Jste zde

F7PMSEZZ - Ekonomika zdravotnických zařízení

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMSEZZ Z,ZK 3 2P+2S česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KMSEZZ
Garant předmětu:
Petra Hospodková
Přednášející:
Petra Hospodková
Cvičící:
Petra Hospodková
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět představuje úvod do základních kategorií ekonomiky zdravotnického zařízení (nemocnice, veřejné i soukromé ambulance) jakými jsou efektivnost zařízení, jeho náklady a výnosy, řízení financí ve zdravotnictví, zdravotnický marketing a další zdravotně odborné činnosti a funkce a jejich řízení. Seznamuje se specifiky zdravotnických zařízení a poskytuje syntetický pohled na fungování zdravotnické firmy. Klade si za cíl rozvinout a prohloubit znalosti a dovednosti studentů v oblasti nástrojů finančního řízení, způsobů financování zdravotnických potřeb, jakož i rozborů výkonnosti. Akcent je položen rovněž na chápání zdravotnického zařízení v jeho celistvosti a komplexnosti, především s ohledem na jeho základní cílovou funkci.

Požadavky:

Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou.

Zápočet je podmíněn docházkou na semináře (max. 2 absence).

Zápočet je dále podmíněn zpracováním souvislé úlohy – „Podnikatelský plán ve zdravotnictví“ a jejím obhájením formou prezentace.

Zkouška je písemná i ústní (min. 50 bodů ze 100).

Hodnocení podle stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

•Zdravotnický systém - specifika ekonomiky ve zdravotnictví, typologie podniků a klasifikace zdravotnických zařízení

•Podnik. Zákon o obchodních korporacích. Podnikatelský plán – účel, struktura. Důležité právní formy podnikání

•Produkční kapacita podniku. Organizační struktura. Situační analýzy

•Majetek organizace, stálá aktiva, oběžná aktiva, zlatá bilanční pravidla

•Výkony ve zdravotnictví, Výsledek hospodaření, Výkaz zisku a ztráty. Kategorie zisku

•Náklady ve zdravotnictví. Manažerské účetnictví. Účetní závěrka

•Finanční analýza - hodnotové a poměrové ukazatele, bonitní a bankrotní modely, Du-Pont

•Investiční činnost organizace - hodnocení efektivnosti investic, Total Cost of Ownership

•Controlling a interní audit ve zdravotnických zařízeních

•Finanční řízení organizace - zdroje financování, kapitál, optimalizace kapitálové struktury

Osnova cvičení:

Osnova seminářů:

•Rozprava o možnostech využití různých typů právních forem ve zdravotnictví. Výběr vhodného typu pro vlastní případovou studii.

•Vymezení využití Porterova modelu 5 sil ve zdravotnictví na případové studii

•Procvičování metod vyhodnocování výkonnosti zdravotnického zařízení.

•Zpracování zahajovací rozvahy, plán potřebného zařízení

•Příklady výpočtu bodu zvratu, návrh možných variant (náklady a výnosy v případové studii)

•Hodnocení efektivnosti zdravotnického zařízení - aplikace na případové studii. Rozšíření modelu na 5 let.

•Výpočet základních ukazatelů finanční analýzy na případové studii

•Plán investic a obnovy v případové studii. Popis cenové politiky zdravotních pojišťoven. Odpisové plány

•Mapa procesů aplikovaná na zdravotnické zařízení – vliv na optimalizaci kapitálové struktury.

•Procesy ve zdravotnických zařízeních a jejich vliv na finanční řízení

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1].BOROVSKÝ, Juraj a Věra DYNTAROVÁ. Ekonomika zdravotnických zařízení. 2., přeprac. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2012. ISBN 978-80-01-05055-2.

[2].KOVAŘÍK, Pavel. Manažerská ekonomika. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2015. ISBN 978-80-87839-56-0.

[3].HOBZA, Vladimír a Eva SCHWARTZHOFFOVÁ. Manažerská ekonomika: kapitoly k finanční analýze: výkladový text, příklady a případové studie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4889-3.

[4].SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3494-1.

[5].ŠTENGLOVÁ, Ivana. Zákon o obchodních korporacích: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-540-4.

[6].ZLÁMAL, Jaroslav a Jana BELLOVÁ. Ekonomika zdravotnictví. Vyd. 2., upr. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013. ISBN 978-80-7013-551-8.

[7].MYNÁŘ, Martin. Economics of health institutions: standardization of evaluation of economic and financial indexes in the Czech Republic health institutions (HI). Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-1919-8.

[8].GUERARD, John B. Introduction to financial forecasting in investment analysis. New York: Springer, 2013. ISBN 978-1-4614-5238-6.

[9].KARADAĞ, Hande. Strategic financial management for small and medium sized companies. Bingley: Emerald, 2015. ISBN 978-1-78560-775-2.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Metodická příručka nebo studijní opora: 
PřílohaVelikost
PDF icon STUDIJNÍ OPORA - 1. část2.27 MB