Jste zde

F7PMFSPR - Symptomatické poruchy řeči

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFSPR KZ 2 1P+1S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět prezentuje nejčastější poruchy z hlediska etiologie, symptomatologie a klasifikace. Studenti získají přehled o narušených komunikačních schopnostech, doprovázejících jiné, dominující postižení, případně poruchy a onemocnění. Předmět seznamuje studenty s nezastupitelnou rolí řečové rehabilitace v rámci komprehenzivní rehabilitace.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní forma.

Požadavky na studenta: zpracování seminární práce na zadané téma.

Garant předmětudoc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Anatomie hlasového a dýchacího ústrojí, fyziologie a patologie tvorby hlasu, základní rozdělení poruch hlasu.

2. týden Anatomie a fyziologie řečového ústrojí, zpětnovazebné mechanismy a funkce CNS ve vztahu k řeči.

3. týden Koordinace řečových funkcí CNS, dominance a lateralita funkcí, fyziologie a patofyziologie tvorby hlásek.

4. týden Vývoj dětské řeči, poruchy vývoje řeči (opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie).

5. týden Poruchy vývoje mluvních funkcí, symptomatické poruchy při rozštěpových vadách (Dyslalie, Palatolalie, Rhinolalie).

6. týden Symptomatické poruchy řeči u organických poruch CNS – ADHD/ADD.

7. týden Symptomatické poruchy řeči u CMP – Afázie, Dysartrie.

8. týden Poruchy plynulosti řeči (Balbuties, Tumultus sermonis).

9. týden Poruchy gnostických a fatických funkcí.

10. týden Narušená komunikační schopnost při degenerativním postižení CNS – Alzheimerova choroba, Roztroušená skleróza, Huntingtonova choroba, Parkinsonova nemoc.

Osnova cvičení:

Témata seminářů:

1. týden Komunikační styly, aktivní naslouchání, komunikační pravidla s postiženými lidmi.

2. týdenKompenzační pomůcky, alternativní a augmentativní komunikace.

3. týden Systém českých hlásek, tvoření jednotlivých hlásek

4. týdenNarušený vývoj řeči. Možnosti ovlivňování vývoje řeči.

5. týdenSpeciálněpedagogická diagnostika logopedická – cíl, metody, zásady diagnostiky.

6. týdenKomplexní péče o osoby s afázií.

7. týden Logopedická intervence poskytovaná osobám v dospělosti a ve stáří.

8. týdenSpecifika logopedické péče v rámci jednotlivých věkových kategorií.

9. týdenSpecifika socializace a inkluze osob s narušenou komunikační schopností, charakteristika základních podpůrných opatření.

10. týden Vybrané specificky zaměřené dovednosti (sluchová percepce, zraková percepce, koordinace motoriky).

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s oblastí symptomatických poruch řeči.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•BENDOVÁ, Petra. Dítě s narušenou komunikační schopností, Praha: Grada. 2011. ISBN 978-80-247-3853-6.

•HÁJKOVÁ, Vanda. Podpora speciálních vzdělávacích potřeb žáků se zdravotním znevýhodněním. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008. ISBN 978-80-7290-344-3.

•HÁJKOVÁ, Vanda a Iva STRNADOVÁ, ed. Zředěný život: léčebné, psychosociální a vzdělávací aspekty progresivních onemocnění. Praha: Somatopedická společnost, 2011. ISBN 978-80-904464-1-0.

•KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1110-2.

•CSÉFALVAY, Zsolt a Viktor LECHTA. Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0364-3.

•LECHTA, Viktor. Terapie narušené komunikační schopnosti. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2011. ISBN 9788073679019.

•MÜLLER, Oldřich a kol. Terapie ve speciální pedagogice. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4172-7.

•SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-271-0095-8.

•VALENTA, Milan. Přehled speciální pedagogiky. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0602-6.

•VITÁSKOVÁ, Kateřina. Výzkum poruch a odchylek komunikační schopnosti a orofaciálního systému z logopedického hlediska. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. ISBN 978-80-244-5288-3.

Doporučená literatura:

•HÁDKOVÁ, Kateřina, Vanda HÁJKOVÁ, Lea KVĚTOŇOVÁ a Iva STRNADOVÁ. Behinderung- gesehen mit den Augen von Studierenden aus der sogenannten „Dritten Welt“. In: ERDÉLYI, Andrea, Hans-Peter SCHMIDTKE a Peter SEHRBROCK. International vergleichende Heil- und Sonderpädagogik weltweit: Grundlagen - Migration - „Dritte Welt“ - Europa. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2012, 99-111. ISBN 978-3-7815-1832-2.

•HÁJKOVÁ Vanda, Lea KVĚTOŇOVÁ a Iva STRNADOVÁ. Analýzy inkluze ve vysokoškolském vzdělávání. In: MICHALÍK, Jan. Pohledy na inkluzivní vzdělávání zdravotně postižených. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3372-1.

•STRNADOVÁ, Iva, Vanda HÁJKOVÁ a Lea KVĚTOŇOVÁ. Voices of university students with disabilities: Inclusive education on the tertiary level – a reality or a distant dream. International Journal of Inclusive Education. 2015.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: