Jste zde

F7PBZZB - Zdravotnická biofyzika

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZZB ZK 2 1P česky
Vztahy:
Zápis předmětu F7PBZZB musí předcházet zapisu předmětu F7PBZRNM v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.
Garant předmětu:
Jozef Rosina
Přednášející:
Jana Hudzietzová, Jozef Rosina
Cvičící:
Jana Hudzietzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je získat základní informace o podstatě účinků fyzikálních faktorů na organizmus. Dále objasnit základní biofyzikální principy fyziologických a patofyziologických dějů a procesů v lidském organizmu a vysvětlit základní mechanizmy účinků vybraných fyzikálních faktorů na živé systémy se zaměřením na elektrický proud, optické záření, ultrazvuk, ionizující záření, biofyziku orgánů a tkání.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: první termín zkoušky je písemnou formou, opravný termín je formou ústní zkoušky s minimálně týdenním odstupem od prvního termínu.

První termín zkoušky je písemnou formou (35 testových otázek). Při testu nesmí student konzultovat s ostatními studenty ani používat literaturu, internet, mobilní telefon či jiné zdroje obsahující problematiku zkoušky. Pokud poruší některou z podmínek zkoušky, bude ze zkoušky vyloučen a výsledek zkoušky bude hodnocen stupněm „F“. Okruhy otázek jsou uvedené v metodické příručce.

Bodové hodnocení testů:

35 otázek (50 % = 17,5 bodů, to znamená, že pokud student dosáhne 17 bodu, je pod hranicí 50 %)

35 - 33 bodů .. A

32 - 30 bodů .. B

29 - 27 bodů .. C

26 - 23 bodů .. D

22 - 18 bodů .. E

17 a méně bodů .. F

Opravné termíny jsou formou ústní zkoušky s minimálně týdenním odstupem.

Přednášející přednáší obvykle v lichých týdnech ve čtvrtek, pokud mu pracovní povinnosti neumožní přednášet v lichý týden, přednáší následující sudý týden. O případných změnách budou studenti včas informováni.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1.–2. týden Vliv fyzikálních faktorů na lidský organizmus (využití odstředivé síly ve zdravotnictví, přetížení a beztížný stav, biofyzikální aspekty kosmických letů, působení vnějšího tlaku na organizmus, vliv podtlaku na organizmus, vliv přetlaku na organizmus).

3.–4. týden Biofyzika buňky (klidový a akční membránový potenciál, fyzikální základy dýchání, krevní oběh a krevní tlak – fyzikální základy).

5.–6. týden Biofyzikální aspekty regulace teploty, využití tepla a chladu (regulace teploty lidského těla, měření teploty, infračervené záření, koupele, lokálně používané tepelné procedury, chlad, využití chladu v medicíně /kryoterapie/, mrazící komora).

7.–8. týden Elektrický proud (obecná charakteristika, pasivní elektrické vlastnosti tkání, účinky elektrického proudu, využití elektrického proudu v medicíně, stejnosměrný proud, střídavý proud o nízké frekvenci, střídavý proud středních frekvencí /několik kHz/, vysokofrekvenční proud a elektromagnetické vlnění, úrazy elektrickým proudem, zasažení bleskem, aktivní elektrické vlastnosti vzrušivých tkání, elektroklima).

9.–10. týden Optické záření, oko (optické záření, viditelné světlo, teorie barevného vnímání, fyziologické a psychologické účinky barev, zrakové iluze, zdravé oko, vady oka a korekce vad).

11.–12. týden Vlastnosti zvuku, ultrazvuk, fyzikální podstata, biologické účinky, sonografie, infrazvuk.

13.–14. týden Ionizující záření, charakteristika ionizujícího záření, jednotky v radioaktivitě, druhy radioaktivní přeměny, rentgenové záření, kosmické záření, tomografická scintigrafie, magnetická rezonance, základy radioterapie.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA. Medicínská biofyzika. 2. zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019, 432 s., ISBN 978-80-271-0209-9.

•ROSINA, Jozef, Hana KOLÁŘOVÁ a Jiří STANEK. Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 230 s. ISBN 80-247-1383-7.

Doporučená literatura:

•NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA. Medicínská biofyzika. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 524 s. ISBN 80-247-1152-4.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: