Jste zde

F7PMCROJB - Radiační ochrana a jaderná bezpečnost

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMCROJB ZK 5 2P česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
CBRNE-ochranná opatření (F7PMCCBRNO)
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KMCROJB
Přednášející:
Zdeněk Rozlívka (gar.), Jozef Rosina (gar.), Petra Kadlec Linhartová
Cvičící:
Zdeněk Rozlívka (gar.), Petra Kadlec Linhartová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět bude zaměřen na praktické uplatnění základních principů radiační ochrany v oblasti používání významných a velmi významných zdrojů ionizujícího záření. Zvláštní pozornost bude věnována legislativním požadavkům na držitele povolení k nakládání se ZIZ, zejména pak na organizační a technické zajištění radiační ochrany na jaderně energetických zařízeních a fyzické ochrany zdrojů používaných v průmyslu a v medicíně. Významná část přednášek bude věnována organizačnímu zajištění havarijní připravenosti v rámci České republiky, včetně popisu činností jednotlivých složek celostátní radiační monitorovací sítě. Součástí přednášek bude i praktická ukázka měření vybraných fyzikálních veličin důležitých z hlediska radiační ochrany.

Požadavky:

Zkouška je písemná, formou testu zahrnující tematické okruhy přednášek. Test obsahuje 40 otázek. Opravný termín zkoušky je rovněž písemnou formou s minimálně týdenním odstupem.

Klasifikace testu: 40–37 bodů (A), 36–33 bodů (B), 32–29 bodů (C), 28–25 (D), 24–21 bodů (E), 20 bodů a méně (F)

Požadavky na studenta: základní znalosti jaderné fyziky.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. – 2. týden Vymezení základních pojmů v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany. Legislativní poža-davky v oblasti jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti. Mezinárodní standardy v oblasti radiační ochrany.

3. – 4. týden Přehled veličin radiační ochrany a k nim přináležejících jednotek, praktické příklady způsobů měření, zdůraznění odlišností.

5. – 6. týden Radiační monitorovací síť a programy monitorování. Vnitřní a vnější havarijní plán, havarijní řády. Krizové řízení.

7. – 8. týden Organizační a technické zajištění radiační ochrany na českých jaderných elektrárnách. Implementace mezinárodních standardů do české legislativy a kontrola v rámci auditů. Srovnání havarijní připravenosti na zahraničních jaderných elektrárnách.

9. – 10. týden Činnost mobilních monitorovacích skupin. Praktická ukázka základních měřících postupů.

11. – 12. týden Hodnocení radiační situace a prognóza jejího dalšího možného vývoje. Analýza a hodnocení radi-ačních mimořádných událostí.

13. – 14. týden Průmyslové zdroje ionizujícího záření.

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon.

•Vyhláška SÚJB č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

•Vyhláška SÚJB č. 4360/2016 Sb., o monitorování radiační situace.

•Vyhláška SÚJB č. 359/2016 Sb., o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události.

•KLENER, V. (ed.) Principy a praxe radiační ochrany. Praha: AZIN, 2000, 619 s. ISBN 80-238-3703-6.

•ICRP 103 Doporučení Mezinárodní komise radiologické ochrany. Praha: SÚJB, 2009.

•MATOUŠEK, J., ÖSTERREICHER, J., LINHART, P. CBRN – jaderné zbraně a radiologické materiály. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2007, 216 s. ISBN 978-80-7385-029-6.

•PROUZA, Z., ŠVEC, J. Zásahy při radiační mimořádné události. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008, 125 s. ISBN 978-80-7385-046-3.

Doporučená literatura:

•Series No. GSR Part 3. Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards, IAEA, Vienna, 2014.

•Safety Reports Series No. 21. Optimalization of Radiation Protection in the Control of Occupational Exposure, IAEA, Vienna, 2002.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky ZS 2022/2023607.36 KB

Metodická příručka nebo studijní opora: 
PřílohaVelikost
PDF icon Studijní opora12 MB