Jste zde

F7DCKVI1 - Krizová řízení procesů vodárenské infrastruktury zdravotnických souborů staveb

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCKVI1 ZK 10P česky
Garant předmětu:
Šárka Kročová
Přednášející:
Šárka Kročová
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Udržení provozuschopnosti souborů staveb nemocničních a léčebných ústavů v krizových situacích je základním předpokladem výkonu lékařské péče o pacienty. Primární podmínkou je zachování funkčnosti sanitárních

a technických zařízení stavebních objektů po celou dobu mimořádné události, bez nutnosti evakuace pacientů. Jak a jakými prostředky a způsoby lze daného požadavku dosáhnout v reálných podmínkách je cílovým úkolem

pro absolventy tohoto studijního předmětu umožňujícího bezpečné zajištění lékařské péče v krizových situacích ohrožujících zdraví a životy dislokovaných pacientů v nemocničních a dalších typech zdravotnických areálů.

Bez zajištění plynulé dodávky pitné vody pro nemocniční a léčebné areály o stanovených hydraulických parametrech nelze udržet provozuschopnost žádného uvedeného stavebního celku. K přerušení dodávek vody může dojít vlivem přírodních a zejména antropogenních příčin a důvodů. Cílem předmětu je objasnit posluchačům přednášek, za jakých podmínek hrozby vznikají, jaké jsou jejich základní charakteristiky a alternativní dopady

na zdraví pacientů při změně kvality a zdravotního zabezpečení pitné a sanitární dodávané vody nebo při totálním přerušením její dodávky pro vnitřní vodovody zdravotnických areálů. V rámci přenášek budou studenti seznámeni s funkcí vodárenských systémů vodárenských soustav, místních a vnitřních vodovodů dodávajících pitnou vodu zdravotnickým zařízením, jejich silnými a slabými stránkami ve standardních podmínkách a zejména s rozpoznáním hrozeb a možnými způsoby řešení vzniklých situací při vzniku krizových stavů. Absolventi přednášek získají komplexní základní přehled o předmětné problematice a vědeckých přístupech a metodách řešení různých typů hrozeb vyskytujících se na vodo-technických zařízeních veřejné a soukromé infrastruktury v podmínkách České republiky. V závěru přednášek bude pozornost věnována způsobům krizového řízení procesů pro obecnou infrastrukturu ČR a subjektům kritické infrastruktury státu, se specifickým zaměřením na zdravotnická a léčebná zařízení v nově nastávajících klimatických podmínkách.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zkouška formou obhajoby písemné seminární práce na zadané téma.

Požadavky na studenta: základní orientace v podmínkách udržení provozuschopnosti technické infrastruktury staveb a stavebních souborů zdravotnických zařízení, rozšířené znalosti o vodo-technické infrastruktuře pro nemocniční a léčebné areály v krizových situacích a možnostech řešení havarijních stavů, včetně alternativního zajištění nouzových dodávek pitné a sanitární vody pro udržení funkčnosti staveb a lékařské technologie.

Osnova přednášek:

Vodní ekosystémy a jejich význam pro obecné udržení zdraví a životů lidské populace.

Legislativní prostředí provozování vodárenských systémů stanovených směrnicemi EU a zákonnými předpisy České republiky.

Definování a vymezení pojmů obecná a kritická vodo-technická infrastruktura ČR.

Kvalitativní požadavky na surovou podzemní a povrchovou vodu k její výrobě na vodu pitnou.

Požadavky na kvalitu a zdravotní zabezpečení pitné vody v distribučních systémech pitných vod od zdroje vody až k poslednímu spotřebiteli.

Vodárenské veřejné a soukromé systémy a jejich význam na úseku dodávek pitné vody různým typům spotřebitelů.

Definování silných a slabých stránek zdrojů a distribučních systémů pitných vod v podmínkách ČR

a dalších zemí EU.

Alternativní možnosti řešení krizových situací při ohrožení dodávek pitné vody zdravotnickým subjektům.

Nouzové dodávky pitné vody pro zdravotnická zařízení.

Působnost orgánů krizového řízení státu při vzniku mimořádných událostí.

Prognózy vývoje hrozeb na úseku dodávek pitné vody pro obecnou a kritickou infrastrukturu státu a jejich řešení v 21. století.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

základní orientace v podmínkách udržení provozuschopnosti technické infrastruktury staveb a stavebních souborů zdravotnických zařízení, rozšířené znalosti o vodo-technické infrastruktuře pro nemocniční a léčebné areály v krizových situacích a možnostech řešení havarijních stavů, včetně alternativního zajištění nouzových dodávek pitné a sanitární vody pro udržení funkčnosti staveb a lékařské technologie.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

KROČOVÁ, Šárka a Daniel MIKLÓS. Krizová řízení vodárenských procesů v mezních situacích. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2019. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-228-3.

Ochrana obyvatelstva a krizové řízení: skripta. Praha: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2015. ISBN 978-80-86466-62-0.

Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb.

Doporučená literatura:

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Chipley, Michael et al. Risk Management Series Reference Manual to Mitigate Potential Terrorist Attacks Against Buildings. FEMA (Federal Emergency Management Agency), US Department of Homeland Security, Eigenverlag, Dezember 2003.

KROČOVÁ, Šárka. Strategie dodávek pitné vody. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-072-2.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: