Jste zde

F7PBFA1 - Anatomie I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFA1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování nebo získání zápočtu a nevyčerpání všech zkouškových termínů předmětu F7PBFA1 je podmínkou zápisu na předmět F7PBFA2.
Garant předmětu:
Maja Špiritović
Přednášející:
Maja Špiritović
Cvičící:
Jaroslav Hák, Dita Hamouzová, Maja Špiritović
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Obecné názvosloví používané při určování směrů a míst v lidském těle.

Stručný přehled obecné stavby a funkčního významu jednotlivých tkání pohybového systému.

Seznámeni se stavbou a názvy součástí jednotlivých orgánových subsystémů pohybového systému: kosti (osteologie); klouby (artrologie); jednotlivé součásti pohybového aparátu (horní a dolní končetina, pletence, páteř a lebka); svaly (myologie).

Student během cvičení získá znalosti o biomechanických a biokinetických vlastnostech tkání.

Požadavky:

Podmínky zápočtu – zimní semestr

Uzavření zimního semestru a úspěšné absolvování zápočtu.

Absence

Prezence na 80 %.

Absence (do 20 %, tj. 3 absence za semestr) musí být nahrazena dle dohody s vyučujícím.

Nemoc doložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci a musí být nahrazena dle dohody s vyučujícím.

Pokud student nebude připraven dle požadavků vyučujícího, které byly deklarovány v dostatečném předstihu, nebude mu účast na výuce umožněna nadále. Takový stav se bude následně řešit dle domluvy s garantem předmětu a vyučujícím.

Nebude umožněna účast na cvičení/přednášce, pokud se student dostaví pozdě na zahájení výuky, což by znemožnilo jeho plnohodnotné zapojení do průběhu výuky, anebo to narušilo výuku celé skupiny. Takový stav se bude brát jako absence a následně se bude řešit dle domluvy s vyučujícím a ostatními studenty.

Průběžná kontrola znalostí

Úspěšné absolvování všech průběžných kontrol znalostí ověřovaných písemným nebo ústním zkoušením.

Zápočet

Úspěšné absolvování závěrečného zápočtového testu, který obsahuje 20 otázek.

Pro udělení zápočtu musí mít student 60 % správných odpovědí.

Závěrečný zápočtový test je doplněn ústním zkoušením při získání počtu bodů v rozmezí 45–59 %.

Závěrečný zápočtový test se píše pouze jednou bez možnosti opravy.

* Pokud nebude možné vykonat test kontaktním způsobem, proběhne test distančně v MS Teams nebo Moodle. Ústní dozkoušení proběhne v MS Teams.

Podmínky zkoušky – zimní semestr

Splněný zápočet za zimní semestr z praktických cvičení.

Zkouška probíhá ústní formou.

Student se přihlásí na zkouškový termín.

Student se připraven dostaví na zkoušku.

Nedostaví-li se student ke zkoušce, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů.

Student odpovídá na předem vylosované otázky z témat probíraných v zimním semestru (víz osnova přednášek ANATOMIE I nebo Otázky – ANATOMIE I).

Student bude mít zhruba 15 minut na přípravu odpovědí.

Examinátor však může v rámci tématu dle vylosované otázky chtít, aby student identifikoval anatomické struktury na modelech nebo snímcích či schématech. Vodítkem pro průběh zkoušky jsou vylosované otázky.

Examinátor v průběhu zkoušky může položit jakoukoliv další otázku v rozsahu povinné literatury a látky probírané na přednáškách či v průběhu praktických cvičení.

Student má právo konat zkoušku nejvýše třikrát, má právo na 2 opravné termíny, mimořádný opravný termín se nepřipouští.

Při hodnocení zkoušky examinátor se bude řídit klasifikační stupnici, která je součástí Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT 

A (1) = 100-90 %;

B (1-) = 89-80 %;

C (2) = 79-70 %;

D (2-) = 69-60 %;

E (3) = 59-50 %;

F (neprospěl) = 49 a méně %.

Terminy zkoušky

Řádný termín po splnění zápočtů

1.Opravný termín

2.Opravný termín (v září dle časového plánu příslušného AR)

* Pokud nebude možné vykonat zkoušku kontaktním způsobem, proběhne test distanční formou.

* Distanční způsob zkoušení je určen pouze pro studenty, kteří se nemohou dostavit ze zdravotních důvodů nebo z důvodů daných epidemiologickou situací nebo jiných mimořádných důvodů. Je to způsob mimořádný.

Osnova přednášek:

1.Základní morfologické pojmy – anatomické názvosloví a základní orientace na lidském těle. Roviny, směry.

2.Vývoj, růst a konstituce. Základní vlastnosti živé hmoty. Buňka.

3.Funkční anatomie (morfologie) tkaní. Regenerační schopnost tkání. Vnější a vnitřní prostředí organismu.

4.Pohybový systém. Růst těla. Obecná anatomie kostí a kloubu.

a.Lebka a axiální systém.

5.Kostra a spoje horní končetiny a dolní končetiny.

6.Funkční anatomie kosterního svalu.

7.Hybné složky pohybového systému – svaly.

a.Svaly hlavy.

b.Svaly krku.

c.Hrudní svaly.

d.Bránice a funkční anatomie dýchacích svalů.

e.Břišní svaly.

f.Zádové svaly.

g.Svaly horní končetiny.

h.Svaly pánevního dna.

i.Svaly dolní končetiny.

Osnova cvičení:

1.Základní morfologické pojmy – anatomické názvosloví a základní orientace na lidském těle. Roviny, směry.

2.Vývoj, růst a konstituce. Základní vlastnosti živé hmoty. Buňka.

3.Funkční anatomie (morfologie) tkaní. Regenerační schopnost tkání. Vnější a vnitřní prostředí organismu.

4.Pohybový systém. Růst těla. Obecná anatomie kostí a kloubu.

a.Lebka a axiální systém.

5.Kostra a spoje horní končetiny a dolní končetiny.

6.Funkční anatomie kosterního svalu.

7.Hybné složky pohybového systému – svaly.

a.Svaly hlavy.

b.Svaly krku.

c.Hrudní svaly.

d.Bránice a funkční anatomie dýchacích svalů.

e.Břišní svaly.

f.Zádové svaly.

g.Svaly horní končetiny.

h.Svaly pánevního dna.

i.Svaly dolní končetiny.

Cíle studia:

V zimním semestru předmět anatomie se zaměřuje na stavbu a názvy součástí jednotlivých orgánových subsystémů pohybového systému – kosti (osteologie), klouby (artrologie), jednotlivé součásti pohybového aparátu (horní a dolní končetina, pletence, páteř a lebka), svaly (myologie).

Studijní materiály:

Povinná literatura

DYLEVSKÝ, Ivan. Klinická kineziologie a patokineziologie 1. díl. Praha: Grada, 2022. ISBN 978-80-271-4577-5.

DYLEVSKÝ, Ivan. Klinická kineziologie a patokineziologie 2. díl. Praha: Grada, 2022. ISBN 978-80-271-0230-3

DYLEVSKÝ, Ivan. Funkční anatomie. Grada Publishing as, 2009.

DYLEVSKÝ, Ivan. Obecná kineziologie. Grada Publishing as, 2007.

RICHARD, Rokyta, et al. Fyziologie a patologická fyziologie: pro klinickou praxi. Grada Publishing as, 2015.

ROKYTA, Richard. Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně, ošetřovatelství, přírodovědných, pedagogických a tělovýchovných oborech. ISV, 2008.

ROKYTA, Richard. Dana MAREŠOVÁ a Zuzana TURKOVÁ, 2016. Somatologie: učebnice, 7.

ČIHÁK, Radomír, et al. Anatomie. Grada, 2002.

Doporučená literatura

OTOMAR, Kittnar, et al. Lékařská fyziologie: 2., přepracované a doplněné vydání. Grada Publishing, as, 2020.

SILBENAGL, S.; DESPOPOULOS, A. Atlas fyziologie člověka. 6. vydání. 2004.

LANGMEIER, Miloš. Základy lékařské fyziologie. Grada, 2009.

Studijní pomůcky (Laboratoř anatomie, Laboratoř fyziologie)

Umělé anatomické modely (kosti, soustavy, orgány, svaly apod.), plastinovaná lidská těla a vybrané lidské orgány, speciální SW nástroje – ADAM, Vernier.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: