Jste zde

F7PMSVZ1 - Veřejné zdravotnictví I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSVZ1 ZK 5 2P česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování nebo získání zápočtu a nevyčerpání všech zkouškových termínů předmětu F7PMSVZ1 je podmínkou zápisu na předmět F7PMSVZ2.
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KMSVZ1
Garant předmětu:
Věra Adámková
Přednášející:
Věra Adámková, Jan Bříza
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V návaznosti na organizační systémy budou studenti také seznámeni s principy financování zdravotní péče, a to jak preventivní, tak i kurativní nejen v ČR a v EU, ale i ve světě. Aplikace zákona č. 258/2000 Sb. ve vazbě na dozorování. Dozor nad ustanoveními Zákoníku práce zejména v oblasti prevence bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Postup a způsoby rozhodování orgánů zajišťujících dozor při porušení obecně platných předpisů, včetně interních aktů řízení týkajících se ochrany zdraví. Výklad pracovně právních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, práva a povinnosti. Právní odpovědnosti ve zdravotnictví.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: prokázání znalostí písemným testem, test obsahuje 30 otázek se třemi možnými odpověďmi (počet správných odpovědí jedna).

Požadavky na studenty: zpracování zadané seminární práce z probíraných témat.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Veřejné zdravotnictví, význam, úkoly,

2. týden Současné organizační systémy zdravotnictví. Typy, historie, současnost.

3. týden Financování zdravotní péče. Zdroje, příjmy, výdaje.

4. týden Zdravotní politika státu, zadání seminárních prací.

5. týden Management ve veřejném zdravotnictví, komunikace, zdravotnické systémy ve světě.

6. týden Veřejné zdravotní pojištění v ČR, vykazování zdravotní péče. Revizní činnost zdravotních pojišťoven.

7. týden Význam prevence z hlediska zdravotní politiky státu, ÚZIS.

8. týden Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. Státní pojistěnci.

9. týden Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví.

10. týden Rozhodování orgánů zajišťujících dozor, inspekce práce. Působnost inspektorátu, obsah kontroly.

11. týden Vývoj mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví. WHO.

12. týden Etické principy ve zdravotnictví, mezinárodní konvence o biomedicíně.

13. týden Zdravotnické registry.

14. týden Vyhodnocení seminárních prácí.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Studenti budou seznámeni se zdravotnickými systémy ve světě i s historií a vývojem organizačních a úhradových systémů v péči o zdraví.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•MACH, Jan. Lékař a právo: praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3683-9.

•DUDOVÁ, Jana. Právo na ochranu veřejného zdraví: ochrana veřejného zdraví před rizikovými faktory venkovního prostředí. Praha: Linde, 2011. ISBN 978-80-720-1854-3.

•TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-050-8.

•MACH, Jan. Medicína a právo. V Praze: C.H. Beck, 2006. Beckova edice ABC. ISBN 80-7179-810-x.

•VURM, Vladimír. Vybrané kapitoly z veřejného a sociálního zdravotnictví. Praha: Triton, 2007. ISBN 978-80-7254-997-9.

•PRUDIL, Lukáš. Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví. Vyd. 4., dopl. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2006. ISBN 80-7013-433-x.

•BŘÍZA, Jan. Základy veřejného zdravotnictví. Interní text FBMI ČVUT aktualizovaný pro daný ročník.

Doporučená literatura: (zákony vždy v platném znění) přehled platných zákonů na www.mzcr.cz;

•Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

•Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce.

•Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád.

•Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

•Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

•Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

•Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

•Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

•Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

•Vyhláška č. 116/2012 Sb., o předávání údajů do národních statistických systémů.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Dodatečné studijní materiály pro KFS - odkaz: 

Metodická příručka nebo studijní opora: 
PřílohaVelikost
PDF icon Studijní opora1017.63 KB