Jste zde

F7PMSUPS - Užití psychologie a sociologie v praxi

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSUPS KZ 2 2P+2S česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KMSUPS
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:
Požadavky:

Klasifikovaný zápočet:

1.Pravidelná docházka na semináře minimálně 10x za semestr mimo týmové prezentace

2.Přednes zpracovaného projektu

3.Do daného termínu odevzdané zpracované projekty týmem studentů

4.Bez pravidelné docházky není možné realizovat klasifikovaný zápočet

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

Psychologie a sociologie – vědy pro praxi. Kritická stádia ve vývoji jedince. Základní metody psychologie a sociologie. Vliv ekonomické krize a konjunktury na psychický a zdravotní vývoj jedince. Zdraví versus nemoc. Psychické a fyzické závislosti v životě člověka. Sociální a psychologické aspekty komunikace. Komunikace ve společnosti. Senioři a komunikace.

Změny hodnot v životě člověka v závislosti na společenském vývoji. Sociální a psychologická patologie v mezilidských vztazích. Proměna role ženy v současné společnosti. Ekonomické a sociální podvědomí soudobé společnosti. Psychické trauma a jeho rozvoj. Interkulturní psychologie. Psychoterapie v současném světě

Osnova cvičení:

Témata seminářů:

- navazují na přednášky a každým rokem jsou obnovovaná vzhledem k aktuálnímu stupni dostupných odborných poznatků

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1].GIDDENS, Anthony. Sociology. 8th ed. Cambridge: Polity, 2017. ISBN 9780745696683.

[2].HUBINKOVÁ, Zuzana. Psychologie a sociologie ekonomického chování. 3., aktualiz., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2008. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-1593-3.

[3].SUSAN NOLEN-HOEKSEMA . [ET AL.]. Atkinson and Hilgard's introduction to psychology. 16th ed. Andover: Cengage Learning, 2014. ISBN 978-1408089026.

[4].NOVÝ, Ivan a Alois SURYNEK. Sociologie pro ekonomy a manažery. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2006. Manažer. ISBN 80-247-1705-0.

[5].PAUKNEROVÁ, Daniela. Psychologie pro ekonomy a manažery. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Management (Grada). ISBN 978-80-247-3809-3.

[6].SOCHA, Thomas J. a Margaret Jane PITTS. The positive side of interpersonal communication. New York: Peter Lang, c2012. ISBN 978-1433112508.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: