Jste zde

F7PMCVSMA - Vybrané statistické metody

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMCVSMA KZ 4 1P+2C česky
Garant předmětu:
Aleš Tichopád
Přednášející:
Aleš Tichopád, Jan Žigmond
Cvičící:
Aleš Tichopád, Jan Žigmond
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je naučit studenta zpracovat datový soubor pro vícerozměrnou analýzu a vybrat vhodnou metriku podobnosti nebo vzdálenosti. Bude seznámen s aplikací a principy různých shlukovacích algoritmů, ordinačních metod a lineární diskriminační analýzy včetně interpretace výsledků vícerozměrné analýzy dat. Seznámí se s výhodami a omezeními jednotlivých dostupných metod pro potřeby krizového řízení.

Požadavky:

Podmínky klasifikovaného zápočtu:

V průběhu semestru se píše několik malých testů a velký test (viz harmonogram). Pro získání klasifikovaného zápočtu je třeba aktivní přístup na hodině, relizace všech domácích úloh a získání minimálně 50 % bodů (=E) z celkového počtu bodů, který je tvořen součtem všech testů. Známka klasifikovaného zápočtu se uděluje dle počtu získaných bodů dle platné klasifikační stupnice Studijního a zkušebního řádu ČVUT.

Osnova přednášek:

1. Statistické metody zpracování vícerozměrných dat. Volba vhodného statistického modelu

2. Vícerozměrná data a jejich rozdělení pravděpodobnosti. Vícerozměrné normální rozdělení.

3. Odhad parametrů vícerozměrného normálního rozdělení.

4. Grafické znázornění vícerozměrných dat. Aplikovaná mnohonásobná regresní analýza.

5. Analýza hlavních komponent. Explorativní faktorová analýza.

6. Shluková analýza.

7. Využití standardního softwaru.

Osnova cvičení:

Na cvičeních budu studenti zpracovávat příklady vycházející z jednotlivých přednášek.

Cíle studia:

Student by měl získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Civilní a nouzové plánování.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Hendl, J.: Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-820-1

Doporučená literatura:

[2] Everitt, B. S.: An R and S-PLUS companion to multivariate analysis.(Springer texts in statistics), Springer-Verlag London Limited, 2005. ISBN 1-85233-882-2

[3] Afifi, Abdelmonem, Clark, Virginia A., May, Susanne: Computer-Aided Multivariate Analysis, 4th edition. Chapman & Hall/CRC Texts in Statistical Science Series, Issue No. 62, Chapman & Hall/CRC, 2003. ISBN 978-1-58488-308-1

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: