Jste zde

F7PMSVKZP - Vybrané kapitoly ve zdravotnických procesech

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSVKZP KZ 5 2P+2S česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KMSVKZP
Garant předmětu:
Jan Bříza
Přednášející:
Milan Bednařík, Jan Bříza
Cvičící:
Milan Bednařík
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Zdravotnictví je velmi složitý proces, který vyžaduje pro zajištění kvalitního poskytování zdravotních služeb splnění celé řady různých technických požadavků. Předmět se v úvodní části zabývá problematikou zajištění zdrojů, zásobování zdravotnických zařízení léčivy, zdravotnickými prostředky a dalšími nezbytnými komoditami pro provozování zdravotnických zařízení.

Dále pak osvětluje problematiku požadavků kladených na technické vybavení, měřidla, provádění revizí a kontrol přístrojů, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochranu, problematiku nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi a odpady ve zdravotnických zařízeních.

Závěrečný blok přednášek je zaměřen na otázky zajištění kvality a bezpečí pacientů, ochranu dat zaměstnanců a pacientů, postupy ověřování kvality poskytované péče formou akreditace a certifikace zdravotnických zařízení.

Požadavky:

Ověření znalostí proběhne ústní formou, okruhy otázek jsou k dispozici na webové stránce předmětu. Výsledná známka ze zápočtu je dána průnikem hodnocení práce studenta na seminářích, úrovní prezentace k určenému tématu a závěrečné kontroly jeho znalostí.

Účast na přednáškách je doporučená

Povinná účast na seminářích je 80%, absenci je možno omluvit pouze ze závažných a doložených důvodů po dohodě s vyučujícím, který určí způsob náhrady.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1.téma Zajištění zdrojů ve zdravotnictví

2.téma Logistika léků

3.téma Zdravotnické prostředky

4.téma Měřidla ve zdravotnictví

5.téma Požadavky na prostory určené ke zdravotnickým účelům (energetický man.)

6.téma Revize a kontroly zdravotnických přístrojů

7.téma Nakládání s odpady ve zdravotnictví

8.téma Manipulace s chemickými látkami

9.téma Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

10. téma Požární ochrana objektů ve zdravotnictví

11.téma Hygienické předpisy ve zdravotnictví

12. téma Ochrana dat zaměstnanců a pacientů

13.téma Zajištění kvality ve zdravotnictví

14.téma Akreditace a certifikace zdravotnických zařízení

Osnova cvičení:

Osnova seminářů:

1.týden Legislativní a jiné požadavky ve zdravotnictví

2.týden Likvidace léčiv

3.týden Posuzování shody, CE značka

4. týden Hodnocení dodavatelů

5.týden Energetický management

6.týden Vedení provozní dokumentace

7.týden Technická normalizace, systémové normy

8.týden Vzdělávání nezdravotnických zaměstnanců

9.týden Řízení rizik BOZP

10. týden Základní postup při zajišťování smluvního vztahu se zdravotní pojišťovnou

11. týden Ochrana a zálohování dat, GDPR

12.týden Interní prověrky kvality

13.týden Neustálé zlepšování systému řízení kvality

14.týden Pohovory pro udělení klasifikovaného zápočtu

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o problematice zajištění prostředků nezbytných pro správné fungování zdravotnického zařízení v souladu s požadavky relevantní legislativy. Dále pak seznámit studenty s pravidly a postupy hodnocení kvality a bezpečí při poskytování zdravotní péče.

Studijní materiály:

[1].MADAR, Jiří. Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0585-0.

[2].LAMBERT, Douglas M., James R. STOCK a Lisa M. ELLRAM. Logistika: příkladové studie, řízení zásob, přeprava a skladování, balení zboží. 2. vyd. Brno: CP Books, 2005. Business books (CP Books). ISBN 80-251-0504-0.

[3].ŠUPŠÁKOVÁ, Petra. Řízení rizik při poskytování zdravotních služeb: manuál pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0062-0.

[4]. BEDNAŘÍK Milan. Kvalita péče ve zdravotnictví.Praha: Ústav práva a právní vědy, 2017. ISBN 978-80-87974-14-8

[5].Relevantní zákony, vyhlášky, nařízení vlády, technické normy

Studijní materiály v angličtině:

[1] KELLY, Diane L. Applying quality management in healthcare: a systems approach. 3rd ed. Arlington, VA: Association of University Programs in Health Administration, c2011. ISBN 978-156-7933-765.

[2] AMELUNG, Volker Eric. Healthcare management. New York: Springer, 2013. ISBN 978-3-642-38711-1

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Metodická příručka nebo studijní opora: 
PřílohaVelikost
PDF icon Studijní opora758.13 KB