Jste zde

F7DCTPKM1 - Teorie a praxe krizového managementu

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCTPKM1 ZK 10P+5S česky
Garant předmětu:
Zdeněk Hon
Přednášející:
Zdeněk Hon, Josef Požár, Jozef Ristvej
Cvičící:
Zdeněk Hon, Jozef Ristvej
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je objasnit podstatu krizového managementu jako uceleného souboru poznatků, přístupů, nástrojů a zkušeností ve dvou rovinách: první je věnována teoretickému vymezení podstaty krizového managementu v kontextu obecné teorie managementu, včetně podstaty managementu krizového řízení (postavení krizového managementu ve veřejné správě, teoretická východiska řešení krizových situací, objasnění příčin vzniku krizových situací, institucionální členění krizového managementu, všeobecné zásady vytváření sil a prostředků); druhá rovina je věnována lidskému a ekonomickému aspektu krizového managementu – od krizové komunikace po krizovou etiku, včetně ekonomické a věcné podstaty krizí.

V rámci studia předmětu by si měl student osvojit poznatky z aplikace teorie krizového managementu a rovněž využívat vědecké poznatky z krizového managementu při řešení bezpečnostních problémů.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenty: zpracování, prezentování a obhájení případové studie na dané nebo zvolené téma – zpracování podkladů pro rozhodování veřejné správy v oblasti zajištění bezpečnosti a udržitelného rozvoje území s ohledem na úkoly veřejné správy.

Osnova přednášek:

Základní vymezení krizového managementu.

Metody výzkumu a aplikace poznatků krizového managementu.

Všeobecné zásady vytváření sil a prostředků krizového managementu.

Teoretický přístup k řešení krizových situací.

Proces řešení krizových situací.

Krizové strategie a jejich vytváření.

Vazba krizového managementu na civilní nouzovou připravenost EU a NATO.

Řízení informací pro rozhodování a softwarová podpora krizového managementu.

Role krizového manažera.

Případové studie z praxe.

Osnova cvičení:

Struktura krizového managementu v ČR.

Postavení krizového managementu ve veřejné správě.

Systém krizových stavů.

Použití stavu nebezpečí při řešení konkrétních krizových situací.

Použití nouzového stavu při řešení konkrétních krizových situací.

Identifikované typy hrozeb pro ČR.

Informační systémy pro oblast krizového managementu.

Bezpečnostní strategie ČR a její úloha v rozvoji společnosti.

Zapojení IZS do řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Mechanismus civilní ochrany Unie a evropský soubor civilní ochrany.

Případové studie z praxe, preventivní opatření a řešení krizových jevů.

Cíle studia:

Cílem předmětu je objasnit podstatu krizového managementu jako uceleného souboru poznatků, přístupů, nástrojů a zkušeností ve dvou rovinách: první je věnována teoretickému vymezení podstaty krizového managementu v kontextu obecné teorie managementu, včetně podstaty managementu krizového řízení (postavení krizového managementu ve veřejné správě, teoretická východiska řešení krizových situací, objasnění příčin vzniku krizových situací, institucionální členění krizového managementu, všeobecné zásady vytváření sil a prostředků); druhá rovina je věnována lidskému a ekonomickému aspektu krizového managementu – od krizové komunikace po krizovou etiku, včetně ekonomické a věcné podstaty krizí.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

ŠIMÁK, Ladislav. Krízový manažment vo verejnej správe. Druhé prepracované vydanie. V Žiline: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavateľské centrum ŽU, 2016. Vysokoškolské učebnice (Edis). ISBN 978-80-554-1165-1.

HOLLÁ, Katarína, RISTVEJ, Jozef and TITKO, Michal (ed.) Crisis Management - Theory and Practice. In-Tech Open, 2018, DOI: 10.5772/intechopen.71641. ISBN 978-1-78923-235-6.

ROZANOV, Alexander, Alexander BARANNIKOV, Olga BELYAEVA a Mikhail SMIRNOV. Public sector crisis management. London, United Kingdom: IntechOpen, 2020. ISBN 978-1-83880-982-9.

RISTVEJ, Jozef, ONDREJKA, Roman a Michaela JÁNOŠÍKOVÁ. Crisis management II. 2nd part [print] : application software in crisis management. 1. vyd. Žilinská univerzita v Žiline: Vydavateľstvo ŽU EDIS, 2018. ISBN 978-80-554-1508-6.

ŠIMÁK, Ladislav et al. Úvod do krízového manažmentu. Žilinská univerzita v Žiline: EDIS – vydávateľstvo ŽU, 2009. ISBN 978-80-554-0079-2.

VALÁŠEK, Jarmil a František KOVÁŘÍK. Krizové řízení při nevojenských krizových situacích: účelová publikace pro krizové řízení. Praha: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2008. ISBN 978-80-86640-93-8.

BALABÁN, Miloš a Libor STEJSKAL. Kapitoly o bezpečnosti. 2., změn. a dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1863-0.

ANTUŠÁK, Emil. Krizový management: hrozby - krize - příležitosti. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. ISBN 978-80-7357-488-8.

Doporučená literatura:

WINHAM, Gilbert. R. (ed.) New Issues In International Crisis Management. Routledge, 2020. 978-03-671-6099-9.

VANÍČEK, Jiří. Právní úprava krizového řízení v ČR: vybrané problémy právní teorie i praxe. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. ISBN 80-86861-69-4.

REKTOŘÍK, Jaroslav. Krizový management ve veřejné správě: teorie a praxe. Praha: Ekopress, 2004. ISBN 80-86119-83-1.

COOMBS, W. Timothy. Applied crisis communication and crisis management: cases and exercises. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, [2014]. ISBN 978-14-522-1780-2.

HORÁK, Rudolf. Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu: [prevence řešení mimořádných krizových situací]. Praha: Linde, 2011. ISBN 978-80-7201-827-7.

ANTUŠÁK, Emil a Zdeněk KOPECKÝ. Úvod do teorie krizového managementu I. 2. vyd. V Praze: Oeconomica, 2003. ISBN 80-245-0548-7.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: