Jste zde

F7PBZZSI - Základy statistiky a informatiky

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZZSI KZ 3 1P+2C česky
Garant předmětu:
Marek Piorecký
Přednášející:
Marek Piorecký
Cvičící:
Vít Hlaváč, Tomáš Nagy
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Studenti se seznamují s principy metodologie vědeckého výzkumu, sběrem vstupních dat, formulací hypotézy, hodnocení výsledků. Základy statistických metod a jejich využití a interpretace. Probíraná látka obsahuje Náhodné veličiny, jejich rozdělení, charakteristiky, transformace, Populace a výběrový soubor, Odhady parametrů, Testování hypotéz. Cvičení jsou prakticky zaměřena na práci s Microsoft Office Excel.

Požadavky:

Podmínky klasifikovaného zápočtu:

V průběhu semestru se píší 2 malé testy. Za každý test lze získat max. 25 bodů. Tedy max. 50 bodů za malé testy. Na posledním cvičení se píše velký test, který je ohodnocen 50 body. Známka klasifikovaného zápočtu z předmětu je součtem 2 malých testů a bodů z velkého testu (max. 100 bodů).

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1.–2. týden Motivace. Úvod do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Základní myšlenky matematického modelu. Populace a výběrový soubor.

3.–4. týden Klasická, geometrická a Kolmogorovova definice pravděpodobnosti. Náhodné veličiny.

5.–6. týden Diskrétní náhodné veličiny, jejich rozdělení, charakteristiky. Spojité náhodné veličiny, jejich rozdělení, charakteristiky.

7.–8. týden Bodové odhady parametrů. Intervalové odhady parametrů v normálním rozdělení.

9.–10. týden Testování statistických hypotéz. Testy o parametrech normálního rozdělení. Testy dobré shody. Neparametrické testy.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Příklad na zjištění základních znalostí programu Microsoft Office Excel. Úvod do programů Microsoft Office 2010, konkrétně tabulkového procesoru Microsoft Office Excel 2010.

2. týden Práce s MC Office Excel 2010: Formátování dat, formátování buňky, Podmíněné formátování, zápis vzorců, klávesové zkratky, práce s listy sešitu MC Office Excel.

3. týden Práce s MC Office Excel 2010: Řazení a filtry dat, souhrny, funkce (data a času, logické, matematické).

4. týden Práce s MC Office Excel 2010: Grafy (bodový, spojnicový, pruhový, sloupcový, koláčový), Matematická statistika: diskrétní náhodná veličina – charakteristiky, histogram.

5. týden Práce s MC Office Excel 2010: Kontingenční tabulka, kontingenční graf.

6. týden Matematická statistika: Spojitá náhodná veličina – charakteristiky, histogram.

7. týden Matematická statistika: Hustota, distribuční funkce náhodného výběru – graf, pravděpodobnost.

8. týden Opakování – práce s MC Office Excel 2010: Statistický soubor dat (úprava formátu, práce s daty – formát, filtry, kontingenční tabulka, kontingenční graf, práce s listy sešitu MC Office Excel, diskrétní náhodná veličina – charakteristiky, histogram, spojitá náhodná veličina – charakteristiky, histogram).

9. týden Matematická statistika: Bodové odhady parametrů v normálním rozdělení.

10. týden Matematická statistika: Intervalové odhady střední hodnoty v normálním rozdělení.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•GIBILISCO, Stan. Statistika bez předchozích znalostí. Brno: Computer Press, 2009, 272 s. ISBN 978-80-251-2465-9.

•ROGALEWICZ Vladimír. Pravděpodobnost a statistika pro inženýry. 2. přeprac. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007, 184 s. 978-80-01-03785-0.

Doporučená literatura:

•ZVÁROVÁ, Jana. Základy statistiky pro biomedicínské obory. 2., dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2011, 219 s. ISBN 978-80-246-1931-6.

•ZVÁRA, Karel. Biostatistika. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0739-5.

Studijní pomůcky:

•SW – MS Excel

•ROGALEWICZ, Vladimír. Manuál studenta (bio)-statistiky, FBMI ČVUT, Kladno, říjen 2017. K dispozici z webu fakulty: https://predmety.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/predmet/1963/metodicka_prirucka/17PBBPMS_20170925_125027_d768240479d48dce12d1fc10d32bbb51.pdf

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
PDF icon P_1_2023534.99 KB
PDF icon P_2_2023782.09 KB
PDF icon P_1_2022487.56 KB
PDF icon P_2_2022770.39 KB
PDF icon P_3_2022361.49 KB
PDF icon P_4_2022439.97 KB
PDF icon P_5_20221.5 MB

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Přehled testů359.92 KB