Jste zde

F7PMFCHTO - Chirurgie, traumatologie a ortopedie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFCHTO ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
Miroslav Bartoš
Přednášející:
Miroslav Bartoš, Jan Bříza
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studentům bude podán komplexní přehled prevence, diagnostiky a terapie chirurgických onemocnění, úrazů zejména pohybového aparátu s důrazem na následnou rehabilitaci. Studentům bude poskytnut komplexní přehled základních chirurgických výkonů a stavů včetně traumatologie pohybového aparátu s následnou terapií konzervativní a operační a návaznost moderních postupů na následnou rehabilitaci a zařazení pacienta do společnosti.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Klasifikace testu:

A (1) = 100-90 %

B (1-) = 89-80 %

C (2) = 79-70 %

D (2-) = 69-60 %

E (3) = 59-50 %

F (neprospěl) = 49 a méně %

Osnova přednášek:

Přednášky dr. Bříza středa lichý výukový týden 14:00 - 15: 30

27.9.23 Význam kondičního cvičení v chirurgii, ortopedii. Fyzioterapie v časném pooperačním období.

Mobilizace pacienta. prevence TEN, role fyzioterapeuta v perioperační péči s důrazem na dutinové

operace

11.10.23 Traumatologie měkkých tkání mimo pohybový aparát. rány , polytraumata

25.10.23 Úrazy břišní a hrudní dutiny -

8.11.23 Operační výkony v oblasti obecné a hrudní chirurgie,

22.11.23 Traumatologie hlavy

Témata přednášek:

1. týden Význam kondičního cvičení v chirurgii, ortopedii. Fyzioterapie v časném pooperačním období.

2. týden Typy protetických pomůcek a jejich použití v praxi.

3. týden Mobilizace pacienta.

4. týden Perioperační období, operační přístupy a jejich dopad na následnou rehabilitaci.

5. týden Aloplastiky velkých kloubů.

6. týden Operační výkony v oblasti obecné a hrudní chirurgie.

7. týden Zlomeniny kostí, klasifikace, hojení, konzervativní a operační léčba.

8. týden Poranění kloubů a vazů, konzervativní a operační léčba.

9. týden Vrozené vady pohybového aparátu.

10. týden Traumatologie měkkých tkání.

11. týden Sportovní úrazy.

12. týden Úrazy břišní a hrudní dutiny.

13. týden Traumatologie hlavy.

14. týden Traumatologie osového systému.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámení se základy chirurgie, ortopedie a traumatologie pohybového aparátu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•SPILKA, Jiří, Miroslav ZEMAN et al. Chirurgie pro bakaláře. 1. vyd. Praha: 1. LF UK. ISBN 978-80-260-3421-6. Dostupná z: https://el.lf1.cuni.cz/chirurgie-pro-bakalare/.

•GALLO, Jiří. Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnických fakult: ortopedie a traumatologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-802-4424-866.

•ŠNAJDAUF, Jiří a Richard ŠKÁBA. Dětská traumatologie. Praha: Galén, 2004. ISBN 80-246-1084-1.

•VIŠŇA, Petr a Jiří HOCH. Traumatologie dospělých. Praha: Maxdorf, 2004. ISBN 80-7345-034-8.

Doporučená literatura:

•LOHNERT, Jozef. Základy traumatológie. 1. vyd. Nitra: Polygrafia Dominant, 2007. ISBN 978-80-969451-6-0.

•HART, Radek. Loketní kloub: ortopedie a traumatologie. 2. vyd. Praha: Maxdorf, 2012. ISBN 978-807-3451-950.

•MOSTER, René a Zdeňka MOSTEROVÁ. Sportovní traumatologie. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-802-1043-121.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: