Jste zde

F7PBLZBF - Zdravotnická biofyzika

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLZBF Z,ZK 3 1P+1C česky
Garant předmětu:
Jozef Rosina
Přednášející:
Jana Hudzietzová, Jozef Rosina
Cvičící:
Jana Hudzietzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Základní informace o podstatě jednotlivých fyzikálních procesů sledovaných in vivo a in vitro. Přístrojová technika, základní principy analýzy vzorků.

Požadavky:

Pro udělení zápočtu je zapotřebí

1. Splnit docházku na cvičení. 100% účast na cvičeních. Nemoc nedoložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci. Termín a způsob náhrady určí vyučující.

2. Odevzdání všech pracovních listů (protokolů) ze cvičení a zodpovězení kontrolních otázek. Protokoly budou na konci každého cvičení předkládány vyučujícímu a poté odevzdávány do MOODLE. Na odevzdání každého protokolu a zodpovězení kontrolních otázek má student 1 týden. Odevzdaný protokol musí splňovat všechny požadavky vyučujícího, které byly deklarovány na začátku semestru či v dostatečném předstihu. Z každého protokolu a kontrolních otázek musí student obdržet minimálně 50 % možných bodů. Pokud je protokol hodnocen méně než 50 %, je zapotřebí jej přepracovat.

3. Úspěšné absolvování zápočtového testu, který obsahuje 20 otázek. Pro udělení zápočtu musí mít student 50 % správných odpovědí. Závěrečný zápočtový test nepíše student, který se aktivně podílel na výuce v průběhu semestru a má splněny požadavky č. 1 a č. 2.

Zkouška: První termín zkoušky je písemnou formou (35 testových otázek). Při testu nesmí student konzultovat s ostatními studenty ani používat literaturu, internet, mobilní telefon či jiné zdroje obsahující problematiku zkoušky. Pokud poruší některou z podmínek zkoušky, bude ze zkoušky vyloučen a výsledek zkoušky bude hodnocen stupněm „F“. Okruhy otázek jsou uvedené v metodické příručce.

Bodové hodnocení testů:

35 otázek (50 % = 17,5 bodů, to znamená, že pokud student dosáhne 17 bodu, je pod hranicí 50 %)

35 - 33 bodů .. A

32 - 30 bodů .. B

29 - 27 bodů .. C

26 - 23 bodů .. D

22 - 18 bodů .. E

17 a méně bodů .. F

Opravné termíny jsou formou ústní zkoušky s minimálně týdenním odstupem. Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze studenti, kterým byl udělen zápočet.

Přednášející přednáší obvykle v lichých týdnech ve čtvrtek, pokud mu pracovní povinnosti neumožní přednášet v lichý týden, přednáší následující sudý týden. O případných změnách budou studenti včas informováni.

Osnova přednášek:

-Ionizující záření.

-Zobrazovací vyšetřovací metody.

-Elektromagnetické záření.

-Účinky tlaku na lidský organizmus.

-Základy přístrojové techniky.

-Elektrický proud.

-Biofyzika orgánů a tkání.

-Zvuk a ultrazvuk.

-Membrány a transport látek.

-Teplo, základy použití nízkých a vysokých teplot v medicíně.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

Dýchání.

Krevní oběh.

Teplo.

Tlak.

Síla.

Zvuk.

Elektřina.

Magnetizmus.

Ionizující záření.

Optika.

Cíle studia:

Základní informace o podstatě jednotlivých fyzikálních procesů sledovaných in vivo a in vitro.

Studijní materiály:

-NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA. Medicínská biofyzika. Praha: Grada, 2018 (v tisku).

-ROSINA, Jozef. Biofyzika: pro zdravotnické a biomedicínské obory. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4237-3.

Doporučená literatura:

-KLENER, Vladislav (ed). Principy a praxe radiační ochrany. Praha: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 2000. ISBN 80-238-3703-6.

Studijní pomůcky

Měřiče záření, měření aktivity, polotloušťky, různé druhy dozimetrů, sterilizátory, audiometr, centrifugy, modely oka, čočky, ultrazvukový přístroj, elektrické obvody, měřiče odporu, proudu a napětí, zářiče a maketa rentgenky.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: