Jste zde

F7PMSEAZ - Ekonomické analýzy ve zdravotnictví

Příprava výukových materiálů pro tento předmět byla podpořena rozvojovým projektem akademických pracovníků a studentů (RPAPS) ČVUT FBMI v roce 2020. Materiály jsou přístupné na stránkách předmětu v systému Moodle - https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=3806

 
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSEAZ KZ 3 2P+2S česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PMSEAZ je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PMSHZT
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KMSEAZ - Ekonomické analýzy ve zdravotnictví
Garant předmětu:
Gleb Donin
Přednášející:
Gleb Donin, Ondřej Gajdoš, Vojtěch Kamenský, Jan Žigmond
Cvičící:
Gleb Donin, Ondřej Gajdoš, Vojtěch Kamenský, Barbora Mašková, Jan Žigmond
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět navazuje na předmět Hodnocení zdravotnických technologií. Student se v průběhu semestru seznámí detailně s konkrétními typy analýz (analýza nákladové efektivity, analýza nákladů a přínosů, analýza nákladů a užitku), dále se naučí pracovat s programem TreeAge, R a vytvářet meta-analýzy a Markovovy modely. Student si dále rozšíří znalosti v oblasti multikriteriálního rozhodování.

Požadavky:

Povinná účast na seminářích, povoleny jsou maximálně dvě absence v průběhu semestru. Předmět je ukončený klasifikovaným zápočtem.

Samostatná práce na seminářích – max. 40 bodů

Závěrečný test z látky probírané během semestru (max. 60 bodů).

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

•Úvod do ekonomických analýz ve zdravotnictví. Podmínky zápočtu. Definice centrálních pojmů a konceptů

•Teoretické základy analýzy nákladové efektivity ve zdravotnictví a medicíně

•Perspektivy hodnocení a spojené náklady, metody výpočtu přímých a nepřímých nákladů. Nákladové analýzy.

•Ocenění zdravotních přínosů, QALY, DALY

•Odhad nákladů a ocenění nezdravotnických přínosů

•Přehled základních metod hodnocení nákladové efektivity, mezinárodní doporučení

•Analýza nákladové efektivity, design, struktura, přístupy.

•Multikriteriální rozhodování – přehled metod, postupné rozvrhování vah, metoda shody a neshody.

•Rozhodovací modely v analýze nákladů

•Nejistoty v analýze nákladové efektivity, analýzy citlivosti.

Osnova cvičení:

Osnova seminářů:

•Úvod do ekonomických analýz ve zdravotnictví.

•Sběr dat a výpočet přímých a nepřímých nákladů

•Struktura nákladových analýz – perspektiva, komparátor

•Hodnocení kvality života – výpočet QALY, LYG, DALY

•Porovnání nákladových analýz a jejich vstupních a výstupních dat.

•CEA – praktický výpočet

•Zpracování a výpočet analýzy minimalizace nákladů (CMA) a analýzy nákladů a dopadů (CCA)

•Multikriteriální rozhodování – AHP, CDA – konkrétní příklady.

•Modelování nákladové efektivity.

•Analýzy citlivosti

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1].HUNINK, M. G. Myriam. Decision making in health and medicine: integrating evidence and values. Second edition. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2014. ISBN 978-1-107-69047-9.

[2].Edlin, R., McCabe, C.: Cost Effectiveness Modelling for Health Technology Assessment, Springer International Publishing Switzerland, 2015. ISBN: 978-3-319-15743-6.

[3].KISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HNILICA. Finanční analýza: krok za krokem. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7179-713-5.

[4].KNÁPKOVÁ, A., PAVELKKOVÁ, D., REMEŠ, D., ŠTEKER, K.:Finanční analýza: kompletní průvodce s příklady. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0563-2.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky - odkaz: 

další výukové materiály jsou v Moodle - https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=3806

Cvičení - odkaz: