Jste zde

F7PMIDP1 - Diplomová práce I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMIDP1 KZ 8 2S česky
Přednášející:
Zoltán Szabó (gar.)
Cvičící:
Radim Krupička (gar.), Zoltán Szabó (gar.), Jan Broulím, Ondřej Fišer, Ondřej Klempíř, Martin Otáhal, Václav Petrák, Vladimíra Petráková, Petr Písařík, Pavel Smrčka
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Diplomová práce I je stěžejním povinným předmětem v daném studijním oboru a semestru. Jedná se o samostatnou tvůrčí práci studenta, jejíž téma vypisuje katedra na základě návrhu akademického pracovníka FBMI nebo pracovníka ze spolupracující instituce. Diplomová práce se zadává jako jednoroční úkol, zpravidla navazující na Ročníkový projekt I a II. Pracovník, který téma navrhl (vedoucí diplomové práce) vede práci studenta po celý akademický rok. V zimním semestru (v etapě označované jako Diplomová práce I) se práce soustřeďuje na vlastní originální řešení zadaného projektu a na vypracovávání úvodní části písemného dokumentu. O svém postupu řešení diplomové práce student pravidelně informuje pracovní skupinu na seminářích. Ke konci semestru připraví základní variantu abstraktu diplomové práce v češtině i v angličtině, návrh struktury (obsahu) Diplomové práce a 10 vypracovaných vybraných stran diplomové práce v předepsaném formátu. Předpokládá přibližně 180 hodin samostatné práce.

Požadavky:

Prezentace dílčích výsledků diplomové práce. Odevzdání dokumentu v rozsahu 20 stran v předepsaném formátu obsahující abstrakt v češtině i v angličtině s návrhem struktury (obsahu) Diplomové práce.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]Podpora studia [online]. ÚK ČVUT, c2010. Poslední změna 06/2011 [cit. 2013-11-12]. URL:

< http://knihovny.cvut.cz/studium/ >

[2]Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. BOLDIS, Petr, c2001. Poslední změna

11. 11. 2004 [cit. 2013-11-12]. URL: < http://www.boldis.cz/citace/citace.html >

[3]MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7.

Doporučená literatura:

[4]ŠŤASTNÝ, Jiří a Boleslav TŘEŠTÍK. Manuál technické dokumentace. 6., přeprac. vyd. České Budějovice: Česká matice technická v nakl. Kopp, 2009. Česká matice technická (Kopp). ISBN 978-80-7232-352-4.

[5]LINKEOVÁ, Ivana. Odborný text ve Wordu. České Budějovice: Kopp, 2003. ISBN 80-7232-208-7.

[6]ŠIFNER, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvlášťě. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004. ISBN 80-7290-167-2.

[7]LIŠKA, Václav. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-021-8.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: