Jste zde

F7PMSRP - Ročníkový projekt

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSRP Z 2 1S česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu F7PMSRP je podmínkou pro zápis na předmět F7PMSSDP1.
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KMSRP - Ročníkový projekt
Garant předmětu:
Gleb Donin
Přednášející:
Cvičící:
Gleb Donin, Ondřej Gajdoš
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je koncipován jako příprava studentů na závěrečné práce FBMI ČVUT, které prokážou samostatné analytické a tvůrčí schopnosti studenta a také jeho znalosti z předcházejících fází studia.

Témata ročníkových projektů budou studentům představena vyučujícími na začátku semestru a uvedena v systému „PROJECTS“.

V rámci navazujícího předmětu SDPI studenti zpravidla pokračují ve vybraném směru a zpracovávají další povinné kapitoly diplomové práce.

Požadavky:

Odevzdání kostry RP.

Splnění prezentace.

Odevzdání ročníkového projektu schváleného vedoucím.

Ročníkový projekt by měl být zpravován dle formálních náležitostí uvedených v šabloně DP (viz https://www.fbmi.cvut.cz/cs/student/bakalarske-diplomove-prace).

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1-3/ Výběr tématu práce,

4-7/ Citace, Databáze

8-10/ Prezentace studentů

Cíle studia:

Student na konci semestru má téma pro svoji budoucí DP, ve spolupráci s vedoucím definoval cíl, metodický postup a strukturu práce a má zpracovánu jednu kapitolu. Ročníkový projekt je schválen vedoucím práce.

Studijní materiály:

[1].HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0219-6.

[2].HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Vyd. 2., opr. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-123-9.

[3].HENDL, Jan a Jiří REMR. Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1192-1.

[4].SGALL, Petr a Jarmila PANEVOVÁ. Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0871-5.

[5].GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací: základy medicíny založené na důkazu. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0310-6

[6].ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společnských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-86429-40-7.

[7].KOEGEL, Timothy J. Špičková prezentace: jak zaujmout a přesvědčit posluchače. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2008-8.

[8].HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace: 7., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2008. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2423-2.

[9].KOZLOVÁ, L., Kuberová, V. 2009. Jak psát bakalářskou a diplomovou práci. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zdravotně-sociální fakulta.

[10].KUBÁTOVÁ, H. 2009. Rukověť autora diplomky. Olomouc: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení: 

Cvičení - odkaz: 

Dodatečné studijní materiály pro KFS - odkaz: