Jste zde

F7DCRZE1 - Řízení a zabezpečení evakuace a nouzového přežití

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCRZE1 ZK 10P česky
Garant předmětu:
Jiří Halaška
Přednášející:
Jiří Halaška, Jaroslav Zůna
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se zásadami ochrany člověka při mimořádných událostech a krizových situ-acích s důrazem na jejich evakuaci. Dále je naučit zásadám řízení a všestranného zabezpečení evakuačních činností.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: samostatná písemná práce a její obhajoba, individuální úlohy, ústní zkouška.

Požadavky na studenta: přehled o hlavních právních normách z oblasti ochrany obyvatelstva, úlohách orgánů krizového řízení a integrovaného záchranného systému.

Osnova přednášek:

Význam ochrany obyvatelstva při vzniku mimořádné události a krizové situace.

Charakteristika a kritéria rozdělení evakuace.

Příprava obyvatelstva na sebeochranu a vzájemnou pomoc v nouzi.

Funkce řízení evakuace, podmínky, metody a principy rozhodování při evakuaci.

Rozhodovací proces a metodika činnosti evakuační komise.

Dokumentace na zabezpečení evakuace.

Plánování a evakuační postupy při objektové a plošné evakuaci.

Hodnocení evakuace osob modelováním.

Pořádkové a bezpečnostní zabezpečení evakuace.

Zdravotnické a veterinární zabezpečení evakuace.

Dopravní zabezpečení evakuace, plán dopravního zabezpečeni evakuace osob, zvířat a věcí.

Nouzové ubytování evakuovaných osob.

Zásobovací zabezpečení, rizika nouzového zásobování evakuovaného obyvatelstva.

Specifika při evakuaci zvířat a kulturních památek.

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se zásadami ochrany člověka při mimořádných událostech a krizových situ-acích s důrazem na jejich evakuaci. Dále je naučit zásadám řízení a všestranného zabezpečení evakuačních činností.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů v znění pozdějších předpisů.

Vyhláška MV č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému v znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do roku 2030 schválená usnesením vlády č. 560 ze dne 21. června 2021.

SEIDL, Miloslav, Miroslav TOMEK a Dušan VIČAR. Evakuácia osôb, zvierat a vecí. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2014. Vysokoškolské učebnice (Žilinská univerzita). ISBN 978-80-554-0939-9.

KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ a Libor FOLWARCZNY. Ochrana obyvatelstva. 2., aktualiz. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-134-7.

KYSELÁK, Jan. Kolektivní ochrana obyvatelstva - evakuace: studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2012. ISBN 978-80-7231-898-8.

SMETANA, Marek, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ a Danuše KRATOCHVÍLOVÁ. Havarijní plánování: varování, evakuace, poplachové plány, povodňové plány. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2989-0.

FOLWARCZNY, Libor a Jiří POKORNÝ. Evakuace osob. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. ISBN 80-86634-92-2.

KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše. Ochrana obyvatelstva. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN 80-86634-70-1.

TOMEK, Miroslav. Vybrané otázky riadenia evakuácie (habilitačná práca). Žilina: FŠI ŽU, 2004.

NOVÁK, Pavel a Miloslav ŠOCH. Záchrana zvířat II: zásady manipulace se zvířaty. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2003. SPBI Spektrum. ISBN 80-86634-32-9.

Doporučená literatura:

Vyhláška č. 226/2015 Sb. o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře.

FIALA, Miloš a Josef VILÁŠEK. Vybrané kapitoly z ochrany obyvatelstva. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-24618-56-2.

TOMEK, Miroslav. Riadenie evakuačných činností s využitím vybraných metód operačnej analýzy. In: Zborník z konferencie LOGVD-2007. Žilina, FŠI ŽU, 2007, 229-238. ISBN 978-80-8070-763-7.

BREHOVSKÁ, Lenka. Evakuace ze zón havarijního plánování v závislosti na diferenciaci populace. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. ISBN 978-80-7422-466-9.

Zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: