Jste zde

F7PBLHTS1 - Hematologie a transfuzní služba I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLHTS1 Z 5 2P+3L česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování nebo získání zápočtu a nevyčerpání všech zkouškových termínů předmětu F7PBLHTS1 je podmínkou zápisu na předmět F7PBLHTS2.
Úspěšné absolvování předmětu F7PBLHTS1 je podmínkou pro zápis na předmět F7PBLLPR.
Garant předmětu:
Miloš Bohoněk
Přednášející:
Miloš Bohoněk, Dominik Kutáč
Cvičící:
Ludmila Landová, Tatjana Markovina
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studenti jsou seznámeni s oborem klinické a laboratorní hematologie. Předmět shrnuje informace o původu, vývoji, struktuře a funkci systému hemopoetických buněk a orgánů, stejně jako systému krevního srážení. Oba systémy jsou popisovány jak ve zdraví, tak v průběhu různých vrozených a získaných nemocí. Studenti obdrží informace shrnující patofyziologické mechanizmy, klinické a hlavně laboratorní nálezy u hematologických onemocnění a laboratorní metody, které slouží ke sledování léčby. Tyto znalosti jim umožní interpretovat výsledky získané v průběhu laboratorního hematologického vyšetření pro stanovení diagnózy či diferenciální diagnózy. Studenti obdrží informace shrnující patofyziologické mechanizmy, klinické a hlavně laboratorní nálezy u hematologických onemocnění a laboratorní metody, které slouží ke sledování léčby. Tyto znalosti jim umožní interpretovat výsledky získané v průběhu laboratorního hematologického vyšetření pro orientační stanovení diagnózy či diferenciální diagnózy.

Požadavky:

Zápočet a požadavky zápočtu:

1. Povinná účast na cvičeních. Je povolena absence na 2 vyučovacích hodinách cvičení. Delší neúčast je možná jen z velmi závažných důvodů a musí být omluvená doložitelným způsobem. Forma náhrady bude domluvena s vedoucím cvičení a bude provedena kontrola doplnění látky.

2. Samostatné a správné provedení vyšetření krevního obrazu s diferenciálním rozpočtem leukocytů, popis a interpretace výsledku.

3. Samostatné a správné provedení vyšetření koagulací v parametrech PTT, aPTT, Fibrinogen a D-dimer, popis a interpretace výsledku.

4. Zápočtový písemný test, obsahuje celkem 30 otázek

Test obsahuje celkem 30 otázek. Z toho 27 otázek je se čtyřmi možnými odpověďmi (jedna je správná a její zvolení je hodnoceno 1 bodem), 3 otázky jsou otevřené (podle správnosti a úplnosti jsou odpovědi hodnocené 0-3 body), tj. maximální možný počet získaných bodů je 36.

Hodnocení:

A:35 – 36 bodů

B:33 - 34 bodů

C:31 - 32 bodů

D 28 - 30 bodů

E: 25 - 27 bodů

F: < 24 bodů

Po vyhodnocení testu (do jednoho týdne) bude případně vyhlášen opravný termín. Zápočtový test je možné opakovat 1 x, při opakovaném neúspěchu bude student přezkoušen ústně.

Závěrečná ústní zkouška:

Závěrečná ústní zkouška z Hematologie a transfuzní služba I + II bude vykonána na konci 2.semestru.

Osnova přednášek:

1.týden – 6 hodin:

•Seznámení s historií a náplní oboru. (plk..MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.).

•Úvod do hematopoézy: vývoj hematopoézy, krvetvorné orgány (plk..MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.).

•Morfologie hematopoézy: morfologie erytropoézy a granulopoézy, lymfopoézy, monocytopoézy a trombocytopézy (MUDr.Jan Hrabánek)

•Erytrocyt: morfologie erytrocytu, erytrocytopoéza, patofyziologie a patologie erytrocytu (MUDr.Jan Hrabánek)

•Metabolismus železa, anémie (MUDr.Jan Hrabánek)

•Kmenové buňky: popis, úloha a vlastnosti kmenových buněk, jejich význam pro genovou terapii, apoptóza, transplantace kmenových buněk, význam HLA. Růstové faktory. Úloha extracelulární matrix v krvetvorbě. (MUDr.Jan Hrabánek)

2.týden – 6 hodin:

•Vrozené anemie, vyšetření anemií (MUDr.Jan Hrabánek)

•Průtoková cytometrie a FACS a jejich použití v hematologické diagnostice (doc.MUDr.Tomáš Kalina, Ph.D.)

•Analýza krevního obrazu I: preanalytická fáze vyšetření krevního obrazu, stabilita a skladování vzorku, přehled laboratorních metod k analýze krevního obrazu, jejich principy (včetně historických), popis analyzátorů a principů měření na hematologických analyzátorech (RNDr.Václava Mašková)

•Analýza krevního obrazu II: měřené a vypočtené parametry, jejich interpretace a klinický význam, diferenciální rozpočet leukocytů – přístrojový a manuální, scattergram, digitální morfologie, POCT analyzátory parametrů KO, základy cytologie tělních tekutin, sedimentace erytrocytů (RNDr.Václava Mašková)

•Leukocyty: klasifikace a základní charakteristika leukocytů.

Granulocyt a monocyt I: granulopoéza, morfologie a funkce granulocytů. monocyt a makrofág produkce monocytů a makrofágů, jejich morfologie a funkce, (plk.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.).

•Granulocyt a monocyt II: poruchy funkce granulocytů, kvantitativní poruchy granulocytů, neoplazie, myeloproliferativní stavy, poruchy funkce a produkce makrofágů a monocytů, neoplazie monocyto-makrofágového systému (plk.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.)

3.týden – 4 hodiny:

•Lymfocyt I: produkce, morfologie a funkce lymfocytů (pplk.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.)

•Lymfocyt II: poruchy produkce a funkce lymfocytů, neoplazie (leukémie, lymfomy, plazmocytom), monoklonální gamapatie a chorobné stavy spojené s MG, amyloidóza (plk.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.)

•Trombocyt I: produkce a vznik trombocytů, morfologie, strukturní fyziologie trombocytů, funkce trombocytů, adheze, degranulace, agregace (pplk..MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.)

•Trombocyt II: poruchy trombocytů -trombocytopenie, trombocytopatie - získané a vrozené, trombocytóza / trombocytémie (pplk.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.)

4.týden – 4 hodiny:

•Koagulace I: plazmatický koagulační systém, koagulační kaskáda (charakteristika koagulačních faktorů, tromboplastinogeneze, tvorba trombinu, tvorba fibrinu (Ing.Ludmila Landová, Ph.D.)

•Koagulace II: fibrinolýza, plazminogen, aktivátory plazminogenu, interakce plazminu s fibrinogenem a fibrinem), přirozené inhibitory koagulace a fibrinolýzy, srážlivost a funkce trombocytů (Ing.Ludmila Landová, Ph.D.)

•Koagulační vyšetření I: preanalytická fáze hemokoagulačních vyšetření, stabilita a skladování vzorku, přehled laboratorních metod k vyšetření krvácivosti a srážlivosti, jejich principy, popis analyzátorů a principů měření na hemokoagulačních analyzátorech (RNDr.Václava Mašková).

•Koagulační vyšetření II: vlastní postupy měření, kalibrace a tvorba kalibrační křivky, trombelastografie, monitorace antikoagulační léčby, POCT hemokoagulační vyšetření, vyšetření krvácivosti a fragility kapilár (RNDr.Václava Mašková)

5.týden – 4 hodiny:

•Poruchy hemostázy I: poruchy krvácivosti – vrozené a získané, poruchy srážlivosti – vrozené a získané (plk..MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.)

•Poruchy hemostázy II: trombofilní stavy – vrozené a získané, koagulopatie, DIC (plk.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.)

•Speciální koagulační vyšetření I: vyšetření krvácivých poruch (Ing.Ludmila Landová, Ph.D.)

•Speciální koagulační vyšetření II: vyšetření trombofilií (Ing.Ludmila Landová, Ph.D.)

6.týden – 4 hodiny:

•Kvalita v hematologické laboratoři I: správná laboratorní praxe v hematologické laboratoři, minimální personální požadavky, předpisová a záznamová dokumentace, hlášení výsledků s kritickými hodnotami, kompetence laboratorních pracovníků (RNDr.Václava Mašková)

•Kvalita v hematologické laboratoři II: kontrola kvality v laboratoři - periodické vnitřní kontroly kvality, mezipřístrojová kontrola, externí kontrola kvality, periodická údržba analyzátorů, validace a verifikace metod (RNDr.Václava Mašková)

•Molekulární biologie a její použití v diagnostice hematologických chorob (RNDr.Tereza Jančušková)

•Cytogenetické vyšetřovací metody v hematologii (RNDr.Tereza Jančušková

Osnova cvičení:

Osnova, organizace a časová dotace praktické výuky v laboratoři:

Studenti jsou rozděleni do skupin po 3-4 studentech, kdy každá skupina absolvuje tuto praktickou výuku:

Praktická výuka na OHKT ÚVN Praha:

1.den – 6 hod.

•Systém řízené dokumentace: Příručka kvality, Laboratorní příručka, Směrnice, Standardní operační postupy

•Zásady správné laboratorní práce

•Zásady bezpečnosti práce

•Systém managementu kvality zdravotnické laboratoře dle ČSN EN ISO 15189:2012 – požadavky na kvalitu a způsobilost

•Preanalytická fáze

•Příjem materiálu (kritéria pro přijetí a odmítnutí vzorku)

2.den – 6 hod.

•Měření krevního obrazu na analyzátorech + seznámení s příslušnými SOP

•Stanovení počtu retikulocytů

•Fyziologické hodnoty krevního obrazu, včetně retikulocytů

•Interní a externí kontrola kvality

•Zásady preanalytické fáze a její vliv na výsledky krevního obrazu

•POCT metody měření Hb – Hemocue, OrSense

3.den – 6 hod.

•Interpretace a hodnocení výsledků krevního obrazu

•Vyšetření osmotické rezistence erytrocytů

•Zhotovení a barvení krevního nátěru

•Vyšetření sedimentace erytrocytů a jeho interpretace

4.den – 6 hod.

•Hodnocení krevního nátěru

•Praktická základní morfologie krevních buněk

•Mikroskopické hodnocení počtu leukocytů, normální a patologické nálezy (mikroskop + digitální morfologie

•Morfologické hodnocení erytrocytů, normální a patologické nálezy (mikroskop + digitální morfologie)

•Základy cytochemického barvení krevních nátěrů, druhy barvení, barvení na retikulocyty, PAS, barvení na Fe, skóre AF (teoreticky).

5.den – 6 hod.

•Měření koagulačních vyšetření na analyzátoru + seznámení s příslušnými SOP

•Fyziologické hodnoty koagulačních vyšetření

•Interní a externí kontrola kvality koagulačních vyšetření

•Zásady preanalytické fáze a její vliv na výsledky koagulačních vyšetření

6.den – 6 hod.

•Interpretace a hodnocení výsledků koagulačních vyšetření

•Nastavování kalibrační křivky

•Stanovní PT, indikace a interpretace

•Stanovení APTT, indikace a interpretace

7.den – 6 hod.

•Stanovení D-dim, indikace a interpretace

•Vyšetření srážlivosti (Duke) a rezistence kapilár (Rumpel-Leede)

•Funkční vyšetření trombocytů - agregometrie

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu hematologie v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru zdravotní laborant.

Studijní materiály:

Indrák K. (ed.): Hematologie a transfuzní lékařství, Triton, 2014

Penka M., Tesařová E. a kol: Hematologie a transfuzní lékařství, Grada, 2011

Marinov, I.: Průtoková cytometrie v klinické hematologii. Praha, Triton, 2003

Pecka, M., Malý, J.: Laboratorní hematologie. Hradec Králové, HK Credit, 2002

Pecka, M.: Laboratorní hematologie v přehledu. Díl 1.: Buňka a krvetvorba. Český Těšín, Finidr, 2002

Pecka, M.: Přehled laboratorní hematologie. Díl I.: Červená krevní řada: Krvetvorba. Praha, Galén, 1995

Pecka, M.: Přehled laboratorní hematologie. 2., Bílá krevní řada, Krevní destička. Praha, Galén, 1997

Pecka, M.: Laboratorní monitorování antikoagulační léčby, Doporučení pro klinickou praxi Sekce pro trombózu a hemostázu České hematologické společnosti, www.thrombosis.cz

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně , 2006

Penka, M., Tesařová E.: Hematologie a transfuzní lékařství I – Hematologie, Grada, 2012

Zima, T. a kol.: Laboratorní diagnostika. Galén, Praha 2002

Transfuze a hematologie dnes, odborný časopis ČLS JEP

Doporučení pro hematologickou společnost České hematologické společnosti ČLS JEP, http://www.hematology.cz/doporuceni-chs2.php

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: