Jste zde

F7PBLZBF - Zdravotnická biofyzika

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLZBF Z,ZK 3 1P+1C česky
Garant předmětu:
Jozef Rosina
Přednášející:
Jana Hudzietzová, Jozef Rosina
Cvičící:
Jana Hudzietzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Základní informace o podstatě jednotlivých fyzikálních procesů sledovaných in vivo a in vitro. Přístrojová technika, základní principy analýzy vzorků.

Požadavky:

Pro udělení zápočtu je zapotřebí

1. Splnit docházku na cvičení. Pro udělení zápočtu je nutná 86% účast na cvičeních (možná jedna absence). Při větším počtu absencí ze závažných důvodů je náhrada cvičení se studentem projednána individuálně.

2. Odevzdání všech pracovních listů (protokolů) ze cvičení. Protokoly budou odevzdávány do MOODLE. Na vypracování každého protokolu má student 1 týden. Odevzdaný protokol musí splňovat všechny požadavky vyučujícího, které byly deklarovány na začátku semestru či v dostatečném předstihu. Z každého protokolu musí student obdržet minimálně 50 % možných bodů, v opačném případě je zapotřebí protokol přepracovat.

3. Úspěšné absolvování zápočtového testu, který obsahuje 20 otázek. Pro udělení zápočtu musí mít student 50 % správných odpovědí. Závěrečný zápočtový test nepíše student, který se aktivně podílel na výuce v průběhu semestru a má splněny požadavky č. 1 a č. 2.

Zkouška: První termín zkoušky je písemnou formou (35 testových otázek). Při testu nesmí student konzultovat s ostatními studenty ani používat literaturu, internet, mobilní telefon či jiné zdroje obsahující problematiku zkoušky. Pokud poruší některou z podmínek zkoušky, bude ze zkoušky vyloučen a výsledek zkoušky bude hodnocen stupněm „F“. Okruhy otázek jsou uvedené v metodické příručce.

Bodové hodnocení testů:

35 otázek (50 % = 17,5 bodů, to znamená, že pokud student dosáhne 17 bodu, je pod hranicí 50 %)

35 - 33 bodů .. A

32 - 30 bodů .. B

29 - 27 bodů .. C

26 - 23 bodů .. D

22 - 18 bodů .. E

17 a méně bodů .. F

Opravné termíny jsou formou ústní zkoušky s minimálně týdenním odstupem. Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze studenti, kterým byl udělen zápočet.

Přednášející přednáší obvykle v lichých týdnech ve čtvrtek, pokud mu pracovní povinnosti neumožní přednášet v lichý týden, přednáší následující sudý týden. O případných změnách budou studenti včas informováni.

Osnova přednášek:

-Ionizující záření.

-Zobrazovací vyšetřovací metody.

-Elektromagnetické záření.

-Účinky tlaku na lidský organizmus.

-Základy přístrojové techniky.

-Elektrický proud.

-Biofyzika orgánů a tkání.

-Zvuk a ultrazvuk.

-Membrány a transport látek.

-Teplo, základy použití nízkých a vysokých teplot v medicíně.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

Dýchání.

Krevní oběh.

Teplo.

Tlak.

Síla.

Zvuk.

Elektřina.

Magnetizmus.

Ionizující záření.

Optika.

Cíle studia:

Základní informace o podstatě jednotlivých fyzikálních procesů sledovaných in vivo a in vitro.

Studijní materiály:

-NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA. Medicínská biofyzika. Praha: Grada, 2018 (v tisku).

-ROSINA, Jozef. Biofyzika: pro zdravotnické a biomedicínské obory. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4237-3.

Doporučená literatura:

-KLENER, Vladislav (ed). Principy a praxe radiační ochrany. Praha: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 2000. ISBN 80-238-3703-6.

Studijní pomůcky

Měřiče záření, měření aktivity, polotloušťky, různé druhy dozimetrů, sterilizátory, audiometr, centrifugy, modely oka, čočky, ultrazvukový přístroj, elektrické obvody, měřiče odporu, proudu a napětí, zářiče a maketa rentgenky.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: