Jste zde

F7PBZUM2 - Urgentní medicína II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZUM2 Z 2 1P+2C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBZUM2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBZUM1
Úspěšné absolvování předmětu F7PBZUM2 je podmínkou pro zápis na předmět F7PBZUM3.
Garant předmětu:
Věra Adámková
Přednášející:
Jan Bříza, Lukáš Handl
Cvičící:
Robert Pleskot
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenta s problematikou urgentní medicíny. Předmět se zabývá diagnostikou, prvotním a neodkladným ošetřením a léčbou náhle vzniklých stavů ohrožující život. Jedná se především o náhlá onemocnění a traumata, jejichž péče začíná přednemocniční neodkladnou péčí bezprostředně na místě jejich vzniku a dále pokračuje během dopravy a přechází v nemocniční neodkladnou péči. Urgentní medicína II zahrnuje multidisciplinární kapitoly v urgentní medicíně.

Požadavky:

Forma ověřování studijních výsledků:

prezenční písemné testy, závěrečné zápočtové zkoušení.

Požadavky na studenta:

aktivní přístup během nácviků ABCDE modelových situací,

Požadavky pro udělení zápočtu:

1) POVINNÁ!! účast na přednáškách

- 80 % prezence na přednáškách (možná absence na 1 termínu = 2 tématech)

- další absence možná pouze z doložených neodkladných důvodů, bude nahrazena po domluvě s vyučujícím zpracováním práce na vynechaná témata)

2) 100 % prezence na cvičeních

- absence bude řešena náhradním termínem dle možnosti vyučujícího, možnost nahrazování je podmíněna testem z diferenciální diagnostiky oběhu

3) minimálně 60 % správných odpovědí v prezenčních testech za celý semestr.

4) Absolvování nejméně 4 modelových situací během cvičení (popřípadě zápočtového zkoušení)

5) Zápočtové zkoušení ( příčiny, rizikové faktory a okolnosti, anamnestické údaje, příznaky a terapii vybraných stavů v UM:

Úraz hlavy

Hypo a hyperglykémie

CMP

Celotělové křeče

Epilepsie,SE

Meningitida

Otrava CO

Otrava opiáty

Otrava stimulancii

Krvácení vnitřní, hypovolemický šok

Krvácení vnější

Anafylaxe

Arytmie

Hyperkalemie

Akutní koronární syndrom

tPNO

Astma bronchiale

CHOPN

Plicní edém

Plicní embolie

Obstrukce HCD

Akutní břicho NPB

Ochrana páteře

KPR

Osnova přednášek:

1. Akutní stavy v neurologii - cévní mozková příhoda, poruchy vědomí, křečové stavy, meningitida, akutní cefalalgie.

2. Akutní psychiatrická onemocnění a psychosociální problematika v PNP

3. Akutní stavy v pneumologii

4. Akutní intoxikace

5. Akutní stavy v kardiologii a angiologii I.

6. Akutní stavy v kardiologii a angiologii II.

7. Arytmie v PNP. Kazuistiky z vybraných témat, opakování

8. Náhlé příhody břišní, dif. dg. akutních bolestí břicha

9. Fyzikálně-chemická traumata - úpal/úžeh, poleptání, popálení, podchlazení, tonutí, elektrotrauma

10. CBRN rizika.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

Cvičení se sestávají z modelových situací v reálném čase a rozboru klinických případů (kasuistik). V každém cvičení bude probíhat samostatná práce nad konkrétními stavy v UM (viz Požadavky)

Dále budou probírána témata:

EKG

Farmakologie Oběh

Arytmie, hyperkalemie

Dušnost poslech

Farmakologie Dušnost

Bolesti břicha

Farmakologie Bolest a strach

Trauma

Farmakologie Intubace, anestezie

Intoxikace

Cíle studia:

Používání postupu (dr)ABCDE v úvodním vyšetření a kontrole stavu pacienta.

Terapie, vstupní diagnostika v podmínkách urgentní medicíny.

Hlavní příznakové soubory urgentních stavů, vyšetření a léčba urgentních stavů v PNP, na urgentním příjmu a JIP a v analogických situacích

Studijní materiály:

POVINNÁ LITERATURA:

[1] TRUHLÁŘ, Anatolij, ČERNÁ PAŘÍZKOVÁ, Renata, DIZON Jose Mauricio, DJAKOW, Jana, DRÁBKOVÁ, Jarmila, FRANĚK, Ondřej, et al. Doporučené postupy pro resuscitaci ERC 2021: Souhrn doporučení. Anest Intenz Med. 2021; 32(Suppl. A): 72 s.

[2] ŠÍN, Robin, ŠTOURAČ, Petr, VIDUNOVÁ, Jana a kol. Lékařská první pomoc. 1.. vyd. Praha: Galén, 2019, 474 s. ISBN 978-807-4924-330.

[3] NAVRÁTIL, L., a kol.: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, Grada, Praha 2008

[4] POKORNÝ, Jiří et al. Urgentní medicína. 1. vydání, Praha: Galén, 2004, 547 s. ISBN 80-7262-259-5.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

[5] ZIDEMAN, David A, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: First aid. Resuscitation. 2021; 161: str. 270 – 290. Volně dostupné z: https:// cprguidelines.eu

[6] OLASVEENGEN, Theresa M, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Basic Life Support. Resuscitation. 2021; 161: str. 98 – 114. Volně dostupné z: https:// cprguidelines.eu

[7] SOAR, Jasmeet, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced life support. Resuscitation. 2021; 161: str. 115 – 151. Volně dostupné z: https:// cprguidelines.eu

[8] LOTT, Carsten, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Cardiac arrest in special circumstances. Resuscitation. 2021; 161: str. 152 – 219. Volně dostupné z: https:// cprguidelines.eu

[9] MADAR, John et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Newborn resuscitation and support of transition of infants at birth. Resuscitation. 2021; 161: str. 291 –326. Volně dostupné z: https:// cprguidelines.eu

[10] VAN DE VOORDE, Patrick, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Paediatric Life Support. Resuscitation. 2021; 161: str. 327 - 387. Volně dostupné z: https:// cprguidelines.eu

[11] ŠEBLOVÁ, Jana, KNOR, Jiří, a kol. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. 2., doplněné a aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2018, 492 s. ISBN 978-80-271-0596-0.

[12] MIXA, Vladimír, HEINIGE, Pavel, VOBRUBA, Václav, a kol. Dětská přednemocniční a urgentní péče. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2021, 632 s. ISBN 978‐80‐271‐3088‐7

[13] DOBIÁŠ, Viliam, BULÍKOVÁ, Táňa. Klinická propedeutika v urgentní medicíne. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2021, 272 s. ISBN 978‐80‐271‐3020‐7.

[14] FRANĚK, Ondřej. Manuál dispečera zdravotnického operačního střediska. 9. vydání. Praha: Ondřej Franěk, 2018, 250 s. ISBN 978-80-9056-512-8.

[15] MÁLEK, Jiří, KNOR, Jiří, a kol. Lékařská první pomoc v urgentních stavech. 1. vydání. Praha: Grada, 2019, 228 s. ISBN 278-80-271-0590-8.

[16] DRÁBKOVÁ, J.: Polytrauma v intenzívní medicíně, Praha: Galen, 2004.

[17] NOLAN, Jerry P, et al. European Resuscitation Council and European Society of Intensive Care Medicine Guidelines 2021: Post-resuscitation care. Resuscitation. 2021; 161: str. 220 – 269. Volně dostupné z: https:// cprguidelines.eu

[18] TINTINALLI, J.E, KLEN D.G. et al.:Emergency medicine. McGraw-Hill Companies Inc., 2004.

Doplňující materiál ke cvičením:

Bydžovský, J.: Základy akutní medicíny – druhé, aktualizované a rozšířené vydání 2013

Dále aktuální publikace a odkazy na webové stránky sdělené aktuálně při přednáškách a cvičeních

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: