Jste zde

F7PMSZU - Základy účetnictví

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSZU KZ 2 2P+2S česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KMSZU
Garant předmětu:
Martina Caithamlová
Přednášející:
Martina Caithamlová
Cvičící:
Martina Caithamlová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s podstatou účetnictví, se zásadami vedení účetnictví, s účetní terminologií. Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky účetnictví, seznámit je s významem účetnictví a jeho místem v systému řízení organizace. Naučit studenty pracovat se základními pojmy účetnictví a s právními normami, které vedení účetnictví upravují.

Požadavky:

Podkladem pro klasifikaci je celkový součet bodů, které student získá během semestru.

Body lze získat při následujících aktivitách:

- kontrolní test na šestém semináři max 15 bodů,

- průběžné aktivity na seminářích max 35 bodů,

- zápočtový test max 50 bodů (požadovaná min. 50% úspěšnost - minimální počet bodů ze zápočtového testu 25 bodů)

Hodnocení dle stupnice ECTS.

Povoleny jsou max. 2 absence na seminářích.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

•Pojem účetnictví, jeho význam a funkce. Kategorizace účetních jednotek. Povinnosti účetní jednotky. Legislativa. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti. Účetní dokumentace. Daňová evidence.

•Účet, podstata, forma, druhy. Podvojnost a souvztažnost. Obraty a zůstatky účtů. Rozvahové účty.

•Výsledkové účty. Účtování nákladů a výnosů organizace.

•Účtování krátkodobého finančního majetku. Hotovostní platby, peníze na cestě, ceniny. Bezhotovostní placení - bankovní účty.

•DPH a její účtování. Účtování zásob - materiál, zboží. Vymezení zásob materiálu ve zdravotnictví. Inventarizace zásob, inventarizační rozdíly.

•Účtování dlouhodobého majetku. Účtování odpisů.

•Zúčtování se zaměstnanci a s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.

•Účtování zdravotnických výkonů zdravotním pojišťovnám.

•Specifičnost účtování příspěvkových organizací.

•Účetní zápisy, účetní knihy, účetní formy, účetní techniky. Opravy účetních zápisů. Uzavření účetních knih, účetní závěrka.

Osnova cvičení:

Osnova seminářů:

•Úvod do účetnictví. Daňová evidence soukromé ordinace (OSVČ).

•Obraty, zůstatky, uzávěrka účtů. Změny rozvahových položek.

•Účtování na rozvahových účtech. Účtování na výsledkových účtech.

•Procvičování účtování krátkodobého finančního majetku.

•Příklad - účtování plátce a neplátce DPH.

•Kontrolní test. Procvičování účtování zásob - materiál, zboží. Účtování inventarizačních rozdílů.

•Procvičování účtování dlouhodobého majetku. Účtování odpisů.

•Účtování mezd, zdravotního a sociálního pojištění – souhrnný příklad.

•Účtování nákladů a výnosů. Účtování zdravotnických výkonů – souhrnný příklad.

•Účetnictví příspěvkových organizací a jeho specifika.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1].SKÁLOVÁ, Jana. Podvojné účetnictví 2017. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0423-9.

[2].Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. v aktuálním znění

[3].ROUBÍČKOVÁ, J., PELÁK, J. a kol.: Účetnictví I. – Sbírka příkladů a úloh k procvičení. OECONOMICA, VŠE Praha 2017. ISBN 978-80-245-2128-2

[4].TAKÁČOVÁ, Hana. Účetnictví neziskových organizací. Praha: Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1664-6.

[5].BELLOVÁ, Jana a Jaroslav ZLÁMAL. Základy účetnictví pro management zdravotnictví. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-1967-1.

[6].LIBBY, R., LIBBY, P., HODGE, F.: Financial accounting (9th edition) McGraw-Hill Education, 2016. ISBN 9781259222139.

[7].WALTHER, Larry M. Basics of Accounting & Information Processing: The Accounting Cycle. Bookboon, 2010. ISBN 978-87-7681-583-7.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Dodatečné studijní materiály pro KFS: 

Metodická příručka nebo studijní opora: 
PřílohaVelikost
PDF icon Studijní opora1.16 MB