Jste zde

F7PMFPPT - Psychologie a psychoterapie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFPPT ZK 2 1P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studenti se seznámí s předmětem a metodami psychologie a jejím využitím ve zdravotnictví. Předmět akcentuje tematické okruhy oboru psychologie, které jsou relevantní pro fyzioterapeutickou péči o klienty/pacienty, zejména problematiku osobnosti, stresu a jeho psychosomatických důsledků, komunikace, psychopatologie a psychoterapie včetně jejích průniků s fyzioterapií.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška dle stanovených tematických okruhů.

Požadavky na studenty: osvojení si znalostí základů psychologie a psychoterapie, aplikace získaných znalostí ve fyzioterapeutické praxi.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1.–2. týden Úvod do psychologie, psychologie ve zdravotnictví, průsečíky psychologie a fyzioterapie.

3.–4. týden Osobnost, struktura, orientační odhad v kontextu fyzioterapie, osobnost a zdraví (well-being).

5.–6. týden Stres, eustres a distres, vyrovnávání se se stresem, psychosomatické následky stresových situací.

7.–8. týden Psychologie komunikace – funkce komunikace, modely komunikace, komunikace s klientem/pacientem.

9.–10. týden Psychopatologie pro fyzioterapeuty, základní skupiny duševních poruch a jejich symptomatika.

11.–12. týden Psychoterapie – indikace, principy, základní psychoterapeutické směry/přístupy.

13.–14. týden Psychoterapie a fyzioterapie – specifické skupiny traumatizovaných klientů, exkurz – psychotraumatologie.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Cílem výuky je osvojení si vybraných okruhů a poznatků psychologie a psychoterapie, které studenti využijí při kontaktu, diagnostice a komunikaci s klienty v rámci poskytování fyzioterapie.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0696-5.

•VYMĚTAL, Jan. Úvod do psychoterapie. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2016. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2667-0.

•ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti: obor v pohybu. 6., rev. a dopl. vyd. V Grada Publishing 2. Praha: Grada, 2010. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3133-9.

•SLEZÁČKOVÁ, Alena. Průvodce pozitivní psychologií: nové přístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace. Praha: Grada, 2012. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3507-8.

Doporučená literatura:

•MALÁ, Eva a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie: [učebnice pro zdravotní sestry a další pomáhající profese]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-723-7.

•ŘÍČAN, Pavel. Psychologie: příručka pro studenty. Vyd. 2., dopl. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-406-9.

•SCHULZ VON THUN, Friedemann. Jak spolu komunikujeme? překonávání nesnází při dorozumívání. Praha: Grada, 2005. Psyché (Grada). ISBN 80-247-0832-9.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: