Jste zde

F7PMFKD1 - Klinický den I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFKD1 Z 6 112XH česky
Garant předmětu:
Aleš Příhoda
Přednášející:
Cvičící:
Martina Lopotová, Aleš Příhoda, Lucia Vrábelová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Odborné praxe probíhají pod přímým vedením fyzioterapeutů, kteří splňují požadavky specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání fyzioterapeuta bez přímého odborného dohledu dle § 24 zákona č. 96/2004 Sb. Před zahájením praxe budou studenti seznámeni s provozním řádem jednotlivých pracovišť. V průběhu klinické praxe jsou dodržovány bezpečnostní, hygienické, etické a právní předpisy.

Praxe probíhá v malých skupinách studentů (maximálně tři), kteří budou docházet pravidelně po dobu trvání celého semestru na jeden celý den na totéž pracoviště (polovina studentů bude docházet na ambulantní pracoviště, polovina na lůžkové oddělení a v 2. ročníku zimního semestru se vymění), které jim bude přiděleno garantem předmětu.

Praxe předpokládá opakování a praktické uplatnění poznatků ze všech odborných předmětů fyzioterapie z ukončeného celého bakalářského studia a navazuje na získávání znalostí a dovedností během magisterského studia.

Poslední týden bude vyhrazen na prezentace studentů, kdy seznámí ostatní se zpracovanou kazuistikou pacienta, včetně diferenciální rozvahy a navržení efektivního plánu terapie.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: prokázání praktických znalostí a doložení písemně zpracované kazuistiky pacienta za celé období praxe.

Požadavky na studenta: podmínkou udělení zápočtu je 100% účast na praxích, od studenta se očekává i teoretická připravenost a odborné znalosti minimálně v rozsahu bakalářského studia, případná náhrada bude řešena individuálně s garantem praxe a vedoucím klinického pracoviště.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Cílem předmětu je aplikovat praktické i teoretické znalosti a dovednosti získané dosavadním studiem oboru fyzioterapie. Řízené odborné praxe vytváří ideální prostor a podmínky pro nácvik samostatné práce studentů v provozních podmínkách zdravotnických zařízení a jejich integraci mezi ostatní personál. Probíhá formou praktické stáže pravidelně jeden den v týdnu (8 hod./týden).

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•BERANOVÁ, Zuzana. Léčení pohybem. Olomouc: Poznání, 2007. ISBN 978-80-86606-57-6.

•DYLEVSKÝ, Ivan. Kineziologie – základy strukturální kineziologie. Praha: Triton, 2009. ISBN 978-80-7387-324-0.

•GROSS, Jeffrey M., Joseph FETTO a Elaine Rosen SUPNICK. Vyšetření pohybového aparátu: překlad druhého anglického vydání. Praha: Triton, 2005. ISBN 80-725-4720-8.

•HÁJKOVÁ, Simona, Irena NOVOTNÁ a Ludmila SALABOVÁ. Mobilizace periferních kloubů. V Praze: České vysoké učení technické, 2014. ISBN 978-80-01-05517-5.

•HALADOVÁ, Eva a Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. 3., nezměněné vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. 2010. ISBN 978-807-0135-167.

•JANDA, Vladimír. Svalové funkční testy. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0722-5.

•KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-807-2626-571.

•LEWIT, Karel. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5. přeprac. vyd. Praha: Sdělovací technika, 2003. ISBN 80-866-4504-5.

•NAVRÁTIL, Leoš. Nové pohledy na neinvazivní laser. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-1651-0.

•PFEIFFER, Jan. Neurologie v rehabilitaci: pro studium a praxi. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1135-5.

•PODĚBRADSKÝ, Jiří a Radana PODĚBRADSKÁ. Fyzikální terapie: manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2899-5.

•SALABOVÁ, Ludmila, Simona HÁJKOVÁ a Irena NOVOTNÁ. Mobilizační techniky v oblasti páteře. V Praze: České vysoké učení technické, 2017. ISBN 978-80-01-06061-2.

•SLOUKA, David. Lasery při výkonech v ambulantní a klinické praxi. Plzeň: Euroverlag, 2015. ISBN 978-80-7177-968-1.

•VÉLE, František. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2. vyd. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-725-4837-9.

Doporučená literatura:

•KITTEL, Anita. Myofunkční terapie. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. ISBN 80-716-9619-6.

•JANKOVSKÝ, Jiří. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením: somatopedická a psychologická hlediska. 2. vyd. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-725-4730-5.

•LEVITOVÁ, Andrea a Blanka HOŠKOVÁ. Zdravotně-kompenzační cvičení. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-4836-8.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
Soubor Formulář - kazuistika111.86 KB