Jste zde

F7PMFPSDV - Pohybový systém dětského věku

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFPSDV ZK 2 1P česky
Garant předmětu:
Andrea Hašková
Přednášející:
Andrea Hašková
Cvičící:
Andrea Hašková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět Pohybový systém dětského věku je prvním pokusem o vyplnění tohoto defektu. Předmět je zaměřen na anatomii a základy fyziologie orgánových systému dětského těla s akcentací pohybového aparátu a řídicích systémů. Pro výuku byla zpracována a vydána poměrně široce koncipovaná monografie s rozsáhlým obrazovým aparátem. Koncepce výuky anatomie a fyziologie dítěte je svým rozsahem a koncepcí prioritní nejen z pohledu české, ale i evropské a světové literatury. Nejde o výuku „růstové anatomie dítěte“, které byla vždy věnována pozornost v tzv. fyzické antropologii, ale o výuku, která pojímá anatomický detail v kontextu jeho fylogenetického a ontogenetického vývoje a vykládá vznik a proměnu tvaru ve vazbě na věk a funkci dětského těla. Předkládaný koncept výuky vytváří teoretický základ nové odnože anatomie – nipioanatomie. Předmět podává ucelený přehled o stavbě dětského těla (nipioanatomie). Jde o první systematický přehled morfologie dětských tkání a orgánových systémů v kontinuitě a kauzalitě vývojových změn. V rámci univerzity jde o výuku nově koncipovaného oboru, který je určený všem biomedicínským směrům univerzitních studií.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1.–2. týden Stratifikace dětského věku. Nipioanatomie. Specifické funkční a morfologické znaky dětských tkání.

3.–4. týden Stavba dětské kostry, spoje.

5.–6. týden Svalový systém dítěte.

7.–8. týden Gastropulmonální systém dítěte.

9.–10. týden Oběhový systém dítěte.

11.–12. týden Močový a pohlavní systém dětského věku.

13.–14. týden Dětský nervový systém.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Děti tvoří asi jednu třetinu osob vyšetřovaných a léčených různými typy zdravotnických zařízení. Dětství reprezentuje asi jednu třetinu délky života. Výuce anatomie a fyziologie dětského věku není věnována náležitá pozornost.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DYLEVSKÝ, Ivan. Anatomie dítěte: nipioanatomie I. díl. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. ISBN 978-80-01-05094-1

•DYLEVSKÝ, Ivan. Anatomie dítěte: nipioanatomie II. díl. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017. ISBN 978-80-01-06047-6.

•KOLÁŘOVÁ, Barbora. Počítačové a robotické technologie v klinické rehabilitaci – možnosti vyšetření a terapie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4266-2.

•TROJAN, Stanislav. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1296-2.

Doporučená literatura:

•KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: