Jste zde

F7PBRAIR - Angiografie a intervenční radiologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRAIR ZK 2 1P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Posluchači jsou seznámeni s principem a obecnými zákonitostmi zobrazování digitální subtrakční angiografií, s vyšetřovacími postupy při zobrazování mozkových tepen, periferního a centrálního řečiště, při vyšetření srdce a při vyšetření žilního systému. Dále jsou obeznámeni s cévními i necévními intervenčními metodami, se strategií jednotlivých postupů a s riziky intervenčních výkonů. Jsou podány základní informace o angiografickém a intervenčním instrumentáriu.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenta: znalost anatomie cévního řečiště.

Osnova přednášek:

1. týden Historie intervenční radiologie, digitální subtrakční angiografie, princip zobrazení, technické vybavení, strategie výkonu.

2. týden Vyšetřovací postupy, rizika a komplikace výkonů, příprava k vyšetření a ošetření po výkonu, přístupové cesty pro angiografická vyšetření.

3. týden Instrumentrárium, stenty, embolizační materiál, radiační zátěž, kontrastní látky.

4. týden Postup vyšetření mozkových cév. Intervenční výkony na mozkových cévách.

5. týden Postup vyšetření jednotlivých částí aorty.

6. týden Postup vyšetření viscerálních tepen. Intervenční výkony na viscerálních cévách.

7. týden Postup vyšetření tepen pánevního řečiště, tepen dolních končetin a tepen horních končetin. Intervenční výkony na tepnách pánevního řečiště, tepnách dolních a horních končetin.

8. týden Postup vyšetření spinálních tepen, intervence.

9. týden Koronarografie, invazivní kardiologie.

10. týden Nevaskulární intervence. Intervenční výkony prováděné pod CT kontrolou.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•PROCHÁZKA, Václav a Vladimír ČÍŽEK. Vaskulární diagnostika a intervenční výkony. Praha: Maxdorf, 2012. Jessenius. ISBN 978-80-7345-284-1.

•KRAJINA, Antonín a Jan H. PEREGRIN. Intervenční radiologie: miniinvazivní terapie. Hradec Králové: Olga Čermáková, 2005. ISBN 80-86703-08-8.

•KRAJINA, Antonín a Antonín HLAVA. Angiografie. Hradec Králové: Nucleus HK, 1999. ISBN 80-901753-6-8.

•CHUDÁČEK, Zdeněk. Radiodiagnostika. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995. Učební text (Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví). ISBN 80-7013-114-4.

•KOLÁŘ, Jaromír. Úvod do nových radiodiagnostických metod. Praha: Avicenum, 1984.

Doporučená literatura:

•ČIHÁK, Radomír. Anatomie. Třetí, upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-3817-8.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: