Jste zde

F7PMFAFLM - Aplikované fyzikální léčebné metody

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFAFLM ZK 2 1P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Posluchač tak získá komplexní přehled ve fyzikální terapii, přičemž zvýšená pozornost bude věnována možným interakcím jednotlivých typů fyzikální terapie případně interakcím s jinými formami léčby. Student tak bude moci objektivně posoudit vhodnost fyzikální terapie, zvolit vhodnou taktiku léčby a objektivně vyhodnotit její přínos. Nezanedbatelná pozornost bude věnována literárním poznatkům a práci s těmito poznatky.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní forma.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1.–2. týden Úvod do fyzikální medicíny. Vybrané partie z lékařské biofyziky pro fyzikálně-léčebné metody.

3.–4. týden Přehled souvisejících metod a technologií přístrojové fyzikální léčby (využití elektrické energie).

5.–6. týden Přehled souvisejících metod a technologií přístrojové fyzikální léčby (využití mechanické energie).

7.–8. týden Přehled souvisejících metod a technologií přístrojové fyzikální léčby (využití energie světla).

9.–10. týden Přístrojová diagnostika ve fyzikální medicíně. Pokročilé přístrojové systémy a technologie ve fyzikální léčbě.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Cílem předmětu je prohloubení základních znalostí studentů v oblasti fyzikální terapie, a to jak v oblasti fyzikálních principů, tak v mechanismu jejího působení na organismus, nových indikací a případných možných kontraindikací, současných poznatků o léčbě a o technickém rozvoji.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1.

•NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA. Medicínská biofyzika. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-0209-9-.

•NAVRÁTIL, Leoš, ed. Fyzikální léčebné metody pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-0478-9.

•PODĚBRADSKÝ, Jiří a Radana PODĚBRADSKÁ. Fyzikální terapie: manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-2472-899-5.

Doporučená literatura:

•ZEMAN, Marek. Základy fyzikální terapie. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2013. ISBN 978-80-7394-403-2.

•CAPKO, Ján. Základy fyziatrické léčby. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-341-3.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: