Jste zde

F7PBZZPSP - Základy pedagogiky, speciální pedagogiky a edukace

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZZPSP KZ 2 1P+1S česky
Přednášející:
Monika Donevová (gar.)
Cvičící:
Monika Donevová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student se seznámí se základy pedagogiky, speciální pedagogiky a edukace. Obsahová stránka výuky zahrnuje celou oblast teoretických, didaktických a metodických postupů. V teoretické oblasti se jedná o základní vývojové tendence a historické směry v edukačním přístupu k dětem, dospělým, seniorům a k handicapovaným jedincům v komparaci

s nejnovějšími trendy v rámci širšího geografického, filozofického a etického rozsahu. Student by měl být vybaven poznatky pro orientaci v odborné pedagogické a speciálně pedagogické terminologii z hlediska definování

i klasifikování jednotlivých poruch, vad a postižení. V praktické sféře je obsah výuky směřován k terapeutickým postupům a edukaci využitelné pro děti a všechny typy, stupně, druhy a věkové kategorie handicapovaných. Student získává určité specifické dovednosti v nových alternativních přístupech ve speciálních zařízeních a principu integrace jako rehabilitačního činitele v péči o postižené, v edukačních procesech. V rámci studia se student seznamuje s nejnovějšími technikami alternativní a augmentativní komunikace, s aplikací moderních informačních technologií v pedagogické a speciálně pedagogické praxi, s vývojem kompenzačních pomůcek, postavením zdravotně postižených v právním řádu České republiky atd.

Požadavky:

Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je účast na cvičeních (možná 1 omluvená absence lékařsky podložena). Další podmínkou je seminární práce dle pokynů vyučujícího a poslední část klasifikovaného zápočtu probíhá ústní formou. Známka z klasifikovaného zápočtu je dána průnikem hodnocení práce posluchače na cvičeních, seminární práce a ze znalostí dané problematiky. Posluchač si vytáhne jednu otázku. Examinátor v průběhu ústního zkoušení může položit jakoukoliv další otázku v rozsahu povinné literatury a látky probírané ve výuce. Hodnocení známkou F jedné z těchto součástí je důvodem udělení stupně F z klasifikovaného zápočtu.

Osnova přednášek:

Pedagogika jako věda, pojetí pedagogiky, historie, její struktura a místo v systému věd, základní pedagogická terminologie a její proměny.

Speciální pedagogika jako vědní disciplína; základní terminologie, diagnostika, historický vývoj postojů k postiženým, vývoj péče o postižené

Edukace a rozvoj osob s handicapem v oblasti komunikačních schopností

Problematika edukace a rozvoje osob s tělesným postižením

Edukace a rozvoj osob s mentální retardací a s vybranými poruchami psychického vývoje. Poruchy chování

Edukace a rozvoj osob se zrakovým a sluchovým postižením

Osnova cvičení:

Jak se naučit učit. Učební styly.

Optická diferenciace, optická paměť, optická pozornost

Akustická diferenciace, akustická paměť, akustická pozornost

Jemná motorika, grafomotorika

Lateralita, pravolevá orientace, intermodalita, serialita

Komunikační dovednosti - procvičení chování při komunikaci s klientem - dítě, dospělý člověk, senior; komunikačních stylů; aktivního naslouchání; komunikačních pravidel s postiženými lidmi

Speciálně pedagogické terapie - arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•BENEŠ, Milan. Andragogika. Praha: Grada, 2014, 176 s. ISBN 978-80-247-4824-5.

•CARTER, R. Cheryl. Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole. Praha: Portál, 2014, 120 s. ISBN 978-80-262-0621-7.

•ČÁBALOVÁ, Dagmar. Pedagogika. Praha: Grada, 2011, 272 s. ISBN 978-80-247-2993-0.

•KOLLÁRIKOVÁ, Zuzana a Branislav PUPALA. Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, 2010, 456 s.

ISBN 978-80-7367-828-9.

•MÜLLER, Oldřich a kol. Terapie ve speciální pedagogice. Praha: Grada, 2014, 512 s. ISBN 978-80-247-4172-7.

•PRŮCHA Jan. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2017, 488 s. ISBN 978-80-262-1228-7.

•SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2016, 168 s. ISBN 978-80-271-0095-8.

•ŠPATENKOVÁ, Naděžda a Lucie SMÉKALOVÁ. Edukace seniorů. Geragogika a gerontodidaktika. Praha: Grada, 2015, 232 s. ISBN 978-80-247-5446-8.

•VALENTA, Milan. Přehled speciální pedagogiky. Praha: Portál, 2014, 272 s. ISBN 978-80-262-0602-6.

•ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení. Praha: Portál, 2015, 264 s. ISBN 978-80-262-0875-4.

Doporučená literatura:

•KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. Praha: Grada, 2008, 224 s. ISBN 978-80-247-1110-2.

•KOLÁŘ, Zdeněk. Výkladový slovník z pedagogiky. Praha: Grada, 2012, 192. ISBN 978-80-247-3710-2.

•PRŮCHA, Jan a Jaroslav VETEŠKA. Andragogický slovník. Praha: Grada, 2014, 320 s. ISBN 978-80-247-4748-4.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: