Jste zde

F7PMSPIZ - Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSPIZ KZ 3 2P+2S česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KMSPIZ
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět seznámí studenty se zásadami správné tvorby odborných textů, studií a prezentací, dále se zásadami přípravy, provedení a zpracování biomedicínských experimentů včetně etických otázek biomedicínského výzkumu.

Požadavky:

Podmínky pro absolvování předmětu:

(1) Zpracování všech požadovaných příprav a samostatných prací podle zadání vyučujících, a to průběžně po dobu celého semestru ve stanovených termínech a v požadované kvalitě.

(2) Odprezentování zadaných samostatných prací studentů před celou skupinou podle instrukcí vyučujících, ve stanovených termínech a v požadované kvalitě.

(3) Aktivní účast ve výuce včetně např. řízených diskusí k presentacím a pracím kolegů. Omluvená neúčast maximálně na 1 cvičení.

(4) Úspěšné absolvování závěrečného zápočtového písemného ověření znalostí, které může obsahovat jak testové nebo otevřené otázky, tak i část odborného textu, se kterým bude student pracovat. Některé otázky mohou mít větší váhu při hodnocení než ostatní, a to například ty, které jsou komplexnější a složitější.

Hodnocení: Včasné odevzdání všech úkolů v požadované kvalitě: 50 %. Zápočtový test z látky přednášek, cvičení a zadaného samostatného studia: 50 %.

Osnova přednášek:

•Struktura odborné práce. Základní charakteristiky a specifika odborného textu. Osnova odborného textu, zejména v biomedicíně a biomedicínském inženýrství. Typické části, jejich účel, obsah a náležitosti: Úvod, metody, výsledky, diskuze, závěr.

•Požadavky na abstrakty a jejich struktura. Požadavky na vysokoškolské kvalifikační práce a jejich struktura, praktické rady pro jejich tvorbu.

•Informační zdroje. Průzkum současného stavu v dané problematice. Druhy odborných publikací (monografie, primární výzkumný článek, přehledový článek, případové studie…). Aktuálnost, relevantnost, kvalita a důvěryhodnost. Recenzní řízení a publikační proces odborného článku. Elektronické a tištěné informační zdroje; citační databáze a digitální knihovny.

•Publikační etika. Smysl a význam citování pramenů. Autorská etika a autorské právo ve vztahu k akademickým pracím, plagiátorství. Způsob citování, parafráze a přímá citace. Citační styly, citační manažery.

•Styl odborné práce. Formální náležitosti a zásady pro tvorbu odborného textu. Jazyk odborné práce. Typografie, typografická pravidla. Korektury textů a korekturní značky. Numerická typografie, matematická sazba. Příklady.

•Výsledky. Popis a prezentace výsledků. Obrázky a grafy.

•Tabulky. Diagramy a schémata. Zásady a typické chyby.

•Prezentování. Prezentace odborného sdělení, zejména diplomové práce. Obsahové a formální náležitosti. Zásady pro tvorbu a provedení prezentací. Mluvený projev. Poster.

•Výzkum a experiment. Cíl výzkumu a vývoje (úvod). Formulace výzkumné otázky nebo hypotézy. Význam experimentu. Randomizace.

•Výzkumné studie, jejich význam a typy. Studie prospektivní a retrospektivní, studie observační a intervenční. Randomizované a nerandomizované studie, studie s překříženým designem a faktorovým designem, jednoduché, dvojité a trojité slepé studie, otevřené studie. Animální a klinické studie. Etické aspekty studií (úvod).

Osnova cvičení:

•Příklady odborných článků, ukázky charakteristických prvků v textu (1 seminář).

•Rozšířený abstrakt. Příprava rozšířeného abstraktu (domácí úkol) a jeho zhodnocení (3 semináře).

•Prezentace odborného sdělení. Příprava (domácí úkol). Prezentace a její vyhodnocení ve skupině (3 semináře).

•Grafy a schémata. Ukázky, řešení domácího úkolu (1 seminář).

•Žádost etické komisi a její náležitosti. Informovaný souhlas a karta probanda (1 seminář).

•Grant a grantová žádost. Ukázky, řešení úkolu (1 seminář).

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1].ZEIGER, Mimi. Essentials of writing biomedical research papers. Second Edition. New York: McGraw-Hill, Health Professions Division, 2000. ISBN 978-0-07-134544-6.

[2].GUSTAVII, Björn. How to write & illustrate a scientific paper. New York: Cambridge University Press, 2003. ISBN 0-521-53024-5.

[3].DAY, Robert A. a Barbara. GASTEL. How to write and publish a scientific paper. 7th ed. Santa Barbara, Calif.: Greenwood, c2011. ISBN 978-0313391972.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 

Ostatní - odkaz: 

Metodická příručka nebo studijní opora: