Jste zde

F7DTEAP - Ergonomie a analýza pohybu

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DTEAP ZK 5 14P+14C česky
Garant předmětu:
Patrik Kutílek
Přednášející:
Patrik Kutílek
Cvičící:
Patrik Kutílek
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět nabízí přehlednou informaci o možnostech využití moderních technologií v oblasti ergonomie a analýzy pohybu pro praxi. Pozornost je věnována technickým aspektům návrhu konstrukcí takových zařízení a pomůcek, pomocí kterých je omezeno ohrožení zdraví, zvýšena bezpečnost a dosaženo přizpůsobení pracovních podmínek výkonnostním možnostem člověka. Předmět je zaměřen především na využití moderních technologií, jakým jsou např. MoCap systémy, k dosažení uvedeného.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět má přednášky a projektově orientovaná cvičení. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. V tom případě je kromě zkoušky navíc požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

1) Úvod do ergonomie, ergonomičnost a rizikovost, pracovní onemocnění, vztahy mezi člověkem, pracovním předmětem a pracovním prostředí.

2) Antropometrie, tělesná stavba, rozměry těla a končetin, kinematický řetězec, typy kloubů, rozsah pohybů.

3) Modely a simulace v ergonomii, rozdělení počítačových programů pro ergonomii, komerční programy pro ergonomii a jejich použití.

4) Typy pohybů, pohybové stereotypy, popis pohybů, kinematika pohybu, metody hodnocení pohybů, určení parametrů pohybu, pracovní poloha, extrémní poloha těla, závislosti pohybů na věku a pohlaví.

5) Systémy měření pohybu, MoCap systémy a jejich rozdělení, pohybový prostor, fyzikální metody záznamu pohy-bu, komerční systémy měření pohybu.

6) Software pro hodnocení a analýzu pohybu, modely svalově-kosterního systému, reologické modely v ergonomii

7) Návrh pracovního prostředí pomocí segmentových modelů těla, návrh polohy ovladačů, konstrukce sedadel, terminálového pracoviště, organizace pracoviště,

8) Dynamika pohybu, určení silových a momentových účinků, zatížení segmentů těla, vývin síly, extrémní poloha těla, dynamická a statická zátěž.

9) Systémy pro měření silových a momentových účinků v ergonomii, dynamometry, rozdělení a konstrukce dynamometrů, předzpracování a zpracování dat, hodnocení dat.

10) Tělesnou zdatnost, závislosti na věku a pohlaví, optimalizace pomůcek s ohledem na věk a pohlaví, speciální pomůcky.

11) Energie a výkon, transformace energií, práce, energetický výdaj, účinnost lidského těla, účinnost pracovních úkonů, ukazatele lidské práce, produktivita, normování.

12) Fyzikální faktory, osvětlení, hluk, klimatické podmínky, systémy měření, metody hodnocení, normy.

13) Psychická a fyzická zátěž, únava, prevence, technická estetika, kritéria, hodnocení ergatičnosti.

14) Presentace závěrečné samostatné práce z oboru

Osnova cvičení:

Cvičení budou řešena formou praktických projektů, v nichž si studenti ověří znalosti získané v přednáškách.

Cíle studia:

Předmět nabízí přehlednou informaci o možnostech využití moderních technologií v oblasti ergonomie a analýzy pohybu pro praxi.

Studijní materiály:

Kutílek P., Žižka A.: Vybrané kapitoly z experimentální biomechaniky, skripta, ČVUT, 2012. ISBN 978-80-01-04993-8

Chundela L.: Ergonomie, skripta, ČVUT, 2013. ISBN 9788001051733

Chundela L.: Strojírenská ergonomie, skripta, ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03801-7

Rubínová D.: Ergonomie, skripta, VUT v Brně, 2006. ISBN 9788021433137

Gilbertová S., Matoušek O., Ergonomie, Grada, 2002. ISBN 8024702266

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: