Jste zde

F7PMFDS - Diplomový seminář

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFDS Z 1 1S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Seminář bude zaměřen na nácvik vhodného způsobu prezentace hlavních tezí diplomové práce, tak aby byli studenti připraveni na obhajobu své diplomové práce u státní závěrečné zkoušky.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zápočtová práce.

Požadavky na studenty: účast na seminářích.

Osnova přednášek:

Nejsou

Osnova cvičení:

Témata seminářů:

1.–2. týden Formální náležitosti diplomové práce, práce se šablonou.

3.–4. týden Zadání diplomové práce, citace, informační zdroje.

5.–6. týden Hypotézy, metodika, vhodné formy prezentace výsledků, diskuze.

7.–8. týden Příprava prezentace výsledků.

9.–10. týden Předcházení chyb při psaní diplomové práce a prezentaci.

Cíle studia:

Cílem předmětu je vštípení správného způsobu zpracování diplomové práce po formální stránce, včetně možností zpracování zjištěných výsledků a jejich správné interpretace.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací: základy medicíny založené na důkazu. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0310-6.

•ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společnských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 978-80-86429-40-3.

•HUŠÁK, Václav. Jak napsat publikaci? Jak připravit prezentaci? Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1736-3.

•VACKOVÁ, Alena. Zásady vypracování odborného textu v českém jazyce. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1365-9.

•KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. Nitra: Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-70-6.

•TICHÁ, Ludmila et al. Jak psát vysokoškolské závěrečné zprávy. Praha: Ústřední knihovna ČVUT, 2016.

Doporučená literatura:

•KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1.

•SALTZ, Ina. Základy typografie: 100 principů pro práci s písmem. V Praze: Slovart, 2010. ISBN 978-80-7391-404-2.

•BEHÚN, Dalibor a Petr BEHÚN. Pište správně česky: poradna šílených korektorů. Nové, rozšířené vydání. Brno: Zoner Press, 2015. ISBN 978-80-7413-319-0.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: