Jste zde

F7PBZUM1 - Urgentní medicína I.

V souladu s čl. 4 odst. 4.1 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a navazujících magisterských studijních programů je u předmětu F7PBZUM1 - Urgentní medicína I. stanovena povinná účast na přednáškách. Dle uvedené směrnice bude účast na přednáškách kontrolována přednášejícími.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZUM1 Z 3 1P+2C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBZUM1 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBZKPR
Úspěšné absolvování předmětu F7PBZUM1 je podmínkou pro zápis na předmět F7PBZUM2.
Úspěšné absolvování předmětu F7PBZUM1 je podmínkou pro zápis na předmět F7PBZIOP2.
Garant předmětu:
Věra Adámková
Přednášející:
Jan Bříza, Lukáš Handl
Cvičící:
Robert Pleskot
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Urgentní medicína je obor zabývající se multidisciplinární problematikou diagnostiky, prvotního a neodkladného ošetřování a léčení náhle vzniklých stavů ohrožení života, náhlých onemocnění a traumat bezprostředně na místě jejich vzniku, během dopravy postižených pozemními, leteckými nebo vodními prostředky zdravotnické záchranné služby (ZZS) a při přechodu z přednemocniční do nemocniční neodkladné péče. Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek pro zdravotnické záchranáře a z didaktického hlediska je členěn do tří bloků. Blok zimního semestru 2. Ročníku je zaměřen na diagnostiku, diferenciální diagnostickou rozvahu, prvotní ošetření a léčbu náhle vzniklých stavů ohrožujících život bezprostředně na místě výskytu, během transportu postižených do cílového zdravotnického zařízení, přechodu z přednemocniční do nemocniční neodkladné péče a během nemocniční neodkladné péče (NNP).

Požadavky:

Požadavky pro udělení zápočtu:

. POVINNÁ!! účast na přednáškách

. aktivní přístup během práce s kasuistikou

. příprava na vstupní testy

. 80% prezence na přednáškách (možná absence na 2 tématech). Další absence bude řešena zpracováním práce na vynechaná témata.

. 100% prezence na cvičeních. Absence bude řešena náhradním termínem dle možnosti vyučujícího. Možnost nahrazování je podmíněna testem z diferenciální diagnostiky oběhu.

. úspěšné absolvování zápočtového testu (multi-choice test, min. 60% úspěšnost)

Osnova přednášek:

1. Základní vitální funkce. Přístup ABCDE. Poruchy vitálních funkcí. Náhlá smrt.

2. Poruchy vědomí, klasifikace, diagnostika základní a rozšířená, příčiny a diferenciální diagnostika a léčba.

3. Poruchy dýchání, příčiny diagnostika, základní, rozšířená, zajištění průchodnosti dýchacích cest, umělá plicní ventilace

4. Poruchy krevního oběhu a základní syndromy v kardiologii. Definice, příčiny, diagnostika základní a rozšířená, léčba. Bolesti na hrudi a jejich dif. dg.

5. Neodkladná resuscitace základní a rozšířená. Řetězec přežití

6. Šok - definice, charakteristika, druhy, diferenciální diagnostika a terapie v PNP a NNP.

7. Akutní stavy nechirurgické v gastroenterologii, nefrologii/urologii, endokrinologii.

8. Specifika těhotenství, možné akutní komplikace, akutní porod

9. Resuscitace novorence a dítěte.

10. Dětský pacient v PNP a na urgentním příjmu. Akutní stavy u dětí.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

Dif.dg poruch oběhu, hypovolemie, trauma, anafylaxe

Plicní edém, bolest na hrudi

Práce s EKG, hyperkalemie

KPR dospělých

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenta s problematikou urgentní medicíny, která se zabývá problematikou diagnostiky, prvotního a neodkladného ošetřování a léčení náhle vzniklých stavů ohrožení života, náhlých onemocnění a traumat bezprostředně na místě jejich vzniku, během dopravy postižených pozemními, leteckými nebo vodními prostředky zdravotnické záchranné služby (ZZS) a při přechodu z přednemocniční do nemocniční neodkladné péče.

V rámci teoretické části předmětu - přednáškách seznámení se zvláštnostmi urgentních stavů ohrožujících pacienta z pohledu celistvosti organizmu. Řada těchto stavů byla a je přednášena v dílčích oborech

Studijní materiály:

POVINNÁ LITERATURA:

[1] TRUHLÁŘ, Anatolij, ČERNÁ PAŘÍZKOVÁ, Renata, DIZON Jose Mauricio, DJAKOW, Jana, DRÁBKOVÁ, Jarmila, FRANĚK, Ondřej, et al. Doporučené postupy pro resuscitaci ERC 2021: Souhrn doporučení. Anest Intenz Med. 2021; 32(Suppl. A): 72 s.

[2] ŠÍN, Robin, ŠTOURAČ, Petr, VIDUNOVÁ, Jana a kol. Lékařská první pomoc. 1.. vyd. Praha: Galén, 2019, 474 s. ISBN 978-807-4924-330.

[3] NAVRÁTIL, L., a kol.: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, Grada, Praha 2008

[4]POKORNÝ, Jiří et al. Urgentní medicína. 1. vydání, Praha: Galén, 2004, 547 s. ISBN 80-7262-259-5.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

[5] ZIDEMAN, David A, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: First aid. Resuscitation. 2021; 161: str. 270 – 290. Volně dostupné z: https:// cprguidelines.eu

[6] OLASVEENGEN, Theresa M, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Basic Life Support. Resuscitation. 2021; 161: str. 98 – 114. Volně dostupné z: https:// cprguidelines.eu

[7]SOAR, Jasmeet, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced life support. Resuscitation. 2021; 161: str. 115 – 151. Volně dostupné z: https:// cprguidelines.eu

[8]LOTT, Carsten, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Cardiac arrest in special circumstances. Resuscitation. 2021; 161: str. 152 – 219. Volně dostupné z: https:// cprguidelines.eu

[9]MADAR, John et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Newborn resuscitation and support of transition of infants at birth. Resuscitation. 2021; 161: str. 291 –326. Volně dostupné z: https:// cprguidelines.eu

[10]VAN DE VOORDE, Patrick, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Paediatric Life Support. Resuscitation. 2021; 161: str. 327 - 387. Volně dostupné z: https:// cprguidelines.eu

[11]ŠEBLOVÁ, Jana, KNOR, Jiří, a kol. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. 2., doplněné a aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2018, 492 s. ISBN 978-80-271-0596-0.

[12]MIXA, Vladimír, HEINIGE, Pavel, VOBRUBA, Václav, a kol. Dětská přednemocniční a urgentní péče. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2021, 632 s. ISBN 978‐80‐271‐3088‐7

[13]DOBIÁŠ, Viliam, BULÍKOVÁ, Táňa. Klinická propedeutika v urgentní medicíne. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2021, 272 s. ISBN 978‐80‐271‐3020‐7.

[14]FRANĚK, Ondřej. Manuál dispečera zdravotnického operačního střediska. 9. vydání. Praha: Ondřej Franěk, 2018, 250 s. ISBN 978-80-9056-512-8.

[15]MÁLEK, Jiří, KNOR, Jiří, a kol. Lékařská první pomoc v urgentních stavech. 1. vydání. Praha: Grada, 2019, 228 s. ISBN 278-80-271-0590-8.

[16] DRÁBKOVÁ, J.: Polytrauma v intenzívní medicíně, Praha: Galen, 2004.

[17] NOLAN, Jerry P, et al. European Resuscitation Council and European Society of Intensive Care Medicine Guidelines 2021: Post-resuscitation care. Resuscitation. 2021; 161: str. 220 – 269. Volně dostupné z: https:// cprguidelines.eu

[18] TINTINALLI, J.E, KLEN D.G. et al.:Emergency medicine. McGraw-Hill Companies Inc., 2004.

Doplňující materiál ke cvičením:

Bydžovský, J.: Základy akutní medicíny – druhé, aktualizované a rozšířené vydání 2013

Dále aktuální publikace a odkazy na webové stránky sdělené aktuálně při přednáškách a cvičeních

Poznámka:

výuka presenční; v případě organizačních změn výuky mohou nastat kombinace distanční a presenční výuky

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram cvičení ZS 2021/2022310.86 KB

Ostatní - odkaz: 

Videa k tématům z urgentní medicíny: https://www.youtube.com/@drabceu