Jste zde

F7PMSOP - Odborná praxe

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSOP Z 2 4XT česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KMSOP
Garant předmětu:
Jan Bříza
Přednášející:
Cvičící:
Martina Caithamlová, Petra Hospodková
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Individuální odborná praxe doplňuje praktickou část výuky v oboru Systémová integrace ve zdravotnictví. Studenti se podrobněji seznamují s organizací provozu a základní dokumentací ve zdravotnických zařízeních a prakticky provádí vybrané úkony a činnosti.

Požadavky:

Absolvované BOZP, 100% docházka, absence je nutno nahradit v jiném termínu, potvrzení o absolvované praxi příslušným pracovištěm, odevzdaná zpráva z praxe.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Odborná praxe je zaměřena na poznání činnosti manažera ve zdravotnickém zařízení, případně ve výrobní či servisní organizaci v oblasti zdravotnictví. Cílem je získání praktických návyků a dovedností pro budoucí uplatnění v profesním životě, a to nejen z hlediska získání odborných dovedností, ale i práce v kolektivu. Oblasti činnosti:

•Aktivity v rámci vedení zdravotnické dokumentace (zdravotnické výkony, sběr a zpracování dat pro vyúčtování zdravotní péče pojišťovnám, systém vykazování, sledování a řízení nákladů u vysoce nákladné péče apod.)

•Podílení se na činnostech oddělení controllingu /interního auditu, seznámení s rozpočty organizace, hodnocení výkonnosti jednotlivých pracovišť, agenda stížností atd.

•Podílení se na zpracování zdrojových dat pro ekonomická rozhodnutí (zajištění podkladů pro další plánování, participace na dílčích ekonomických analýzách apod.)

•Seznámit se s oblastí akvizicí zdravotnických přístrojů včetně problematiky výběrových řízení, přípravy podkladů pro veřejné zakázky, koncipování kompletů zdravotnických technologií a dále seznámení se s oblastí technických instruktáží pracovníků v oblasti zdravotnické techniky a bezpečnosti práce

•Seznámení se s plánováním investic, odpisovým plánem, servisem zdravotnické techniky, evidencí dlouhodobého majetku v organizaci

•Seznámení a následná práce s informačními systémy (nemocniční IS, laboratorní IS, manažerský IS a další)

•Archivace zdravotnické dokumentace

•Zhodnocení a tvorba technických dokumentací ZP

•Řízení lidských zdrojů v organizaci – personální plánování, strategické plánování v oblasti ŘLZ, systém vzdělávání, aplikace pracovněprávních předpisů, získávání a výběr zaměstnanců, personální agenda, podílení se na podpůrných činnostech v oblasti řízení lidských zdrojů

•Kontrola a řízení kvality ve zdravotnických zařízeních (implementace standardů kvality v nemocnici a následná

kontrola jejich dodržování, procesy zvyšování kvality, audity zdravotnických činností, sledování výskytu nežádoucích událostí a jejich řešení, dokumentace)

•Integrace procesů ve zdravotnických zařízeních

Student musí v rámci praxe povinně absolvovat praxi na úseku ekonomickém (min. 40 hod), personálním (min. 20 hod.), technickém (min. 40 hod.) a na úseku kvality (min. 20 hod.). Další (podrobnější) zaměření již závisí na charakteru činnosti dané organizace.

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Deník praxe308.8 KB
PDF icon Zpráva z praxe367.69 KB
Soubor Smluvní partneři12.29 KB

Metodická příručka nebo studijní opora: 
PřílohaVelikost
PDF icon Potvrzení KFS o vykonané praxi356.02 KB