Jste zde

F7PMIAS1 - Analýza signálu I.

Bližší informace k předmětu na http://bio.felk.cvut.cz/~huptycm/asi 

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMIAS1 Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Jan Kauler, Václav Gerla (gar.), Jan Hejda, Michal Huptych
Cvičící:
Jan Kauler, Václav Gerla (gar.), Jan Hejda, Michal Huptych
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Předmět je zaměřen na vysvětlení principů a metod číslicového zpracování jednorozměrných biologických signálů.

Aktuální informace k obsahu předmětu: http://neuro.ciirc.cvut.cz/vyuka/asi/

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: Podmínky zápočtu jsou vypracování 5 samostatných úloh a absolvování závěrečného zkouškového testu, nutné je zisk alespoň 50 % bodů z úloh a 50 % z testu. Úlohy a test prověří teoretické znalosti i jejich praktické uplatnění při zpracování signálu. Zkouška má písemnou část, která se skládá z převážně teoretických a početních úloh s následným ústním dozkoušením v rozsahu odpřednášené a odcvičené látky.

Požadavky na studenty: Povinná účast na cvičeních (max. 2 absence).

Osnova přednášek:

1.Úvod do Matlabu

2.Typy signálů, jejich popis a základní charakteristiky

3.Vzorkování a kvantování biologických signálů

4.LTI systémy, konvoluce, korelace

5.Převzorkování, decimace a interpolace

6.Fourierovy řady, Fourierova transformace, spektrální reprezentace spojitých signálů

7.Diskrétní Fourierova transformace, FFT, spektrální reprezentace diskrétních signálů

8.Spektrální analýza signálu I

9.Spektrální analýza signálu II

10.Analýza a segmentace biologických signálů

11.Digitální filtrace I.

12.Digitální filtrace II.

13.Adaptivní filtrace

14.Vlnková transformace

Osnova cvičení:

Cvičení jsou zaměřena na praktické zvládnutí moderních metod analýzy a zpracování biologických signálů.

Cíle studia:

Student získá znalosti týkající se digitalizace a kvantování biologických signálů, jejich spektrální reprezentace, digitálního zpracování (filtrace, decimace, interpolace) a analýzy.

Studijní materiály:

[1] UHLÍŘ, Jan, Pavel SOVKA a Roman ČMEJLA. Úvod do číslicového zpracování signálů. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. ISBN 80-01-02799-6.

[2] SOVKA, Pavel a Petr POLLÁK. Vybrané metody číslicového zpracování signálů. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02416-4.

Doporučená literatura:

[3] NARASIMHAN, S.V. a S. VEENA. Signal processing: principles and implementation. Rev. ed. Oxford, U. K: Alpha Science International, 2008. ISBN 9781842654996.

[4] BRTNÍK, Bohumil a David MATOUŠEK. Algoritmy číslicového zpracování signálů. Praha: BEN - technická literatura, 2011. ISBN 978-80-7300-400-2.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: