Jste zde

F7PMSSDP1 - Seminář k diplomové práci I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSSDP1 Z 2 1S česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PMSSDP1 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PMSRP
Úspěšné absolvování předmětu F7PMSSDP1 je podmínkou pro zápis na předmět F7PMSSDP2.
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KMSSDP1
Garant předmětu:
Vladimír Rogalewicz
Přednášející:
Cvičící:
Gleb Donin, Ondřej Gajdoš
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je koncipován jako příprava studentů na závěrečná práce FBMI ČVUT, které prokážou samostatné analytické a tvůrčí schopnosti studenta a také jeho schopnosti integrovat znalosti z předcházejících fází studia.

Seminář k diplomové práci 1 navazuje na předmět a výstupy z předmětu Ročníkový projekt. Seminář je koncipován jako průběžná a kontrolovaná práce na metodologii vědecko-výzkumné práce studenta. Na základě vypracovaného současného stavu problematiky student vybere vhodné metody pro řešení DP a vypracuje konkrétní kapitolu DP - Metody. Náplní semináře jsou prezentace postupu, výběru vhodných metod pro zpracování diplomové práce studentů a jejich průběžná kontrola a diskuze.

Požadavky:

1. Povolená absence - 1 cvičení

2. Splnění požadavků 1. prezentace:

Prezentace bude obsahovat: specifikaci cílů DP práce, syntetické závěry stavu problematiky, vybrané metody, harmonogram práce.

Student musí získat min 10 bodů z 20.

3. Splnění požadavků 2. prezentace:

Prezentace bude obsahovat: cíle práce, celkový stav práce, popis metod, průběžné výsledky (pokud již nějaké jsou), sběr dat, harmonogram práce.

Prezentace bude probíhat na Studentské konferenci FBMI

Student musí získat min 20 bodů ze 40.

4. Zpracování konkrétní kapitoly DP - metody.

Práce bude odevzdávána na konci listopadu (datum bude upřesněn na prvním semináři) se souhlasem vedoucího práce.

Hodnocení: Současný stav problematiky, cíle práce, metody, nástin následujícího postupu, literatura, formální stránka.

Počet stran neomezen, závisí na daném typu DP.

Student musí získat min 20 bodů ze 40.

5. Celkem musí student získat min. 50 bodů ze 100

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1].SGALL, Petr a Jarmila PANEVOVÁ. Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0871-5.

[2].KAPOUNOVÁ J., KAPOUN P.: Bakalářská a diplomová práce – od zadání po obhajobu. Praha. Grada 2017. 1. vydání. ISBN 978-80-271-0079-8.

[3].GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací: základy medicíny založené na důkazu. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0310-6

[4].ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společnských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-86429-40-7.

[5].KOEGEL, Timothy J. Špičková prezentace: jak zaujmout a přesvědčit posluchače. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2008-8.

[6].HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace: 7., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2008. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2423-2.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: