Jste zde

F7PBBBP - Bakalářská práce

Sdělení č. 1

Důležité odkazy ve vztahu k vypracování BP a průběhu SZZ pro AR 2022/2023

Níže uvedené odkazy na www stránky jsou primárně vztaženy k MENU záložka STUDENT a dále Bakalářské a diplomové práce a Státní závěrečné zkoušky. V uvedených bodech níže jsou pak přímé odkazy na dané texty.

Obecně platí všechny termíny v rámci akademického roku a tudíž i časový plán akademického roku uvedený na www stránce zde. Klíčové termíny z hlediska BP a SZZ jsou pak uvedeny i na níže uvedených odkazech.

Možnost podat žádost o přesun či zrušení termínu SZZ je pouze do 18. 4. 2023! Viz odkazy níže.

1. Veškeré pokyny a náležitosti ohledně formálních pokynů, příloh a odevzdávání BP v systému PROJECTS jsou uvedeny na www stránce zde.

2. Veškeré pokyny ohledně průběhu SZZ jsou uvedeny na www stránce zde.

3. Platné tematické okruhy k SZZ jsou uvedeny na www stránce zde pod názvem studijního programu Biomedicínská technika.

4. Šablona a pokyny pro vytváření BP jsou uvedeny na této www stránce zcela na konci.

5. Pokud budete psát BP v angličtině, musíte mít zadání v anglickém jazyce a NEbudete v BP vkládat název, abstrakt a ani klíčová slova v českém jazyce, šablona je pak k dispozici na této www stránce zcela dole. V PROJECTS lze vyplnit položky název, abstrakt a klíčová slova pouze v angličtině a to obě položky, tj. jak pro češtinu, tak i pro angličtinu. Z hlediska názvů kapitol, které budou uvedeny v AJ lze využít názvy ze šablony z předmětů F7ABBBP a F7ABBSBP. PDF soubor níže je třeba otevírat PDF readerem a nikoli PDF pluginem v prohlížeči. Pak byste neviděli vnořený soubor DOC, který je tou vlastní šablonou.

5. Rozpis studentů ke komisím bude zveřejněn po odevzdání BP na www stránce zde a to zcela na konci.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBBP Z 6 8C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBBBP je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBBSPR2
Garant předmětu:
Jiří Hozman
Přednášející:
Cvičící:
Ladislav Bís, Matouš Brunát, Tomáš Dřížďal, Ondřej Fišer, Lenka Horáková, Jiří Hozman, Tereza Hubená, Evgeniia Karnoub, Radim Krupička, Petr Kudrna, Christiane Malá, Jaroslav Marek, Roman Matějka, Václav Ort, Vladimíra Petráková, Václava Piorecká, Marek Piorecký, Tomáš Pokorný, Jakub Ráfl, Karel Roubík, Martin Rožánek, Ksenia Sedova, Jan Štrobl, Leoš Tejkl, David Vrba, Jan Vrba
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cíl/cíle:

Práce studenta pod vedením vedoucího a případného konzultanta na zadaném tématu BP zejména v laboratoři,

s využitím znalostí a dovedností z předchozích předmětů a ve vyhrazeném čase.

Vstupní požadavky předmětu:

Zápisová prerekvizita F7PBBMVP Metodika vědecké práce – tento předmět je nezbytný z toho důvodu, že připravuje

studenty na to, jak napsat bakalářskou práci a jak ji metodicky zpracovat.

Výstupní znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence:

Student je schopen zpracovat zadané téma v definované formální úpravě, v definovaném čase a je schopen pracovat pod

vedením vedoucího BP a též v týmu.

Student je schopen využít poznatků, znalostí a dovedností z předchozích předmětů pro řešení zadaného problému.

Jedná se o bakalářskou práci, která se obhajuje před komisí pro SZZ. Tato práce je hodnocena vedoucím a oponentem

podle klasifikační stupnice ECTS. Následně jsou tato hodnocení a výsledek státní závěrečné zkoušky z tematických

okruhů zahrnuty do jednoho výsledného hodnocení.

Požadavky:

Student odevzdá podle zveřejněných závazných pokynů zpracovanou bakalářskou práci v daném termínu a to vedoucímu práce. Vedoucí práce ověří původnost práce, formální soulad se zadáním a splnění formálních požadavků na zpracování včetně pravidel pro bibliografické citace. Pokud to bakalářská práce splňuje, může student obdržet zápočet.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Práce studenta pod vedením vedoucího a případného konzultanta na zadaném tématu BP zejména v laboratoři, s využitím znalostí a dovedností z předchozích předmětů a ve vyhrazeném čase.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] LIŠKA, Václav. Jak správně psát diplomovou práci. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02368-0.

[2] MURRAY, Rowena. How to write a thesis. 3rd ed. Maidenhead: Open University Press, 2011. Open UP study skills.

ISBN 9780335244294.

Doporučená literatura:

[1] BEDŘICHOVÁ, Jana a Stanislav HORNÝ. Počítačová typografie a sazba. Praha: Oeconomica, 2013. ISBN 978-

80-245-1946-3.

[2] OLŠÁK, Petr. TEX pro pragmatiky: TEX - plainTEX - CSplain - OPmac. Brno: CSTUG, 2016. ISBN 978-80-

901950-1-1.

[3] ŠIROKÝ, Jan. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2019. Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-340-7.

[4] MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. 3. vyd. Martin: Osveta, c2013. ISBN

978-80-8063-392-9.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: