Jste zde

F7PMCMKR - Management a krizové řízení

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMCMKR Z,ZK 4 2P+1S česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KMCMKR
Přednášející:
Miroslav Štěpán
Cvičící:
Miroslav Štěpán
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět poskytuje stručný, přehledný a ucelený obraz o krizovém řízení v České republice s vazbami na EU a NATO. Jeho smyslem je seznámit posluchače se základními principy krizového řízení a nástrojů k řešení krizových situací. Dále se základními principy obecného a krizového managementu, se zásadami krizového plánování, informačními systémy apod. Student by měl získat základní dovednosti v navrhování a posuzování účinnosti bezpečnostních opatření souvisejících s nasazením složek IZS v rámci záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech a krizových situacích.

Požadavky:

Pro udělení zápočtu je nutná 100% účast na cvičeních (absence možná pouze lékařsky podložena a je možná pouze jedna). Delší absence je řešena individuálně. Další podmínkou je prezentace zpracována v Power Pointu, ke splnění zápočtu je nutná 65% úspěšnost.

Známka ze zápočtu je dána průnikem hodnocení práce posluchače na cvičeních, prezentace a z průběžné kontroly znalosti. Hodnocení známkou F jedné z těchto součástí je důvodem neudělení zápočtu.

Osnova přednášek:

1.Historie a působnost krizového managementu. Příčiny vzniku krizových situací a jejich klasifikace.

2.Postavení krizového managementu ve veřejné správě. Definování cílů a úkolů krizového managementu.

3.Institucionální členění krizového managementu. Příčiny selhávání managementu

4.Všeobecné zásady vytváření sil a prostředků krizového managementu. Ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací. Teoretický přístup k řešení krizových situací.

5.Teoretický přístup k řešení krizových situací. Proces řešení krizových situací.

6.Řešení podnikatelských krizí. Krizové strategie a jejich vytváření.

7.Informační systém krizového managementu. Aktivity EU a NATO v oblasti krizového řízení.

Osnova cvičení:

1.Vývoj názorů na obranu státu a ochranu občanů a majetku na území České republiky.

2.Rozbor příčin vzniku krizových situací.

3.Vztah managementu krizového řízení a řízení státu.

4.Úlohy krizového managementu na jednotlivých stupních řízení. Rozbor fází řešení krizových situací.

5.Řešení simulovaného příkladu. Příklady krizových strategií.

6.Využívaný software v managementu krizového řízení České republiky.

7.Úloha Evropské unie v krizovém řízení. Legislativa pro krizové řízení

Cíle studia:

Cílem předmětu Krizový management je seznámit studenty s historií a podstatou managementu krizového řízení, s příčinami vzniku krizových situací, s institucionálním členěním krizového managementu, s všeobecnými zásadami vytvoření sil a prostředků krizového řízení, s podstatou řešení krizových situací, s postupem vytváření krizových strategií a s informačním zabezpečením krizového managementu. Důraz je kladen na postavení krizového managementu ve veřejné správě a na teoretická východiska řešení krizových situací.

Studijní materiály:

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V. Základy krizového managementu; SPBI Ostrava, 2004; ISBN: 80-86634-44-2; 102 s.

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V. Právní rámec krizového managementu. Management záchranných prací; SPBI Ostrava, 2007; ISBN: 80-86634-67-1; 97 s.

HORÁK, R., KRČ, M., ONDRUŠ, R., DANIELOVÁ, L. Průvodce krizovým řízením pro veřejnou správu; Linde Praha, 2004; ISBN: 80-7201-471-4; 407 s.

HORÁK, R., DANIELOVÁ, L., KYSELÁK, J., NOVÁK, L. Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu. Prevence řešení mimořádných krizových situací. Linde Praha: 2011; ISBN: 978-80-7201-827-7; 456 s.

SOMOL, M. Krizové řízení podniku, ČZU, Praha, 2008

ZUZÁK ,R. Krizové řízení podniku. Praha: Professional Publishing, 2004, ISBN 80-86419-74-6

ZUZÁK ,R.: Z podnikových krizí k vítězství. Praha: Alfa Nakladatelství, 2008, ISBN 978-80-87197-01-1

ŠIMÁK, L. Krízový manažment vo verejnej správe; ŽU v Žilině, Fakulta špeciálného inženierstva, Žilina 2004; ISBN 80-88829-13-5;

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

Ústavní zákon č.110/2002 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění zákona č. 300/2000 Sb.

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu. Odbor bezpečnostní politiky MV, Praha: 2004; on-line www.mvcr.cz/hasici/planovani/metodiky/terminslov.pdf

Vojenský výkladový slovník vybraných operačních pojmů. Praha: MO, 2004. on-line http://doctrine.cz/ pdf/slovnik.pdf

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky ZS 2019/2020339.45 KB

Metodická příručka nebo studijní opora: 
PřílohaVelikost
PDF icon OPORA Management a krizové řízení1.17 MB