Jste zde

F7PMSOVZ - Operační výzkum ve zdravotnictví

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSOVZ KZ 3 2P+2S česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KMSOVZ
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Kvantitativní metody pro manažerské rozhodování v praxi, podstata modelování a prvky rozhodovacích modelů. Lineární programování včetně celočíselných modelů. Distribuční modely. Úvod do teorie grafů a optimalizace na grafech. Síťová analýza (CPM, PERT, zdroje, náklady) a její využití pro řízení projektů. Rozhodovací úlohy, racionalita v rozhodování. Rozhodování za rizika a neurčitosti, identifikace rizikových faktorů okolí rozhodovací úlohy, jistotní ekvivalent, postoj rozhodovatelů k riziku. Vícekriteriální rozhodování a aplikace v praxi.

Požadavky:

Max. 3 neomluvené neúčasti na seminářích. Prezentovaná semestrální práce (20 bodů) a zápočtový test (80 bodů). Klasifikační stupně dle ECTS.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek

•Úvod - modely, modelování

•Lineární programování - předpoklady, grafické řešení, simplexová metoda

•Dualita v lineárním programování

•Celočíselné lineární modely

•Distribuční úlohy

•Grafy a optimalizace na grafech

•Řízení projektů - síťová analýza (CPM, PERT)

•Rozhodovací procesy - klasifikace, formalizace rozhodovacího procesu

•Respektování rizika v rozhodovacích procesech

•Vícekriteriální rozhodování - váhy kritérií, hodnocení alternativ

•Vícekriteriální rozhodování - lineární modely

•Zásady aplikace optimalizačních modelů v praxi

Osnova cvičení:

Osnova seminářů

•Úvod do operačního výzkumu

•Grafické řešení úloh lineárního programování

•Simplexová metoda, řešení duálních úloh

•Metoda větvení a mezí, typické úlohy lineárního programování v praxi, SW nástroje

•Dopravní problém

•Metody řešení optimalizačních úloh na grafech

•Síťová analýza - CPM, PERT

•Rozhodovací procesy - typické úlohy

•Rozhodování za rizika a neurčitosti - typické úlohy

•Vícekriteriální optimalizace - typické úlohy

•Vícekriteriální hodnocení variant - metody řešení

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1].FIALA P. a kol.: Operační výzkum – nové trendy. Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-036-2.

[2].DENNIS, Terry L. a Laurie B. DENNIS. Management science. St. Paul: West Pub. Co., c1991. ISBN 0314766448.

[3].HILLIER, Frederick S. a Gerald J. LIEBERMAN. Introduction to operations research. 7th ed. Boston: McGraw-Hill, c2001. ISBN 0072321695.

[4].BRONSON, Richard a Govindasami. NAADIMUTHU. Schaum's outline of theory and problems of operations research. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, c1997. ISBN 978-0070080201.

[5].JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Brno: Professional Publishing, 2002. ISBN 80-86419-23-1.

[6].FOTR, Jiří, Jiří DĚDINA a Helena HRŮZOVÁ. Manažerské rozhodování. Vyd. 2. upr. a rozš. Praha: Ekopress, 2000. ISBN 80-86119-20-3.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: