Jste zde

F7PMSEHG - E-Health a E-Government

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSEHG KZ 3 2P+2S česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KMSEHG
Garant předmětu:
Dagmar Brechlerová
Přednášející:
Dagmar Brechlerová
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s e-governmentem (zejména vzhledem ve vztahu ke zdravotnictví) a s e-healthem, jejich základy a principy zejména v České republice.

Požadavky:

Hodnocení bude na základě: 1) odevzdaných všech zadaných úkolů; 2) prezentace individuálního úkolu; 3) souhrnný test na posledním semináři.

Z předmětu je možné získat až 100 bodů. 20 bodů je možné získat za odevzdané úkoly (bod 1), 20 bodů za prezentaci (bod 2) a 60 bodů za souhrnný test. Závěrečné hodnocení je následující: A (100-90), B (89-80), C (79-70), D (69-60), E (59-50), F (49 a méně)

Osnova přednášek:

Na přednáškách budou probrána tato témata: Úvod do bezpečnosti IS; Identifikace, Autentizace, Autorizace, Hesla, Biometrie; Šifrování. Elektronický podpis, elektronická značka, časové razítko. Legislativa. Certifikáty, Certifikační autority, Legislativní rámec e-governmentu. Ochrana osobních údajů, Datové schránky, zákonný podklad. Elektronické podatelny. Zálohování a archivace dat, Škodlivý software, Lidský faktor v bezpečnosti, Sociální inženýrství, Zákon o kybernetické bezpečnosti. Autorský zákon, dopad na praxi, obsah webu, citace. Kontaktní místa veřejné správy, CzechPOINT; Autorizovaná konverze dokumentů; Základní registry, stav řešení. Centrální registry, jejich funkce. IT a Trestní zákoník, možnost porušení, dopady na organizaci..GDPR. Zákon o IS veřejné správy. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Další související právní předpisy a vyhlášky. E-recept a další projekty e-health, stav, možnosti. Komunikace se zdravotními pojišťovnami, způsob, možnosti, Portál VZP, Pojišťovna ZP MV ČR, Karta života, ZP MV ČR e-komunikace. Přístupný web, povinné údaje na webu organizace. Směrnice EU a další právní předpisy týkající se e-governmentu. Elektronická spisová služba. Elektronické podatelny, zákonná opora, Statistické informace ve zdravotnictví

Osnova cvičení:

Na seminářích budou probírána odpovídající témata z přednášek formou diskuze, za použití vhodné technologie, použití vhodných příkladů z praxe. Některé semináře budou realizovány samostatnou prací studentů.

Osnova seminářů:

•Bezpečnost IS: Identifikace, Autentizace, Autorizace, Hesla, Biometrie; Šifrování. Příklady prolomení hesel, příklady šifer, praktické ukázky.

•Elektronický podpis, elektronická značka, časové razítko, nasazení v praxi. Certifikáty, Certifikační autority. Získání vlastního certifikátu, podepsání dokumentu.

•Ochrana osobních údajů, GDPR, eIDAS. Datové schránky, získání, problémy, užití.

•Zálohování a archivace dat. Typy a způsoby zálohování, praktické ukázky.

•Škodlivý software, Lidský faktor v bezpečnosti, Sociální inženýrství. Antivirové programy, ochrana mobilních zařízení. Bezpečný přenos dat.

•Autorský zákon, dopad na praxi, elektronické zdroje, citace (ve spolupráci s knihovnou ČVUT).

•Kontaktní místa veřejné správy, CzechPOINT; Autorizovaná konverze dokumentů; Vlastní praxe studentů např. s konverzí dokumentu, výpisem z rejstříku, atd.

•Využití eHealth ve zdravotnických zařízeních. E-recept, ePACS a další projekty e-health, praktické ukázky na reálných informačních systémech používaných ve zdravotnictví.

•Komunikace se zdravotními pojišťovnami, způsob, možnosti, Portál VZP, Pojišťovna ZP MV ČR, Karta života, ZP MV ČR e-komunikace. Praktické ukázky komunikace IS se zdravotními pojišťovnami.

•Přístupný web, povinné údaje na webu organizace. Směrnice EU a další právní předpisy týkající se e-governmentu.

•Elektronická spisová služba (ve spolupráci s firmou Gordic).

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1].Materiály na stránkách předmětu a další doporučené materiály vzhledem k rychlému vývoji v oblasti zejména na stránkách MVČR

[2].LIDINSKÝ, Vít. EGovernment bezpečně. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2462-1.

[3].MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. E-government v českém právu. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-614-8.

[4].ŠPAČEK, David. EGovernment: cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-261-8.

[5].E-health Standards and Interoperability na https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/23/01/T23010000170001PDFE.pdf

[6].CRUZ-CUNHA, Maria Manuela, Antonio Jose TAVARES a Ricardo J. SIMOES. Handbook of research on developments in e-health and telemedicine: technological and social perspectives. Hershey, PA: Medical Information Science Reference, c2010. ISBN 978-1615206704.

[7].VENOT, Alain. Medical informatics, e-health: fundamentals and applications. New York: Springer, 2013. ISBN 978-2-8178-0477-4.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: