Jste zde

F7PBOEO - Zdravotnická etika

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOEO Z 1 1P česky
Přednášející:
David Macků (gar.)
Cvičící:
David Macků (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Student se seznamuje se základní filozofickou terminologii, se základními filozofickými směry, na nichž etika staví. Dále poznává historii etiky a chápe základní principy filozofie křesťanské etiky a bioetiky. Rovněž poznává etické kodexy, využívané v klinické praxi, má znalosti etiky ve vztahu k současnému biomedicínskému výzkumu, je schopen analyzovat etické problémy alternativní medicíny a zaujímat k nim vlastní postoje.

Požadavky:

Požadavky zápočtu:

1)Složení písemného testu.

2)Vypracování a presentace práce zabývající se dílčím tématem předmětu

Osnova přednášek:

1)Etika jako filozofická kategorie. Kořeny etiky. Základní pojmy.

2)Historie lékařské etiky. Etika jako tradiční součást medicíny. Vznik lékařské etiky jako moderního oboru. .

3) Etika v práci zdravotnického záchranáře.

4)Vztah právních a etických norem, vznik a vývoj současných deontologických etických kodexů ve zdravotnictví.

5)Etický kodex nelékařského zdravotnického pracovníka vzhledem k profesi zdravotnického záchranáře.

6)Etické kodexy chránící práva pacientů ve zdravotnictví.

7)Práva pacientů a profese zdravotnického záchranáře.

8)Problematika informovaného souhlasu, problémy v aplikaci informovaného souhlasu v praxi.

9)Informovaný souhlas a jeho využití v praxi zdravotnického záchranáře.

10)Ochrana osobních dat, povinnost mlčenlivosti a prolomení mlčenlivosti. Výhrada svědomí.

11)Etické a právní normy regulující výzkum v medicíně.

12)Etické problémy umírání a smrti. Etická problematika transplantace orgánů.

13)Etické aspekty asistované reprodukce, klonování, genetické testování.

14)Alokace zdrojů, problém ceny a nákladů ve zdravotnictví. Zavádění nových technologií v medicíně, etika reklamy.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je prezentace základních filozofických pojmů, přehled filozofických směrů a historického vývoje etických škol. Představeny jsou etické kodexy, které se týkají profese zdravotnického záchranáře. Cílem předmětu je především formování etických postojů, které jsou součástí profesionality zdravotnických pracovníků.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] HAŠKOVCOVÁ, H. Lékařská etika. Čtvrté, aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Galén, 2015, 290 s. ISBN: 978-807492204-6.

[2] PTÁČEK, R., BARTŮNĚK, P. Kontroverze současné medicíny. Praha: Mladá fronta, 2016, 326 s. ISBN: 978-80-204-4360-1.

[3] PTÁČEK, R., BARTŮNĚK, P. Lékař a pacient v moderní medicíně: etické, právní, psychologické a klinické aspekty. Praha: Grada Publishing, 2015, 192 s. ISBN: 978-80-247-5788-9.

[4] ŠIMEK, J. Lékařská etika. Praha: Grada Publishing, 2015, 224 s. ISBN: 978-80-247-5306-5.

[5] UHEREK, P. Povinná mlčenlivost v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN: 978-80-7478-476-7.

Doporučená literatura:

[1] ALZINA FORTEZA, A. Etika v medicíně. 1. vyd. Praha: Nová Akropolis, 2011, 31 s. ISBN: 978-80-86038-46-9.

[2] MUNZAROVÁ, M. Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada, 2005. ISBN: 80-247-1024-2.

Poznámka:

F7PBOEO - Zdravotnická etika

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: