Jste zde

F7PMITAST-A - Tvorba a návrh asistivních technologií

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMITAST-A Z,ZK 6 2P+2S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Předmět se zabývá specifiky tvorby asistivních technologií – specifika na hardware, bezpečnost, legislativu, etiku, spolehlivost a vlastní vývoj. V předmětu se studenti seznámí také s metodami pro monitorování fyziologických a kognitivních funkcí a pohybu člověka. Část předmětu je zaměřena na vytváření asistivních technologií pro seniory a handikepované.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: Podmínky zápočtu jsou absolvování čtyř praktických testů s celkovým ziskem alespoň 50 % bodů a odevzdání zápočtové úlohy. Zkouška má písemnou část, která se skládá z převážně teoretických otázek s následním ústním dozkoušení v rozsahu odpřednášené a odcvičené látky.

Požadavky na studenty: Povinná účast na cvičeních (max. 2 absence).

Osnova přednášek:

1.Definice pojmu asistivní technologie, postavení ve světě a v ČR, profesní a zájmové organizace.

2.Postup při tvorbě a návrhu systémového řešení, legislativa, etika.

3.Specifické nároky pro vývoj HW, bezpečnost.

4.Specifické nároky pro vývoj firmware a software, spolehlivost.

5.Koncepce chytrého bydlení – chytré město, dům a byt.

6.Systémy a specifika pro monitorování fyziologických funkcí člověka.

7.Systémy a specifika pro monitorování pohybu člověka.

8.Systémy a specifika pro podporu pohybu člověka.

9.Systémy a specifika pro podporu kognitivních funkcí člověka.

10.Systémy a specifika pro pohybu slabozrakých a nevidomých.

11.Systémy a specifika pro podporu kvalitního života seniorů.

12.Sytémy a specifika pro podporu kvalitního života lidí s vybranými civilizačními chorobami (diabetici, obézní, kardiaci, lidé s psychiatrickým onemocněním).

13.Postup zavádění asistivních technologií do praxe, potenciální úskalí.

14.Příklady existujících řešení ve světě a v ČR.

Osnova cvičení:

Vybrané postupy prezentované na přednáškách jsou řešeny na cvičeních formou laboratorních úloh. V rámci cvičení je i exkurze v chytrém bytě v Univerzitním centru energeticky efektivních budov, kde je řada technologií aplikována.

Studenti budou na cvičeních řešit samostatné praktické úlohy, které budou průběžně kontrolovány a bodovány. Dále vypracují individuální semestrální úlohu a absolvují zápočtový test. Zkouška bude probíhat ústně, klasifikace následně proběhne podle ECTS stupnice s přihlédnutím k práci a hodnocení testu na cvičeních.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] prezentace z přednášek a texty ze cvičení (ke stažení na webové stránce předmětu)

[2] STŘEDA, Leoš a Karel HÁNA. EHealth a telemedicína: učebnice pro vysoké školy. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5764-3.

Doporučená literatura:

[3] COOK, Albert M. a Jan Miller POLGAR. Assistive technologies: principles and practice. Fourth edition. St. Louis, Missouri: Elsevier/Mosby, 2015. ISBN 978-0323096317.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní - odkaz: 

Předmět byl podpořen projektem IP2020 "Materiální zajištění předmětů zejména v oborech Bc. ICTM a nově akreditovaných programů Bc. Informatika a kybernetika ve zdravotnictví a Mgr. Biomedicínská a klinické informatika", materiály viz https://www.fbmi.cvut.cz/cs/fakulta/granty-projekty