Jste zde

F7PBZZLCHB - Základy lékařské chemie a biochemie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZZLCHB ZK 2 1P česky
Garant předmětu:
Jaroslav Racek
Přednášející:
Zdeněk Hon, Daniela Obitková, Jaroslav Racek
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je zaměřen na seznámení studentů se základy chemie a biochemie objasňující chemickou strukturu, vlastnosti a reakce látek, které tvoří základ živých organizmů. Dále je zaměřen na principy látkových a energetických přeměn v organizmech. Cílem předmětu je osvojit si základy lékařské chemie a popisné biochemie a pochopit autonomní i spřažené metabolické pochody spojené s výměnou látek a se ziskem energie a podléhající regulačnímu ovlivňování.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zkouška je písemná, formou testu s volenou odpovědí, opravný termín zkoušky je rovněž písemnou formou s minimálně týdenním odstupem. Test obsahuje celkem 30 testových otázek: bodové hodnocení: 30 - 29 správných odpovědí = 1 (A); 28 - 27 správných odpovědí = 1,5 (B); 26 - 24 správných odpovědí = 2 (C); 23 - 22 správných odpovědí = 2,5 (D); 21 - 19 správných odpovědí = 3 (E); 18 a méně správných odpovědí = 4 (F).

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. Význam biochemie v lékařských oborech (definice biochemických oborů - patobiochemie, klinická biochemie, xenobiochemie).

2. Biochemie buňky (buněčné organely, buněčná membrána - membránový transport).

3. Vyjadřování koncentrací roztoků.

4. Složení živého organizmu (biogenní prvky - makrobiogenní, mikrobiogenní, základní organické sloučeniny živé hmoty - nukleové kyseliny, bílkoviny, sacharidy, lipidy).

5. Pojem a výpočet pH.

6. Voda a minerály (distribuce vody, hlavní ionty, ztráty vody).

7. Obecné zásady metabolizmu (metabolické děje, Krebsův cyklus).

8. Rozdíly v metabolizmu mezi organizmy a jejich význam.

9. Dědičné poruchy metabolizmu.

10. Acidobazická rovnováha a její poruchy.

11. Obecná enzymologie.

12. Referenční hodnoty.

13. Xenobiochemie I.

14. Xenobiochemie II.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ŠTERN, Petr. Obecná a klinická biochemie: pro bakalářské obory studia. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011, 270 s. ISBN 978-80-246-1979-8.

•HABERMANN, Vlastimil. Lékařská chemie, vybrané úvodní kapitoly. Praha: Karolinum, 2004, 224 s. ISBN 80-246-0789-1.

•ŘEZÁČOVÁ, Martina a Alena STOKLASOVÁ. Základy biochemie lidského organismu. Praha: Karolinum, 2008, 123 s. ISBN 978-80-246-1510-3.

•RACEK, Jaroslav a kol. Klinická biochemie. 2. vydání. Praha: Galén, Karolinum, 2006, 329 s. ISBN 80-7262-324-9.

Doporučená literatura:

•KODÍČEK, Milan. Biochemické pojmy – výkladový slovník, verze 2.0 [online]. VŠCHT v Praze: 2007. Dostupné online (http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/). ISBN 978-80-7080-669-2.

•SOFKOVÁ, Danuše. Biochemie – základní kurz. Praha: Karolinum, 2005, 241 s. ISBN 80-7184-936-7.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: