Jste zde

F7PMBZPO - Základy práva a ochrana průmyslového vlastnictví

  • Materiály a podklady pro výuku viz 17PMBZPO

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMBZPO ZK 3 2P česky
Přednášející:
Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo (gar.), Ondřej Gajdoš, Mariia Gorelova
Cvičící:
Vojtěch Kamenský
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je koncipován jako přehled základních legislativních předpisů ve zdravotnictví z oblasti medicínského práva, ochrany duševního vlastnictví. V rámci předmětu se student seznámí s nejrůznějšími zákony v dané oblasti. Předmět se zabývá následujícími tématy - problematika zdravotnické legislativy, základy práva a správního procesu, principy a zásady zdravotnické legislativy, stěžejní zákony pro biomedicínské inženýrství, nákup zdravotnické techniky, medicínské právo - informovaný souhlas, poučení pacienta, odmítnutí zdravotní péče, ukončení péče o pacienta, průmyslové vlastnictví a jeho ochrana (patenty, vzory), právní ochrana duševního vlastnictví.

Požadavky:

Hodnocení zkoušky:

Splnění písemného zkouškového testu. Při hodnocení studia se užívá klasifikační stupnice, která je v souladu s klasifikační stupnicí ECTS.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

 Přehled legislativních předpisů v oblasti zdravotnictví (ČR, EU)

 Zákon o zdravotních službách, vzdělání nelékařských zdravotnických profesí.

 Systém veřejného zdravotního pojištění. Principy cenové regulace – z hlediska legislativy.

 Nákup zdravotnické techniky - Zákon o veřejných zakázkách.

 Měřicí přístroje ve zdravotnictví - Zákon o metrologii,

 Zdroje ionizujícího záření ve zdravotnictví - Atomový zákon

 Úřad průmyslového vlastnictví a jeho úkoly. Základní přehled předmětů ochrany.

 Ochrana technických řešení. Podmínky udělení ochrany na vynález a užitný vzor.

 Ochrana designu. Podmínky ochrany. Princip zpracování a podání přihlášky.

 Průmyslový vzor Společenství. Dodatková ochranná osvědčení na léčiva a přípravky na ochranu rostlin

 Ochrana označení, druhy ochrany, podmínky ochrany.

 Rešerše - zdroje průmyslově právních informací.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

ŠUSTEK, Petr a kol. Zdravotnické právo. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 850 stran. ISBN 978-80-7552- 321-1.

Jakl, Ladislav a Václav Jansa. Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2010. 268 s. ISBN 978-80-86855-65-3.

Čada, Karel. Chránit / nechránit, to je otázka: výsledky výzkumu a vývoje, jejich ochrana a komercializace. 1. vyd. Plzeň: Alevia, 2014. 320 s. ISBN 978-80-905538-0-4.

Doporučená literatura:

JAKL, Ladislav, ed. Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví. 1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2012. 163 s. ISBN 978-80-86855-87-5.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: