Jste zde

F7PMCIZS - IZS a řešení mimořádných událostí

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMCIZS Z,ZK 5 2P+1S česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KMCIZS
Přednášející:
Ivan Koleňák
Cvičící:
Ivan Koleňák
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou vzniku a vývoje integrovaného záchranného systému v České republice, charakteristikou a hlavními úkoly základních a ostatních složek IZS při přípravě a řešení mimořádných událostí a krizových situací, se zásadami taktického, operačního a strategického řízení složek IZS, úkoly orgánů veřejné správy při řešení mimořádných událostí a v ochraně obyvatelstva a s problematikou ochrany před povodněmi.

Požadavky:

Zápočet:

•písemný zápočtový test z obsahu přednášek a cvičení:

-test obsahuje 40 otázek, doba na vypracování odpovědí 60 min.;

-podmínkou pro udělení zápočtu je nejméně 20 správných odpovědí;

•nejméně 50% účast a aktivní vystupování na cvičeních;

•udělení zápočtu a zápis zápočtu do KOS je podmínkou pro konání zkoušky.

Zkouška:

formou ústního přezkoušení podle tematických okruhů.

Osnova přednášek:

1.Úvod do studia předmětu, právní předpisy a další dokumenty v oblasti bezpečnosti, IZS, ochrany obyvatelstva, požární ochrany a ochrany před povodněmi, možné typy hrozeb a jejich členění, základní pojmy

2.Vznik, vývoj a charakteristika IZS

3.Součinnost složek IZS

4.Organizace a činnost HZS ČR a jednotek požární ochrany jako základní složky IZS při přípravě a řešení mimořádných událostí

5.Organizace a činnost Policie ČR jako základní složky IZS při přípravě a řešení mimořádných událostí

6.Organizace a činnost poskytovatelů ZZS jako základní složky IZS při přípravě a řešení mimořádných událostí

7.Organizace a činnost ostatních složek IZS při přípravě a řešení mimořádných událostí

8.Taktické řízení složek IZS

9.Operační řízení složek IZS

10.Strategické řízení složek IZS

11.Postavení a úkoly orgánů veřejné správy při přípravě na mimořádné události, při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva

12.Práva a povinnosti právnických osob a fyzických osob při mimořádných událostech a při ochraně obyvatelstva

13.Dokumentace IZS

14.Ochrana před povodněmi

Osnova cvičení:

1.Vznik a vývoj IZS

2.Podrobnosti k organizační struktuře a činnosti základních složek IZS

3.Podrobnosti k organizační struktuře a činnosti ostatních složek IZS

4.Rozbor zásahů složek IZS při mimořádných událostech velkého rozsahu

5.Operační a informační středisko MV-GŘ HZS ČR, pracoviště ÚKŠ (praktická ukázka těchto pracovišť)

6.Ochrana před povodněmi

7.Zápočtový test

Cíle studia:
Studijní materiály:

Právní předpisy:

•zákon č. 239/2000 Sb.

•zákon č. 320/2015 Sb. (hl. I. Postavení a úkoly HZS ČR, hl. II. Organizace a řízení HZS ČR)

•zákon č. 273/2008 Sb. (hl. IV. Spolupráce a další vztahy Policie ČR)

•zákon č. 374/2011 Sb.

•zákon č. 133/1985 Sb. (§ 26 HZS, část 4. Jednotky požární ochrany)

•zákon č. 254/2001 Sb. (hl. IX. Ochrana před povodněmi)

•nařízení vlády č. 462/2000 Sb.

•vyhláška č. 328/2001 Sb.

•vyhláška č. 380/2002 Sb.

•vyhláška č. 247/2001 Sb. (část 1. Jednotky požární ochrany)

•vyhláška č. 240/2012 Sb.

Nelegislativní dokumenty

•Směrnice MV č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce

Další doporučená literatura

•Katalog typových činnosti složek IZS, MV-GŘ HZS ČR

•Integrovaný záchranný systém a požární ochrana (Modul I), MV-GŘ HZS ČR, 2010

•Krizové řízení při nevojenských krizových situacích, ochrana obyvatelstva, kritická infrastruktura (Modul A,C,I), MV-GŘ HZS ČR, 2021

•Hanuška: Organizace jednotek požární ochrany, SPBI, červená řada č. 13

•Šenovský, Adamec, Hanuška: Integrovaný záchranný systém, SPBI, červená řada č. 40

•Kratochvílová: Ochrana obyvatelstva, SPBI, červená řada č. 42

•Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru I. a II., publikace ČVUT-FBMI

•Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do roku 2030

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 

Dodatečné studijní materiály pro KFS: 

Metodická příručka nebo studijní opora: