Jste zde

F7PBZOST2 - Ošetřovatelské postupy II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZOST2 KZ 3 8C česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Ošetřovatelské postupy I. (F7PBZOSP1)
Garant předmětu:
Eva Němec Veverková
Přednášející:
Cvičící:
Martina Dingová Šliková, Eva Jandová, Lucie Lidická, Eva Němec Veverková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Výuka navazuje na předmět Ošetřovatelské postupy I. Cílem předmětu je osvojení základních profesionálních dovedností. Na základě získaných teoretických znalostí jsou studenti schopni zvládat jednotlivé výkony nejen technicky, ale také prakticky, se zaměřením na nejnovější trendy a dodržení postupů lege artis. Výuka je zaměřena na lidský a holistický přístup k nemocnému. Je kladen důraz na komunikaci a kooperaci v multidisciplinárním týmu. Nedílnou součástí je práce s ošetřovatelskou a zdravotnickou dokumentací. Studenti jsou tak připravováni na odbornou ošetřovatelskou praxi ve zdravotnických zařízeních.

Výuka začíná v teoretické rovině, kde je podrobně probrán vybraný ošetřovatelský postup. V navazujícím bloku je tento prakticky procvičován. Předmět je vyučován v odborných učebnách vybavených nejnovějšími technologicky vyspělými modely. Součástí jsou exkurze na odborná pracoviště.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků:

•průběžné dokazování získaných dovedností v zadaných praktických úlohách;

•absolvování průběžných písemných testů;

•absolvování závěrečného testu; pokud student získal více než dvě hodnocení F, nebude připuštěn k závěrečnému testu a nesplnil podmínky zápočtu.

Požadavky na studenta:

•povinná 90% účast na cvičeních (absence nad 10 % je řešena individuálně s garantem předmětu);

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1.týden Aplikace intradermálních a subkutánních injekcí. Aplikace intramuskulárních injekcí. Opakování a procvičování praktických úkonů.

2.týden Zajištění periferního žilního vstupu, indikace a kontraindikace zavedení. Péče o žilní vstupy. Centrální žilní vstupy krátkodobé a dlouhodobé. Intravenózní aplikace léků. Infuzní terapie. Opakování a procvičování praktických úkonů.

3. týden Transfuzní léčba. Indikace a kontraindikace podání, potransfuzní reakce. Transfuzní přípravky. Kompatabilita krevních skupin. Objednání, příprava a podání krve a krevních derivátů. Dokumentace související s objednáním a podáním krve a krevních derivátů. Podmínky dárcovství. Opakování a procvičování praktických úkonů.

4. týden Asistence lékaři, příprava sterilního stolku k zajištění centrálního žilního vstupu. Převaz centrálního žilního vstupu. Příprava infuze a infuzní linky.

5. týden Oxygenoterapie. Monitorování dýchacího systému. Zdroje kyslíku. Způsoby aplikace kyslíku a jeho nežádoucí účinky. Bezpečná manipulace se zdroji kyslíku a kyslíkovou lahví. Zásady podávání kyslíku. Péče o dýchací cesty u pacienta při vědomí. Péče o dutinu nosní a ústní. Opakování a procvičování praktických úkonů.

6. týden Odsávání sekretu z HCD. Monitorace pacienta s oxygenoterapií. Způsoby zvlhčování dýchacích cest. Hyperbaroxie – způsoby, indikace a kontraindikace. Neinvazivní plicní ventilace. Domácí oxygenoterapie. Opakování a procvičování praktických úkonů.

7. týden Parenterální a enterální výživa. Druhy enterální výživy a možnosti její aplikace. Výživové stomie. Dlouhodobá domácí parenterální výživa. Dlouhodobé žilní vstupy. Podávání stravy nemocným, dietní systém. Opakování a procvičování praktických úkonů.

8. týden Perioperační péče. Příprava pacienta před operací. Peroperační a pooperační péče. Zotavovací (dospávací) pokoje. Péče o drény a drenážní systémy. Rozdělení a typy drénů. Opakování a procvičování praktických úkonů.

9. týden Agentury domácí péče, dokumentace a péče o pacienta v domácí péči. Opakování a procvičování praktických úkonů. Thanatologie. Kurativní léčba. Paliativní péče a její formy. Opakování a procvičování praktických úkonů.

.

10. týden Hospic. Domácí hospic. Dříve vyslovené přání. Péče o mrtvé tělo a pozůstalé. Opakování a procvičování praktických úkonů.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

Povinná literatura:

•DINGOVÁ ŠLIKOVÁ, Martina, Lucia VRABELOVÁ a Lucie LIDICKÁ. Základy ošetřovatelství a ošetřovatelské péče pro zdravotnické záchranáře. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2018, 316 s. ISBN 978-80-271-0717-9.

•JEDLIČKOVÁ, Jaroslava. Ošetřovatelská perioperační péče. 2. rozšířené vydání. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2019. ISBN 978-80-7013-598-3.

•KACHLOVÁ, Miroslava a Ilona PLEVOVÁ. Postupy v ošetřovatelské péči. Praha: Grada Publishing, 2022. Sestra (Grada). ISBN 978-80-271-1243-2.

•VEVERKOVÁ, Eva a kolektiv autorů. Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře I. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2019, 228 s. ISBN 978-80-247-2747-9.

•VEVERKOVÁ, Eva a kolektiv autorů. Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře II. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-2099-4.

Doporučená literatura:

•FRIEDLOVÁ, Karolína. Bazální stimulace® pro ošetřující, terapeuty, logopedy a speciální pedagogy: praktická příručka pro pracující v sociálních službách, dlouhodobé péči a ve speciálních školách. 2. vydání. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2018. ISBN 978-80-907053-1-9.

•JEDLIČKOVÁ, Jaroslava, Tomáš SVOBODA a Jana WICHSOVÁ. Perioperační zásady v kostce. Praha: Grada Publishing, 2021. ISBN 978-80-271-1727-7.

•LIBOVÁ, Ľubica, Hilda BALKOVÁ a Monika JANKECHOVÁ. Ošetřovatelský proces v chirurgii. Praha: Grada Publishing, 2019. Sestra (Grada). ISBN 978-80-271-2466-4.

•POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ, Andrea MENŠÍKOVÁ a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 2., doplněné a přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9297-6.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram LS 2023156.48 KB
PDF icon Periferní žilní kanyla 4.55 MB