Jste zde

F7DCLPIA1 - Laboratorní průkaz infekčních agens - diagnostické techniky a možnosti jejich využití ve screeningu

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCLPIA1 ZK 15S česky
Garant předmětu:
Jaroslav Racek
Přednášející:
Cvičící:
Emil Pavlík, Jaroslav Racek
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je prakticky seznámit studenty se v současné době dostupnými laboratorními technikami používanými v rutinní diagnostické praxi k přímému nebo nepřímému průkazu infekčního agens – bakterií, virů, kvasinek, plísní a parazitů. Studentům budou představeny mikroskopické a kultivační techniky, techniky průkazu biochemických markerů a průkazu specifických antigenů infekčních agens, molekulárně biologické techniky průkazu specifických sekvencí genomových nukleových kyselin, jakož i techniky proteomické analýzy mikrobů. Pozornost bude věnována i technikám průkazu toxinů, zejména u těch infekcí, kdy toxin je hlavním faktorem virulence. Nelze opomenout ani sérologické techniky, především pak průkaz specifických protilátek a možnosti antibiotické a antivirotické profylaxe. Bude diskutována vhodnost použití jednotlivých technik v podmínkách mimo prostředí laboratoře, jejich závislost na komerčně dostupných reagenciích, jakož i zásady pro odběr, transport a uchovávání laboratorních vzorků a sběr dat pro potřeby epidemiologických metodik. Dalším tématem bude využití výsledků sérologických vyšetření protilátek pro monitoring odolnosti populace vůči danému infekčnímu agens.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenta: předpoklad pro laboratorní práci v mikrobiologické a virologické laboratoři.

Osnova přednášek:

nejsou

Osnova cvičení:

Mikroskopické a kultivační techniky, techniky průkazu biochemických markerů a průkazu specifických antigenů infekčních agens, molekulárně biologické techniky průkazu specifických sekvencí genomových nukleových kyselin, techniky proteomické analýzy mikrobů.

Techniky průkazů toxinů.

Sérologické techniky, průkaz specifických protilátek a možnosti antibiotické a antivirotické profylaxe.

Techniky využívané mimo laboratorní prostředí, zásady odběru, transportu a uchovávání laboratorních vzorků. Sběr dat pro epidemiologické studie.

Využití výsledků sérologických vyšetření protilátek pro monitoring odolnosti populace vůči danému infekčnímu agens.

Exkurze na vybraná laboratorní pracoviště.

Cíle studia:

Cílem předmětu je prakticky seznámit studenty se v současné době dostupnými laboratorními technikami používanými v rutinní diagnostické praxi k přímému nebo nepřímému průkazu infekčního agens - bakterií, virů, kvasinek, plísní a parazitů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

PRŮŠA, R. a kol. Interpretace laboratorních nálezů. Nakladatelství Dr. J. Raabe, 2012. 1740 s. SBN 978-80-87553-68-8.

ZIMA, T. a kol. Laboratorní diagnostika. 3. vyd. Praha: Galén/Karolinum, 2013, 1146 s. ISBN 978-80-7492-062-2.

Doporučená literatura:

OBENAUF, R.H., BOSTWICK, R., FITHIAN, W., DeSTEFANO, M., MACK, W. SPEX CertiPrep Handbook of Sample Preparation and Handling. 7th Edition, SPEX CertiPrep Metuchen NJ, 2002.

WARD, K.N, McCARTNEY, A.C., THAKKER, B. Notes on edical Microbiology. 2nd Ed. Churchill Livingstone/ El-sevier, 2009. ISBN 978-04-431-0284-4.

WU, A.H.B. Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests. 4th Ed. St. Louis: Saunders/Elsevier, 2006. ISBN 978-0-7216-7975-4.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: