Jste zde

F7PMSNIS - Nemocniční informační systémy

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSNIS Z,ZK 3 2P+1S česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KMSNIS
Garant předmětu:
Jan Bruthans
Přednášející:
Jan Bruthans
Cvičící:
Jan Bruthans, Anna Horňáková, David Jirsa
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na poznání všech subsystémů Nemocničních informačních systémů, tedy informačních systémů jednotlivých zdravotnických zařízení, a to v kontextu elektronizace českého zdravotnictví. Přednášena jsou tedy jednak jednotlivé subsystémy (včetně příkladů z praxe), patřičný důraz je ovšem kladen i na související témata, ať již na problematiku eHealth (včetně dalšího rozvoje a perspektiv), systémy klasifikace, datové standardy ve zdravotnictví, bezpečnost a implementace informačních systémů, stejně tak na základní informace o datových sítích a databázových systémech.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu: Požadavkem pro zápočet je minimálně 66% účast na seminářích a dále zpracování literární rešerše v rozsahu minimálně 2 normostran při použití minimálně 5 literárních pramenů. Témata: Zavádění NIS, používání NIS, výhody užití NIS, jiná příbuzná témata.

Podmínky udělení zkoušky: Zkouška probíhá formou ústní zkoušky v rozsahu cca 15+15 min (příprava+zkouška) v rozsahu zveřejněných témat ke zkoušce. Student si losuje jedno z témat. Hodnocení odpovídá klasifikačním stupňům ECTS v závislosti na počtu získaných bodů z ústní zkoušky (0 až 100 bodů). Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné získat minimálně 50 bodů (E, dostatečně).

Osnova přednášek:

1. Úvodní informace o předmětu. Osnova přednášek. Podmínky zápočtu a zkoušky. Literatura. Informační zdroje.

2. Definice eHealth. Základní projekty, které tvoří eHealth a současný stav v ČR.

3. Elektronická preskripce v ČR - lokální systémy, eRecept. Výhody a nevýhody, srovnání s ostatními státy. Náklady a přínosy elektronizace ve zdravotnictví. Metody hodnocení nákladů a přínosů. Rizika elektronizace ve zdravotnictví.

4. Základní komponenty NIS. Hardware, software, servery, datová úložiště. Počítačové sítě ve zdravotnictví.

5. Nemocniční informační systémy - součást eHealth. Klasifikační systémy (MKN 10) a nomenklatury (SNOMED). Datové komunikační standardy HL7 a DICOM.

6. Bezpečnost v NIS, základní pojmy, typy útoků, rizika, bezpečnostní funkce, bezpečnostní mechanismy. Bezpečná identifikace pacienta. Bezpečnost datových úložišť. Správa bezpečnosti IS, budování bezpečnosti v organizaci, bezpečnostní politika, havarijní plán, normalizace bezpečnosti, základní právní předpisy a IS.

7. Definice nemocničního informačního systému, jednotlivé etapy vývoje. Architektura nemocničního informačního systému (NIS). Definice a popis základních komponent NIS. Procesní a aplikační architektura NIS. Elektronický pacientský záznam - EMR, EHR.

8. Klinické informační systémy (KIS). Charakteristika KIS a jeho využití. Moduly přijetí, překladu a propuštění pacienta. Systém požadavků a žádanek. Informační systém operačních sálů. Plánování operací. Monitorování a podpora fyziologických funkcí. Operační protokol. Anesteziologický a resuscitační protokol.

9. Laboratorní informační systémy (LIS). Požadavky na LIS. Základní funkce LIS. Správa požadavků, správa výsledků a řízení kvality. Kontrola výsledků a kvality procesů. Propojení laboratorních a klinických informačních systémů. Analyzátory a verifikace výsledků. Konsolidace a integrace laboratorních provozů.

10. Informační systém radiodiagnostického komplementu - Radiologický informační systém (RIS). Příjem žádanek, správa požadavků a plánování vyšetření. Řízení procesu a dokumentace vyšetření. Popis snímků a generace nálezu. Distribuce obrazové informace a nálezů.

11. Ostatní subsystémy NIS. Ekonomický a finanční IS. Personální a mzdový IS. IS pro správu zdravotnické techniky. IS správy a údržby budov. IS lékárny a logistický IS. IS stravovacího provozu. Manažerské informační systémy (MIS). Výstupy manažerských informačních systémů. Příklady využití MIS při kontrole řízení výkonů nemocnice úhradě výkonů podle DRG.

12. Perspektivy rozvoje IS ve zdravotnictví. Možnosti integrace zdravotnických IS na regionální a mezinárodní úrovni (EU). Další rozvoj možnosti sdílení zdravotnických informací - strukturovaný pacientský nález (koncepční záměr). Výhody a nevýhody outsourcingu NIS.

Osnova cvičení:

1. Informační systém Medicus - práce se systémem

2. Informační systém Medistar - práce se systémem

3. Nemocniční informační systém Akord - práce se systémem

4. Zadání tématu samostatné práce

5. Práce ve skupinách (Informační systém pro praktického lékaře, Návrh koncepce NIS)

6. Prezentace výsledků tématu, konzultace otázek ke zkoušce

Cíle studia:

Hlavním cílem je předmětu je podrobné seznámení se strukturou a vlastnostmi komplexního nemocničního informačního systému. Zvláštní pozornost je věnována klinickým subsystémům NIS, elektronické formě pacientské dokumentaci a bezpečnosti IS.

Studijní materiály:

[1]. BRUTHANS, Jan. Elektronická preskripce v České republice a v evropském kontextu. ANAG 2020. ISBN 9788075542847.

[2]. ZVÁROVÁ, Jana, HEJL Jiří a Petr HANZLÍČEK. Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 8024606097.

[3]. MÜNZ, Jan. Informační technologie ve zdravotnictví: informační systémy. Praha: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-01-04720-0

[4]. STŘEDA Leoš a Karel Hána. eHealth a telemedicína. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5764-3

[5]. MORNSTEIN Vojtěch, HRAZDÍRA Ivo a Aleš BOUREK. Lékařská fyzika a informatika. Praha: Neptun, 2007. ISBN 80-86850-02-1.

[6]. HAUX, R. Strategic information management in hospitals: an introduction to hospital information systems. New York: Springer, c2003. Health informatics. ISBN 978-0-387-40356-4.

[7]. Rudi Van De VELDE. Hospital information systems: the next generation. Softcover reprint of the original 1st ed. 1992. S.l.: Springer, 2014. ISBN 9783642776199.

[8]. GLANDON L. Gerald, SMALTZ H. Detlev a DONNA J. SLOVENSKY. Information systems for healthcare management. Eighth edition. 2014. ISBN 1567935990.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: