Jste zde

F7PBZZDP - Zdravotnická psychologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZZDP KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Dana Rebeka Ralbovská
Přednášející:
Dana Rebeka Ralbovská
Cvičící:
Dana Rebeka Ralbovská
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V průběhu výuky předmětu budou studenti postupně seznámeni se základními poznatky ze zdravotnické psychologie, které jim umožní lépe pochopit prožívání a emoční ladění jedince v souvislosti se změnami zdravotního a psychického stavu. V rámci teoretické i praktické výuky budou probrány základní pojmy, které se vztahují k psychologii zdraví, klinické psychologii, k aplikaci psychologických poznatků ve zdravotnictví a psychologické péči o nemocného v podmínkách ambulantní péče nebo zdravotnického zařízení. Rovněž bude věnována pozornost problematice efektivního zvládání náročných situací, které při vzájemné interakce s pacienty při poskytování zdravotnické péče mohou nastat. Důraz bude kladen i na studium duševního zdraví a prevenci vzniku a rozvoji psychopatologických jevů v souvislosti s výkonem povolání ve zdravotnictví.

Po absolvování přednášek a cvičení, kde bude využita metoda studia pomocí řešení kazuistik a modelových situací, budou schopni lépe porozumět vztahu jedinců ke zdraví a rovněž změnám v prožívání a chování v průběhu nemoci u jednotlivých pacientů.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: klasifikovaný zápočet bude probíhat formou písemného testu; otázky budou plně v souladu s probíranou tématikou.

Požadavky na studenta:

•aktivní účast na cvičeních – student je povinen se aktivně účastnit řešení modelových situací;

•zpracování a úspěšná prezentace seminární práce na zadané téma, a to ve formě powerpointové prezentace;

•je přípustná jedna absence, přičemž větší absenci je možné omluvit pouze ze závažných a doložených důvodů.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Úvod do zdravotnické psychologie. Psychologická problematika nemocného - jeho pojetí zdraví a přístupu k projevům nemoci a s tím spojeného procesu léčby, včetně autoplastického obrazu nemoci.

2. týden Nemoc jako složitá životní situace. Změny v prožívání a chování v průběhu nemoci.

3. týden Psychologické problémy pacientů v návaznosti na jednotlivé druhy nemocí, možností psychologicko-terapeutického ovlivnění projevů nemoci (bolest, strach, úzkost apod.) a to včetně jejich specifik s ohledem na současný stav a věk pacienta.

4. týden Psychologická péče o psychosomaticky nemocné.

5. týden Specifika přístupu k dítěti při poskytování zdravotnické péče a v průběhu hospitalizace.

6. týden Zásady psychologického přístupu ve specifických situacích (např. přístup k obětem domácího násilí, týrání, zanedbávání atd.).

7. týden Specifika přístupu k agresivnímu pacientovi a možnosti ovlivnění různých forem agresivního jednání.

8. týden Zásady sdělování nepříznivých informací pacientům a jejich rodinám. Problematika přijetí infaustní prognózy zdravotního stavu. Problematika smrti a umírání s ohledem na věk nemocného. Přístup k rodině a nejbližším umírajícího.

9. týden Stres. Duševní krize. První psychická pomoc. Zvládání psychické zátěže v práci zdravotnického pracovníka.

10. týden Syndrom pomocníka. Syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků. Možnosti prevence syndromu vyhoření.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Praktický nácvik přístupu k pacientům s cílem ovlivnění jejich postojů k zdraví, nemoci a poskytované zdravotnické péče v průběhu nemoci.

2. týden Překonávání náročných situací a závažných životních událostí psychickými obrannými mechanizmy.

3. týden Praktický nácvik přístupu k pacientům trpícími psychosomatickým onemocněním, panickou atakou, neurózou, fobiemi a dalšími vybranými psychickými poruchami, které vedou k akutnímu zhoršení zdravotního stavu.

4. týden Psychologická péče o hospitalizované pacienty. Praktický nácvik psychologického přístupu k pacientům před složitými diagnostickými a terapeutickými postupy včetně možnosti ovlivnění jejich postojů.

5. týden Specifika přípravy dětského pacienta k diagnostickým a terapeutickým postupům.

6. týden Praktický nácvik přístupu k jedinci, který byl obětí domácího násilí, týrání atd. Specifika přístupu k dětské oběti.

7. týden Praktický nácvik zvládání agresivních projevů ze strany pacientů. Možnosti deeskalace napětí.

8. týden Praktický nácvik přístupu k pacientům trpícím nevyléčitelnou nemocí. Psychosociální podpora příbuzným při úmrtí pacienta.

9. týden Praktický nácvik psychoterapeutických postupů vedoucích ke snížení účinku stresu jako negativního faktoru ovlivňujícího rozvoj syndromu vyhoření.

10. týden Obhajoba powerpointových prezentací studentů na vybraná témata

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

. ZACHAROVÁ, Eva, Miroslava HERMANOVÁ a Jaroslava Šrámková. Zdravotnická psychologie - teorie a praktická cvičení. Praha: Grada, 2007, 232 s. ISBN 978-80-247-2068-5.

. VYMĚTAL, Jan. Lékařská psychologie. Praha: Portál, 2003, 397 s. ISBN 80-7178-740-X.

. RALBOVSKÁ, Rebeka, ARGAYOVÁ, Ivana, Zaviš, Monika Základy psychoterapeutického prístupu pre zdravotníckych záchranárov Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2021. ISBN 978-80-555-2765-9.

. EVANGELU, Jaroslava Ester. Krizová komunikace, efektivní zvládání krizových a zátěžových situací. Moravská Ostrava: Key Publishing s.r.o, 2013, 96 s. ISBN 978-80-7418-175.

. LÁTALOVÁ, Klára. Agresivita v psychiatrii. Praha: Grada, 2013, 240 s. ISBN 978-80-247-4454-4.

. RALBOVSKÁ, Rebeka. Psychologické aspekty mimořádných událostí. In ŠÍN, Robin et al. Medicína katastrof. Praha: Galén, 2017, 351 s. ISBN 978-80-7492-295-4.

Doporučená literatura:

. STOCK, Christian. Syndrom vyhoření. Praha: Grada, 2010, 112 s. ISBN 978-80-247-3553-5.

. SCHMIDBAUER, Wolfgang. Syndrom pomocníka. Praha: Portál, 2015, 240 s. ISBN 978-80-262-0865.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: