik). V každém cvičení bude probíhat samostatná práce nad

konkrétními stavy v UM (viz Požadavky)

Dále budou probírána témata:

EKG

Farmakologie Oběh

Arytmie, hyperkalemie

Dušnost poslech

Farmakologie Dušnost

Bolesti břicha

Farmakologie Bolest a strach

Trauma

Farmakologie Intubace, anestezie

Intoxikace

Cíle studia:

Používání postupu (dr)ABCDE v úvodním vyšetření a kontrole stavu pacienta.

Terapie, vstupní diagnostika v podmínkách urgentní medicíny.

Hlavní příznakové soubory urgentních stavů, vyšetření a léčba urgentních

stavů v PNP, na urgentním příjmu a JIP a v analogických situacích

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Robin Šín, Petr Štourač, Jana Vidunová et al.

Lékařská první pomoc, Galén 2019

Jiří Knor, Jiří Málek Farmakoterapie urgentních stavů Maxdorf 2019

Maláska a kol.: Intenzivní medicína v praxi Maxdorf 2020

Doporučená literatura:

Nair Muralitharan, Peate Ian: Patofyziologie pro zdravotnické obory Grada 2017

Doporučené postupy Evropské resuscitační rady pro resuscitaci dospělých, dětí a novorozenců

Volně ke stažení na www.cprguidelines.eu, v češtině k dispozici souhrn na www.resuscitace.cz

Bydžovský, J.: Základy akutní medicíny - druhé, aktualizované a rozšířené vydání 2013

Katherine M. Bakes MD a další: Emergency Medicine Secrets 7th Edition

Viliam Dobiáš a další: Urgentná medicína prednemocničná, nemocničná, pre

dospelých a deti Osveta, 2021 (Martin)

. NAVRÁTIL, Leoš a kol. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2017, 560 s. ISBN 978-80-271-0210-5.

. POKORNÝ, Jan. Lékařská první pomoc. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2010, 474 s. ISBN 978-807-2623-228.

. POKORNÝ, Jan. Lékařská první pomoc. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2010, 474 s. ISBN 978-80-7262-322-8.

. ŠEBLOVÁ, Jana a Jiří KNOR. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. 2., doplněné a aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2018, 492 s. ISBN 978-80-271-0596-0.

. VACHEK, Jan et al. Akutní stavy ve vnitřním lékařství. Praha: Maxdorf, 2018, 390 s. ISBN 978-80-7345-550-7.

. DRÁBKOVÁ, Jarmila, Jaromír CHENÍČEK, Jaroslav NEKOLA a Jiří POKORNÝ. Urgentní medicína. Praha: Galén, 2017, 125 s. ISBN 978-80-7492-322-7.

. HERLE, Petr, ed. Diferenciální diagnostika v neurologii. Praha: Raabe, 2015. ISBN 978-80-7496-212-7.

Dále aktuální publikace a odkazy na webové stránky sdělené aktuálně při přednáškách a cvičeních

.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: