Jste zde

F7PBLSBP - Seminář k bakalářské práci

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLSBP Z 1 1S česky
Garant předmětu:
Monika Donevová
Přednášející:
Cvičící:
Monika Donevová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět by měl studentům vštípit správný způsob zpracování bakalářské práce, představit jim základní typografické požadavky na bakalářskou práci a seznámit je s metodami moderní práce s informačními zdroji a sběru informací, vysvětlit vhodné návyky prezentace získaných výsledků a umožnit jim osvojit si principy informační etiky a správného používání bibliografických citací.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: průběžné ověřování znalostí bibliografických citací, vyhledávání elektronických informačních zdrojů.

Požadavky na studenta: návrh podkladu k bakalářské práci na téma úzce spjatém se studijním programem.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Jak vybrat téma bakalářské práce.

Struktura bakalářské práce, práce se šablonou.

Zvolení metodiky bakalářské práce, praktický výzkum.

Formální náležitosti bakalářské práce, prezentace.

Legislativa ve vztahu k přejímání textů a obrázků.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

HENDL, Jan, Jiří REMR a Tereza VACÍNOVÁ, 2017. Metody výzkumu a evaluace: efektivní vzdělávání všech žáků. 3., přeprac. vyd. Praha: Portál. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-262-1192-1.

CHRASTINA, Jan, 2019. Případová studie - metoda kvalitativní výzkumné strategie a designování výzkumu: Case study - a method of qualitative research strategy and research design. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-802-4453-736.

KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN, 2017. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada. Psyché (Grada). ISBN 978-80-271-0079-8.

Novotná, Hedvika, Špaček, Ondřej a Šťovíčková Jantulová, Magdaléna, 2020. Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: Fakulta humanitních studií. ISBN 978-80-7571-025-3.

SZOTKOWSKÁ LACKOVÁ, Eva, Jan MICHALÍK a Martin LEČBYCH, 2019. Bakalářská a diplomová práce je hra, aneb, 10 5 tipů, jak napsat závěrečnou práci rychle, efektivně a bez stresu. 2., přepracované a aktualizované vydání. Písek: Genius Institut. Psyché (Grada). ISBN 978-80-270-5293-6.

TICHÁ, Ludmila. Zdeňka CIVÍNOVÁ, Michaela MORYSKOVÁ, Ilona TRTÍKOVÁ a Lenka NĚMEČKOVÁ. Jak psát vysokoškolské závěrečné zprávy. Praha: Ústřední knihovna ČVUT, 2016.

Doporučená literatura:

ČSN ISO 690. Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů.

Využití knihovních služeb ČVUT v Praze – podpora vzdělávání a výzkumu (využití databází). Dostupné z: http://knihovna.cvut.cz/index.php.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: