Jste zde

F7PBZZPS - Základy psychiatrie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZZPS KZ 1 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Markéta Hejsková
Cvičící:
Markéta Hejsková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V předmětu budou studenti postupně seznámeni se základními poznatky z psychiatrie, které by mu umožnily lépe pochopit změny psychického stavu jedinců, zařazení symptomatiky a terapie duševních nemocí a jejich komplikací do širšího poznatkového rámce, porozumění psychiatrickému vyšetření a metodám léčby.

Studenti budou postupně seznámeni s etiopatogenezí duševních poruch, symptomatologií a syndromologií v základních okruzích poruch psychických funkcí. Budou rozumět jednotlivým okruhům psychických funkcí a jejich poruchám (vědomí, myšlení, paměť, emoce, inteligence, jednání, osobnost) jako základu pro pochopení duševních poruch prezentovaných v následné speciální psychiatrii. Budou obeznámeni se základními terapeutickými metodami používanými v psychiatrii včetně základních informací o farmakoterapii, dalších biologických metodách (např. ETC, fototerapie).

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: závěrečný písemný test (s úspěšností vyšší než 51 %).

Požadavky na studenta: absolvování přednášek a doplnění si problematiky dalším samostudiem psychiatrie.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Historie a úvod do psychiatrie. Směry v psychiatrii. Institucionalizace psychiatrické péče v ČR. Právní aspekty vztahující se k poskytování psychiatrické péče.

2. týden Psychiatrické vyšetření. Problém hodnocení duševní normality. Nástroje hodnocení duševní normality. Terapeutické prostředky používané v psychiatrii.

3. týden Psychiatrické syndromy, hlavní okruhy psychických poruch a jejich etiopatogenetické aspekty. Základní psychické funkce a jejich psychopatologie.

4. týden Poruchy nálad. Organické psychické poruchy. Emoční prožitky, afekty, nálady, city a vyšší emoce. Dělení emocí dle intenzity a časového průběhu a dle hierarchického uspořádání. Afekty a jejich poruchy (patický afekt, patický afektivní dráždivost, paroxysmální afekty, emoční labilita, emoční inkontinence, hypersenzitivita, afektivní ambivalence, nálady a jejich poruchy, patické nálady, hebefrenie).

5. týden Poruchy osobnosti. Psychologický a psychoterapeutický přístup k pacientům s poruchou osobnosti. Osobnost: akcentovaná, deprivovaná, depravovaná, primitivní. Rozpad osobnosti – dezintegrace. Transformace osobnosti, alterace osobnosti a psychopatické osobnosti. Nácvik praktického přístupu k jedincům s jednotlivými poruchami osobnosti.

6. týden Sociální problémy, sociální stres. Neurózy. Neurotické poruchy. Fobie. Specifické fobie. Panická ataka.

7. týden Schizofrenie. Základní příznaky schizofrenie, diagnostika, klinické formy. Schizofrenie: simplexní, paranoidní, hebefrénní, katatonií a ostatní formy. Epidemiologie, diagnostika a léčba schizofrenie.

8. týden Demence. Pojem demence, vymezení pojmu, dělení demencí, poruchy kognitivních funkcí. Alzheimerova nemoc, primární a degenerativní demence. Sekundární a smíšená demence. Vaskulární demence. Multiinfarktová demence. Podkorová vaskulární demence. Demence při rozsáhlé CMP. Demence s Lewyho tělísky. Demence u Parkinsonovy choroby. Demence u Huntingtonovy choroby.

9. týden Problematika závislostí (alkoholismus, drogové závislosti, patologické hráčství atd.). Sexuální deviace. Sexuální dysfunkce.

10. týden Pedopsychiatrická propedeutika. Specifika duševních poruch u dětí a dospívajících.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•RABOCH, Jiří a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2012, 466 s. ISBN 978-802-4619-859.

•LÁTALOVÁ, Klára. Agresivita v psychiatrii. Praha: Grada, 2013, 240 s. ISBN 978-80-247-4454-4.

•ZVOLSKÝ, Petr a kol. Obecná psychiatrie. Praha: Karolinum, 2005, 192 s. ISBN 978-807-1846-901.

•ZVOLSKÝ, Petr a kol. Speciální psychiatrie. Praha: Karolinum, 2005, 207 s. ISBN 8071842036

Doporučená literatura:

•HORT, Vladimír, Michal HRDLIČKA, Jana KOCOURKOVÁ, Eva MALÁ a kol. Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál, 2008, 617 s. ISBN 978-80-7367-404-5.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: