Jste zde

F7PMSRNZ - Řízení nákladů ve zdravotnictví

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSRNZ KZ 5 2P+2S česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KMSRNZ
Garant předmětu:
Přednášející:
Martina Caithamlová, Jindřich Nový
Cvičící:
Martina Caithamlová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

V předmětu se studenti seznámí se základními ekonomickými pojmy, na které navazuje problematika nákladů, jejich členění a způsobů stanovení. Náklady jsou rozebírány podrobněji jak z pohledu podnikové praxe, tak z pohledu ekonomických teorií. Průběžně se studenti věnují aplikaci teoretických poznatků a řeší praktické příklady. Závěrem jsou probrány základní možnosti jak snižovat náklady. Nedílnou součástí bude praktické procvičování dané problematiky pomocí příkladů, grafů a vše je řešeno v návaznosti na praxi. Studenti pochopí význam a potřebu rozpočetnictví a kalkulací z hlediska řízení a provázanosti na ekonomické činnosti v rámci podniku.

Požadavky:

Pro získání KZ je nutné získat alespoň 50 bodů ze 100 možných.

1) Průběžný kontrolní test, který je zaměřený na praktické řešení příkladů z problematiky nákladů a kalkulací. Test je za max. 25 bodů.

2) Max 25 bodů - za dílčí aktivity na seminářích.

3) Závěrečný test zaměřený jak na teoretické aspekty předmětu, tak i na řešení příkladů. Z tohoto testu lze získat max. 50 bodů - požadována je minimálně 50% úspěšnost.

Hodnocení podle stupnice ECTS.

Zároveň je povinná účast na seminářích - povolené jsou max. 2 absence.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

•Řízení nákladů jako součást řízení podniku.

•Náklady - pojem, členění nákladů, možnosti snižování nákladů, situace ve zdravotnictví.

•Kalkulace - cíl kalkulací, tradiční i moderní přístupy v kalkulacích, kalkulace podle aktivit (Activity Based Costing), kalkulace nákladů ve ZZ.

•Rozpočetnictví - rozpočtování, funkce a obsah rozpočtu, dlouhodobé a krátkodobé rozpočty, transformace nákladů ve struktuře rozpočtové a účetní (druhové náklady) a struktuře kalkulační (přímé a nepřímé náklady), rozpočtový systém podniku.

•Řízení nákladů ve zdravotnických zařízeních – alokace nákladů ve ZZ, principy alokace, systémy řízení nákladů v soukromých ZZ a ve veřejných ZZ. Náklady související s rozhodováním. Nákladová analýza.

•Výkaz zisku a ztráty. Specifické problémy posuzování zisku ve zdravotnictví (soukromé subjekty FO, soukromé subjekty PO, příspěvkové organizace). Bod zvratu.

•Materiálové náklady - optimalizační přístupy při řízení zásob, normování zásob.

•Odpisy - odpisování dlouhodobého majetku, účetní a daňové odpisy.

•Mzdové náklady- mzda, plat. Pracovněprávní nároky zaměstnanců z pracovního poměru nebo z dohod konaných mimo pracovní poměr. Zdravotní a sociální pojištění.

•Ceny - druhy cen, faktory ovlivňující výši cen, cenová politika, cenové strategie, metody cenové tvorby. Problematika určování cen ve zdravotnictví.

•Evidence nákladů v organizaci.

•Daňová soustava v ČR přímé daně.

•Nepřímé daně. Specifika DPH ve zdravotnictví.

Osnova cvičení:

Osnova seminářů:

•Náklady a jejich členění. Příklad na degresi nákladů.

•Kalkulace - přímá, přirážková – příklady z praxe.

•Kalkulace nákladů zdravotnického výkonu – případová studie.

•Kalkulace Activity Based Costing – případová studie.

•Výkaz zisku a ztráty.

•Kontrolní průběžný test.

•Materiálové náklady – normování zásob. Kapacitní výpočty.

•Odpisy - rovnoměrné a zrychlené.

•Mzdové náklady. Zdravotní a sociální pojištění.

•Problematika cen ve zdravotnictví. Případová studie – metodiky stanovení cen a úhrad léčiv.

•Přímé daně - výpočet daně z příjmů FO/PO.

•Nepřímé daně - DPH ve zdravotnictví.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]. CAITHAMLOVÁ, M.: Řízení nákladů ve zdravotnictví. ČVUT v Praze, 2021. ISBN 978-80-01-06833-5.

[2] SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 5., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-336-3.

[3] POPESKO, Boris. Kalkulace nákladů ve zdravotnických organizacích. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-509-2.

[4]. POPESKO, Boris a Šárka PAPADAKI. Moderní metody řízení nákladů: jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-5773-5.

[5].ZLÁMAL, Jaroslav a Jana BELLOVÁ. Ekonomika zdravotnictví. Vyd. 2., upr. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013. ISBN 978-80-7013-551-8.

[6].MARC WOUTERS. Cost management: strategies for business decisions. International ed. New York: McGraw-Hill Professional, 2012. ISBN 9780077132392.

[7].WEIL, Roman L. a Michael MAHER. Handbook of cost management. 2nd ed. Hoboken, N.J.: Wiley, c2005. ISBN 978-0471678144.

[8].Daňové zákony v aktuálním znění

[9].Zákon o účetnictví v aktuálním znění

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: