Jste zde

F7PMFSPR - Symptomatické poruchy řeči

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFSPR KZ 2 1P+1S česky
Garant předmětu:
Monika Donevová
Přednášející:
Monika Donevová
Cvičící:
Monika Donevová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět prezentuje nejčastější poruchy z hlediska etiologie, symptomatologie a klasifikace. Studenti získají přehled o narušených komunikačních schopnostech, doprovázejících jiné, dominující postižení, případně poruchy a onemocnění. Předmět seznamuje studenty s nezastupitelnou rolí řečové rehabilitace v rámci komprehenzivní rehabilitace.

Požadavky:

Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je účast na cvičeních (možná 1 omluvená absence lékařsky podložena). Další podmínkou je seminární práce dle pokynů vyučujícího a poslední část klasifikovaného zápočtu probíhá ústní formou. Známka z klasifikovaného zápočtu je dána průnikem hodnocení práce posluchače na cvičeních, seminární práce a ze znalostí dané problematiky. Posluchač si vytáhne jednu otázku. Examinátor v průběhu ústního zkoušení může položit jakoukoliv další otázku v rozsahu povinné literatury a látky probírané ve výuce. Hodnocení známkou F jedné z těchto součástí je důvodem udělení stupně F z klasifikovaného zápočtu.

Osnova přednášek:

Anatomie hlasového a dýchacího ústrojí, fyziologie a patologie tvorby hlasu, základní rozdělení poruch hlasu.

Anatomie a fyziologie řečového ústrojí, zpětnovazebné mechanismy a funkce CNS ve vztahu k řeči.

Koordinace řečových funkcí CNS, dominance a lateralita funkcí, fyziologie a patofyziologie tvorby hlásek.

Vývoj dětské řeči, poruchy vývoje řeči (opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie).

Poruchy vývoje mluvních funkcí, symptomatické poruchy při rozštěpových vadách (Dyslalie, Palatolalie, Rhinolalie).

Symptomatické poruchy řeči u organických poruch CNS – ADHD/ADD.

Symptomatické poruchy řeči u CMP – Afázie, Dysartrie.

Poruchy plynulosti řeči (Balbuties, Tumultus sermonis).

Poruchy gnostických a fatických funkcí.

Narušená komunikační schopnost při degenerativním postižení CNS – Alzheimerova choroba, Roztroušená skleróza, Huntingtonova choroba, Parkinsonova nemoc.

Osnova cvičení:

Témata seminářů:

Komunikační styly, aktivní naslouchání, komunikační pravidla s postiženými lidmi.

Kompenzační pomůcky, alternativní a augmentativní komunikace.

Systém českých hlásek, tvoření jednotlivých hlásek

Narušený vývoj řeči. Možnosti ovlivňování vývoje řeči.

Speciálněpedagogická diagnostika logopedická – cíl, metody, zásady diagnostiky.

Komplexní péče o osoby s afázií.

Logopedická intervence poskytovaná osobám v dospělosti a ve stáří.

Specifika logopedické péče v rámci jednotlivých věkových kategorií.

Specifika socializace a inkluze osob s narušenou komunikační schopností, charakteristika základních podpůrných opatření.

Vybrané specificky zaměřené dovednosti (sluchová percepce, zraková percepce, koordinace motoriky).

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s oblastí symptomatických poruch řeči.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•BENDOVÁ, Petra. Dítě s narušenou komunikační schopností, Praha: Grada. 2011. ISBN 978-80-247-3853-6.

•HÁJKOVÁ, Vanda. Podpora speciálních vzdělávacích potřeb žáků se zdravotním znevýhodněním. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008. ISBN 978-80-7290-344-3.

•HÁJKOVÁ, Vanda a Iva STRNADOVÁ, ed. Zředěný život: léčebné, psychosociální a vzdělávací aspekty progresivních onemocnění. Praha: Somatopedická společnost, 2011. ISBN 978-80-904464-1-0.

•KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1110-2.

•CSÉFALVAY, Zsolt a Viktor LECHTA. Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0364-3.

•LECHTA, Viktor. Terapie narušené komunikační schopnosti. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2011. ISBN 9788073679019.

•MÜLLER, Oldřich a kol. Terapie ve speciální pedagogice. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4172-7.

•SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-271-0095-8.

•VALENTA, Milan. Přehled speciální pedagogiky. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0602-6.

•VITÁSKOVÁ, Kateřina. Výzkum poruch a odchylek komunikační schopnosti a orofaciálního systému z logopedického hlediska. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. ISBN 978-80-244-5288-3.

Doporučená literatura:

•HÁDKOVÁ, Kateřina, Vanda HÁJKOVÁ, Lea KVĚTOŇOVÁ a Iva STRNADOVÁ. Behinderung- gesehen mit den Augen von Studierenden aus der sogenannten „Dritten Welt“. In: ERDÉLYI, Andrea, Hans-Peter SCHMIDTKE a Peter SEHRBROCK. International vergleichende Heil- und Sonderpädagogik weltweit: Grundlagen - Migration - „Dritte Welt“ - Europa. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2012, 99-111. ISBN 978-3-7815-1832-2.

•HÁJKOVÁ Vanda, Lea KVĚTOŇOVÁ a Iva STRNADOVÁ. Analýzy inkluze ve vysokoškolském vzdělávání. In: MICHALÍK, Jan. Pohledy na inkluzivní vzdělávání zdravotně postižených. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3372-1.

•STRNADOVÁ, Iva, Vanda HÁJKOVÁ a Lea KVĚTOŇOVÁ. Voices of university students with disabilities: Inclusive education on the tertiary level – a reality or a distant dream. International Journal of Inclusive Education. 2015.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: